Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Đọc trớc bài ở nhà.

Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Đọc trớc bài ở nhà.

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Tiết 39 40: Bài thực hành 6
Định dạng trang tính
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Häc sinh hiểu đợc tầm quan trọng của tính toán trong trang tính. - Tác
dụng của việc trang trí phù hợp cho một trang tính.

2. Kỹ năng


- HS thực hiện đợc các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.

3. Thái độ


- Thái độ học tập nghiêm túc, thực hành hiệu quả. II - Phơng tiện dạy học

1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Đọc trớc bài ở nhà.


III - Phơng pháp Thực hành theo nhóm GV giải đáp, hớng dẫn.
IV - Tiến trình bài dạy
A - ổn định 1’ B - KiĨm tra bµi cò 5
Yêu cầu 1 hs thực hành trên máy:
? Cách tăng, giảm số chữ số thập phân trong trang tính. ? Cách tô màu nền và kẻ đờng biên cho các ô tính trong trang tính.
GV quan sát HS thực hiện Nhận xét, uốn nắn và cho điểm. C - Bài mới 35
HĐ của GV HĐ của HS
Ghi Bảng
GV: Ra yêu cầu HS: Nhận bài
Tiết 1 Bài 1. Thực hành định dạng văn bản và số, căn
chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đờng biên và tô màu nền.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thóy
Tr Tr
êng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
32
2008 - 2009 2008 - 2009
bµi thùc hµnh.
GV : KiĨm tra vµ lÊy điểm.
GV: Ra yêu cầu bài thực hành.
GV : Kiểm tra và lấy điểm.
và làm trực tiếp trên máy
tính.
HS : Trả bài.
HS: Nhận bài và làm trực
tiếp trên máy tính.
HS : Trả bài. - Mở bảng tính
Bảng điểm lớp em đã đợc lu trong bài thực hành 4. Thực hiện các điều
chỉnh và định dạng thích hợp để có trang tính nh hình dới đây. Cuối cùng lu bảng tính.
Yêu cầu: Thực hịên định dạng với phông chữ, cỡ chữ, màu sắc khác nhau; dữ liệu số đợc căn
giữa. - Hàng 1 có các ô từ A1 đến G1 đợc gộp thành
một ô và nội dung đợc căn giữa bảng. Các cột và các hàng đợc tô các màu nền và kẻ
đờng biên để dễ phân biệt. Tiết 2
Bài 2 Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức,
định dạng, căn chỉnh dữ liệu ô và tô màu. Khởi động chơng trình bảng tính Excel.
a Lập trang tính với dữ liệu các nớc trong khu vực Đông Nam á nh hình dới đây Tên
các nớc trong cột B đợc nhập theo thứ tự bảng chữ cái
b Lập công thức để tính mật độ dân số ng- ờikm
2
của Bru nây trong ô E5. Sao chép công thức vào các ô tơng ứng của cột E để tính
mật độ dân số của các nớc còn lại.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
33
2008 - 2009 2008 - 2009
c Chèn thêm các hàng trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện các thao tác định
dạng văn bản, định dạng số để có trang tính t- ơng tự nh hình 68SGK-58
D - Củng cố 3
- Hệ thống lại các thao tác đã làm trong bài thực hành.
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Thực hành lại trên máy nếu có điều kiện. - Phơng tiện dạy học đọc trớc cho bài 7.
V Rút kinh nghiệm .........................................................................................................................................
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
34
2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Tiết 41: Bài 7
trình bày và in trang tÝnh
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Häc sinh đợc học và sử dụng lệnh xem trớc khi in trang tính, học các thao tác định dạng trang in, giấy in..

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Đọc trớc bài ở nhà.

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×