Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Bài 1

Kỹ năng Thái độ Bài 1

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
xác định quan hệ tơng đối về vị trí của các địa chỉ
trong công thức so với ô B3 + Trong hình 2, ở ô ®Ých C6,
sau khi sao chÐp, quan hƯ t- ¬ng ®èi về vị trí này đợc giữ
nguyên bằng việc điều chỉnh A5 thành B8 và D1
thành E4. theo cặp.
HS: Thực hành theo hớng dẫn
của giáo viên. công thức
- Ta có thể di chuyển bằng các nút lệnh Cut và Paste và các địa
chỉ trong công thức không bị điều chỉnh công thức đợc sao
chép y nguyên.
D - Củng cố 3
- Yêu cầu HS thực hành để giải đáp bài tập 3SGK.tr 44
E - Híng dÉn vỊ nhµ 1’
- Thùc hành trên máy nếu có điều kiện - Làm bài tËp 1, 2,3 SGKTr.44
V – Rót kinh nghiƯm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngµy soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Tiết 29 30: Bài thực hành 5
chØnh sưa trang tÝnh cđa em
I - Mơc tiªu 1. Kiến thức
- Học sinh đợc thao tác để ®iĨu chØnh ®é réng cđa cét vµ chiỊu cao cđa hàng; các thao tác về hàng và cột trên một trang tính; Thực hiện các thao tác sao
chép và di chuyển dữ liệu.

2. Kỹ năng


- HS biết làm và làm tốt các thao tác đối với các kiến thức trên.

3. Thái độ


- Học sinh thấy đợc ứng dụng cđa b¶ng biĨu trong sư dơng tin häc. II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, bảng phụ. 2. Học sinh: Học và phơng tiện dạy học bài ở nhà.
III - Phơng pháp
Thực hành theo nhóm GV giải đáp, hớng dẫn.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS H¶i
Trung Trung
13
2008 - 2009 2008 - 2009
IV - Tiến trình bài dạy A. ổn định 1
B Kiểm tra bài cũ 5 ? HS1: Nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng? Thao tác
cụ thể trên máy tính. ? HS2: Nêu cách thêm, bớt 1 cột hoặc 1 hàng? Thao tác cụ thể trên máy tính.
? HS3: Nêu các thao tác chính để sao chép và thao tác để di chuyển dữ liệu trong bảng tính?
Cả 3 HS lần lợt thực hiện GV quan sát nhận xét và cho điểm. C - Bài mới 35
HĐ của GV HĐ của
HS Ghi Bảng
GV: Yêu cầu học sinh khởi động chơng trình bảng tính Excel và
mở bảng tính Bang diem lop em
đã đợc lu trong bài thực hành 4. a Chèn thêm cột trống vào trớc
cột D Vật Lý để nhập điểm môn Tin học nh minh hoạ bảng phụ.
b Chèn thêm các hàng trống và thực hiện các thao tác điều chỉnh
độ rộng của cột, độ cao của hàng để có trang tính tơng tự nh hình
48a Bảng phụ. c Trong các ô của cột G
Diem trung binh có công thức tính
điểm trung bình của học sinh. Hãy kiểm tra công thức trong các
ô đó để biết sau khi chèn thêm một cột, công thức có còn đúng
không? điều chỉnh lại công thức cho đúng.
d Di chuyển dữ liệu trong các ô cột thích hợp để có trang tính nh
hình 48b. Lu b¶ng tÝnh cđa em. - TiÕp tơc sư dơng bảng tính
Bang diem lop em
a Di chuển dữ liệu trong cột D Tin học tạm thời sang cột khác
và xoá cột D. - Sử dụng hàm thích hợp để tính
điểm trung bình ba môn học HS: Thực
hiện theo yêu cầu.
HS quan sát, ghi chép và
thực hành trên máy.
HS ghi chép và thao tác
trên máy tính của
mình.
HS: Thực hành theo
cặp.
HS thực hành theo h-
ớng dẫn của GV.

1. Bài 1


Điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao hàng, chèn thêm hàng và cột,
sao chép và di chuyển dữ liệu. a
b

2. Bài 2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Bài 1

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×