Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
.........................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Tiết 45: Bài 8
Sắp xếp và lọc dữ liệu
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Học sinh đợc trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính..

2. Kỹ năng


- Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. - Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
- Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính.

3. Thái độ


- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh vẽ. 2. Học sinh: Phơng tiện dạy học bài ở nhà.
III - Phơng pháp
Thuyết trình - vấn đáp - Thực hành.
IV - Tiến trình bài giảng A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cò 5’ ? Më mét b¶ng tÝnh bÊt kú. Thực hiện thao tác thay đổi hớng của giấy in?
TL: HS thực hiện trên máy tính cá nhân Giáo viên quan sát, nhận xét và cho điểm.
C - Bài mới 35 H đ của GV
HĐ của HS Ghi bảng
GV: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng
để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột đợc
sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
HS: Quan sát trên tranh vẽ và
thực hiện trên máy tính cá
nhân. 1. Sắp xếp dữ liệu
- Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu
- Nh¸y nót hay trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự
tăng dần hoặc giảm dần.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
43
2008 - 2009 2008 - 2009
GV: Đa ví dụ vẽ bằng tranh và cho HS quan
sát.
GV: Để sắp xếp thứ hạng của HS theo điểm
Trung bình ta thực hiện nh sau:
1. Nháy chuột chọn một ô trong cột điểm trung
bình 2. Nháy nút trên
thanh công cụ Ta sẽ nhận đợc kết quả
tơng tự nh hình minh hoạ.
Ví dụ: Trang tính dới đây là kÕt qu¶ häc tËp cđa mét sè HS líp
7a.
Sau khi sắp xếp đợc kết quả:
D - Củng cố 3
- Yêu cầu: Tự lập bảng tính tơng tự nh bảng tính trên và thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần.
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính. - Thực hành nếu có điều kiện.
V Rút kinh nghiệm
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
êng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
44
2008 - 2009 2008 - 2009
Tiết 46: Bài 8
sắp xếp và lọc dữ liệu
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Học sinh đợc trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính..

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×