Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà.

Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà.

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Tiết 46: Bài 8
sắp xếp và lọc dữ liệu
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Học sinh đợc trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính..

2. Kỹ năng


- Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. - Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
- Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính.

3. Thái độ


- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. II - Phơng tiện dạy học

1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà.


III - Phơng pháp
Thuyết trình - Vấn đáp - Thực hành.
IV - Tiến trình bài giảng A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cũ 5 ? Mở bảng tính:
Bảng điểm lớp em. Thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Điểm trung bình.
GV quan sát học sinh thực hiện trên máy nhận xét và cho điểm. C - Bài mới 35
H đ của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng
thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
- Ví dụ: Lọc ra các học sinh có điểm trung bình
là 8.8 trở lên hình minh hoạ
GV: Hớng dẫn học sinh HS: Quan sát
trên màn chiếu và thực hiện
trên máy tính cá nhân.
2. Lọc dữ liệu Thực hiện các thao tác sau:
Bớc 1. Phơng tiện dạy học:
- Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
- Mở bảng chọn
Data - Filter AutoFilter.
sẽ xuất hiện các mũi tên nh bảng sau:
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
45
2008 - 2009 2008 - 2009
thao tác trên máy tính.
GV: Hớng dẫn học sinh cách lọc hàng có giá trị
lớn nhất hay nhỏ nhất. HS: Quan sát
và thực hiện trên máy tính
cá nhân.
HS: Quan sát và thực hành.
Bớc 2. Lọc: - Chọn tiêu đề để lọc
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. hình vẽ.
- Kết thóc läc: Chän Data 
Filter  Show All HiĨn thÞ tất cả.
3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất
- Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau:
+
Top 10: Lọc các hàng có giá trị
dữ liệu thuộc mộ số giá trị. VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn
nhất: Chọn
Top 10 Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3  OK.
D - Cđng cè 3’
1. Tr¶ lời câu hỏi 2,3,4 sgk 2. Yêu cầu: Tự lập bảng tính tơng tự nh bảng tính trên và thực hiện lọc dữ liệu.
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liẹu trong bảng tính - Thực hành nếu có điều kiện
V Rút kinh nghiệm
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
46
2008 - 2009 2008 - 2009
TiÕt 47 – 48: Bµi thùc hành 8
ai là ngời học giỏi
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Biết đợc các thao tác sắp xếp dữ liệu. - Biết khái niệm lọc dữ liệu.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà.

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×