Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
- Thªm mét cét điểm lý bên cạnh điểm toán - Thêm một hàng để tạo khoảng cách từ HS thứ nhất với phần phía trên
- Xoá hàng của HS ở vị trí 13
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Thực hành trên máy nếu có điều kiện - Làm bài tập 1, 2 SGKTr.44
V Rút kinh nghiệm
...........................................................................................................................
Tiết 28
thao tác với bảng tÝnh tiÕp
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Híng dẫn cho HS cách sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép công thức.

2. Kỹ năng


- HS biết làm và làm tốt các thao tác đối với các kiến thức trên.

3. Thái độ


- Thấy đợc tác dụng cđa cđa b¶ng tÝnh trong trong cc sèng. II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Phòng máy, giáo trình. 2. Học sinh: Học và phơng tiện dạy học bài ở nhà.
III - Phơng pháp
Thực hành theo nhóm GV giải đáp, hớng dẫn. IV - Tiến trình bài dạy
A - ổn định 1 B - Kiểm tra bài cũ 5
HS1. Nêu cách ®iỊu chØnh ®é réng cđa cét vµ chiỊu cao cđa hàng? Thao tác cụ thể trên máy tính
HS2. Nêu cách thêm, bớt 1 cột hoặc 1 hàng? Thao tác cụ thể trên máy tính GV : nghe học sinh trình bày và cách thao tác trên máy tính Nhận xét
và cho điểm.
C - Bài mới 35 HĐ của GV
HĐ của Ghi Bảng
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
Ngày soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
11
2008 - 2009 2008 - 2009
HS
GV: Đa tình huống cần sao chép dữ liệu trong một ô
hoặc một khối ô. - Chèn thêm một hàng để tạo
khoảng cách nh hình minh hoạ. - GV thao tác cụ thể cách
sao chép nhiều lần cho HS quan sát.
- GV giới thiệu cách làm bằng menu lệnh hoặc dùng
chuột, hoặc dùng bàn phím.
- Di chuyển nội dung của ô tính khác với sao chÐp néi
dung cđa « tÝnh GV lÊy VD cho HS quan s¸t sù
kh¸c nhau  Khi di chun néi dung thì đến ô
tính khác thì nội dung ở ô ban đầu sẽ bị xoá
GV yêu cầu HS thao tác nhiều lần việc sao chép và
di chuyển trên bảng tính. - Chú ý: Khi xoá cột hoặc
xoá hàng, các cột bên phải đợc đẩy sang trái, các hàng
phía dới đợc đẩy lên trên. - Xét VD: GV minh hoạ
trên màn chiếu tơng tự nh hình bên
Ô A5 có số 200 ¤ D1 cã sè 150
B3 cã c«ng thøc = A5+D1 - Nếu sao chép công thức
ở ô B3 và dán vào ô C6 ta thấy trong ô C6 có công
thức = B8+E4 Tức là công thức
đã bị điều chỉnh Nh vậy:
+ ở hình 1, A1 và D5 đợc - HS quan
sát trên màn chiếu
- HS quan sát, ghi chép
và thực hành trên máy.
- HS ghi chép và thao tác
trên máy tính của mình
HS: Thực hành theo cặp.
HS: Thực hµnh theo híng dÉn
cđa GV.
HS: Thùc hµnh 3. Sao chÐp và di chuyển dữ liệu
a Sao chép nội dung ô tÝnh Sư dơng c¸c nót lƯnh: Copy,
Cut, Paste - Chän ô hoặc khối ô có thông
tin cần sao chép. - Nháy nút Copy trên thanh
công cụ. - Chọn ô cần đa thông tin đợc
sao chép vào. - Nháy nút Paste trên thanh
công cụ.
b Di chuyển nội dung ô tính - Chọn ô hoặc các ô thông tin
cần chuyển. - Nháy nút Cut trên thanh công
cụ - Chọn ô cần đa thông tin di
chuyển đến. - Nháy nút Paste trên thanh
công cơ. 4. Sao chÐp c«ng thøc
a sao chÐp néi dung các ô có công thức
- Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ đ-
ợc điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tơng đối về vị trí so với ô đích.
b Di chuyển nội dung các ô có
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
12
2008 - 2009 2008 - 2009
xác định quan hệ tơng đối về vị trí của các địa chỉ
trong công thức so với ô B3 + Trong hình 2, ở ô ®Ých C6,
sau khi sao chÐp, quan hƯ t- ¬ng ®èi về vị trí này đợc giữ
nguyên bằng việc điều chỉnh A5 thành B8 và D1
thành E4. theo cặp.
HS: Thực hành theo hớng dẫn
của giáo viên. công thức
- Ta có thể di chuyển bằng các nút lệnh Cut và Paste và các địa
chỉ trong công thức không bị điều chỉnh công thức đợc sao
chép y nguyên.
D - Củng cố 3
- Yêu cầu HS thực hành để giải đáp bài tập 3SGK.tr 44
E - Híng dÉn vỊ nhµ 1’
- Thùc hành trên máy nếu có điều kiện - Làm bài tËp 1, 2,3 SGKTr.44
V – Rót kinh nghiƯm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngµy soạn: Ngày dạy:
7B: 7C:
Tiết 29 30: Bài thực hành 5
chØnh sưa trang tÝnh cđa em
I - Mơc tiªu 1. Kiến thức
- Học sinh đợc thao tác để ®iĨu chØnh ®é réng cđa cét vµ chiỊu cao cđa hàng; các thao tác về hàng và cột trên một trang tính; Thực hiện các thao tác sao
chép và di chuyển dữ liệu.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×