Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà. Bài 2 a Mở bảng tình

Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà. Bài 2 a Mở bảng tình

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
TiÕt 47 – 48: Bµi thùc hµnh 8
ai lµ ngêi häc giái
I - Mơc tiêu 1. Kiến thức
- Biết đợc các thao tác sắp xếp dữ liệu. - Biết khái niệm lọc dữ liệu.

2. Kỹ năng


- Thực hiện đợc thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính. - Biết cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
- Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính.

3. Thái độ


- Nghiêm túc học tập, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. II - Phơng tiện dạy học

1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà.


III - Phơng pháp
Thuyết trình - Vấn đáp - Thực hành.
IV - Tiến trình bài giảng A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cũ Kết hợp trong quá trình thực hành
C - Bài mới 40
Hoạt động của GV
HĐ của HS Ghi bảng
GV : Yêu cầu học sinh khởi động chơng trình
bảng tính Excel, mở bài
Bang diem lop em và thực hành theo yêu
cầu. GV : Hớng dẫn sơ bộ
học sinh cách thực hiện bài.
GV : Giới thiệu bài tập 2 trang 77 SGK và
ra yêu cầu của bài.
GV : Hớng dẫn học HS: Nhận yêu
cầu bài tập của giáo viên và
thực hành. HS: Nghe chỉ
dẫn và làm bài.
HS: Nhận đề bµi, nghe híng
dÉn vµ lµm bµi thùc hµnh.
TiÕt 1 1. Bài 1
a Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm
trung bình. b Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu
để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.
c Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là hai điểm thấp nhất.

2. Bài 2 a Mở bảng tình


Cac nuoc DNA đã có trong
Bài thuc hanh 6. b Hãy sắp xếp các nớc theo.
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần. - Dân số tăng dần hặc giảm dần.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
47
2008 - 2009 2008 - 2009
sinh cách làm bài.
GV: Nhắc lại kiến thức về sắp xếp nh đã
thực hành ở tiết trớc và ra tiếp bài yêu cầu học
sinh thực hành với công cụ là lọc dữ liệu.
GV: Hớng dẫn học sinh quan sát bài tập 3
SGK trang 78. - Đa ra một số chỉ dẫn
để các em hiểu và có khả năng thực hành đ-
ợc bài Chú ý: Trong quá
trình học sinh làm bài giáo viên đi lại quan
sát và có thể gợi ý khi các em gặp vớng mắc.
HS: Nghe chỉ dẫn của giáo
viên, nhận đề bài vµ thùc
hµnh.
HS: Xem SGK vµ chó ý nghe
híng dÉn cđa giáo viên và
thực hiện làm bài.
HS: Thực hiện làm bài và trả
bài khi xong. - Mật độ dân số tăng dần hặc giảm
dần. - Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hặc
giảm dần. Tiết 2
1. Bài 2
tiếp c Sử dụng công cụ để lọc
- Lọc ra các nớc có diện tích là năm diện tích lớn nhất.
- Lọc ra các nớc có số dân là ba số dân ít nhất.
- Lọc ra các nớc có mật độ dân số la ba mật độ dân số cao nhất.
2. Bài 3 Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ
liệu
SGK trang 78
D - Cđng cè 3’
- C¸c thao t¸c cơ bản với xắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Ôn lại các kiến thức từ bài 6 để phơng tiện d¹y häc cho kiĨm tra mét tiÕt. V – Rót kinh nghiệm
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày giảng: 7B:
7C:
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
48
2008 - 2009 2008 - 2009
Tiết 49:
học toán với toolkit math
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Häc sinh đợc tiếp cận và làm quen với phần mềm học toán đơn giản nhng hữu ích, đặc biệt hỗ trợ cho việc giải bải tập, tính toán và vẽ đồ thị.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà. Bài 2 a Mở bảng tình

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×