Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009

2. Kỹ năng


- Thao tác đợc các thao tác: xem, di chuyển bản đồ, phóng to, thu nhỏ, thay đổi thông tin trên bản đồ, đo khoảng cách giữa 2 địa điểm và tìm kiếm thông
tin trên bản đồ.

3. Thái độ


- Thai độ tËp trung, høng thó häc tËp. II - Ph¬ng tiện dạy học
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Tìm hiểu trớc về phần mềm.
III - Phơng pháp
Thực hành theo nhóm GV giải đáp, hớng dẫn.
IV - Tiến trình bài dạy A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cũ kết hợp trong bài mới c - Bài mới 40
HĐ của GV HĐ của
HS Ghi Bảng
GV: Giới thiệu trên bản đồ địa hình chúng ta có thể xem các thông tin
nh tên các quốc gia, các thành phố, các hòn đảo trên biển.
GV: Giới thiệu cho học sinh cách đặt các chế độ thể hiện trên bản đồ của
các đờng biên giới, các con sông, các bờ biển.
GV: Giới thiệu học sinh thao tác để tính khoảng cách giữa hai vị trí trên
bản đồ. ? Khi ta chọn 2 địa điểm cần đo thì
trên bản đồ sẽ xuất hiện gì? - Cho học sinh làm ví dụ trên máy
với việc đo khoảng cách từ Quảng Ninh đến Hà Nội.
GV: Đa ra một số yêu cầu cho học sinh thực hành với các thao tác.
- §Ĩ c¸c em so s¸nh víi nhau. - NhËn xÐt và đa ra kết quả đúng
nhất. HS : Chú ý
lắng nghe, quan sát, làm
các thao tác thực hành
theo yêu cầu của giáo viên.
HS : Chú ý lắng nghe,
quan sát, làm các thao tác
thực hành theo yêu cầu
của giáo viên.
- Đa ra kết quả và so
sánh với bạn. 1. Xem thông tin trên bản đồ
2. Tính khoảng cách giữa 2 vị trí trên bản đồ
- Khi ta chọn 2 địa điểm cần đo thì trên bản đồ sẽ
xuất hiện bảng thông báo kết quả khoảng cách tơng đối
giữa hai vị trí trên bản đồ. Chú ý: Khoảng cách đo đ-
ợc là khoảng cách tính theo đ- ờng chim bay và chỉ là
khoảng cách tơng đối.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
6
2008 - 2009 2008 - 2009
D - Cñng cè 3
- Giáo viên nhận xét giờ thực hành, đánh giá ý thức làm bài của từng máy.
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện. - Phơng tiện dạy học cho giờ thực hành tiếp theo.
V- Rút kinh nghiệm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngày soạn: 22112008
Ngày dạy: 7B: ..................
7C: ..............
Tiết 26
khám phá thế giới với phần mềm earth explorer tiếp
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Nắm đợc các thông tin chi tiết trên bản đồ.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×