Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: 14112008
Ngày dạy: 7B: . . . 11
7C: . . . 11
TiÕt 24
kh¸m phá thế giới với phần mềm earth explorer tiếp
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Häc sinh hiĨu đợc ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.

2. Kỹ năng


- Thao tác đớc các thao tác: xem, di chuyển bản đồ, phóng to, thu nhỏ, thay đổi thông tin trên bản đồ.

3. Thái độ


- Thái độ tập trung, hứng thú học tập. II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Tìm hiểu trớc về phần mềm.
III - Phơng pháp
Thực hành theo nhóm GV giải đáp, hớng dẫn.
IV - Tiến trình bài dạy A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cũ kết hợp trong bài mới c - Bài mới 40
HĐ của GV HĐ của
HS Ghi Bảng
GV: Yêu cầu học sinh khởi động phần mềm.
- Giới thiệu cho học sinh các nút lệnh trên thanh bảng chọn.
- Yêu cầu học sinh sử dụng các nút lệnh cho trái đất tự xoay từ trái sang
phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dới, từ dới lên trên.
HS: Chú ý lắng nghe,
quan sát, làm các
thao tác thực hành
theo yêu 1. Quan sát
Trực tiếp trên bản đồ
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
4
2008 - 2009 2008 - 2009
- Yêu cầu học sinh chän níc ViƯt Nam vµ sư dơng nót phãng to,
thu nhỏ để quan sát. - Làm ẩn, hiện các quần đảo, núi, đ-
ờng sông, đờng biên giới của Việt Nam và cho nhận xét.
GV: Yêu cầu học sinh dùng lệnh để di chuyển bản đồ thao tác kéo thả
chuột. - Yêu cầu học sinh lựa chọn các
quốc gia ở khu vực Đông Nam á. - Tìm thủ đô và thành phố của các n-
ớc và đọc tên. - Phóng to bản đồ từng quốc gia để
quan sát cụ thể hơn. GV: Hớng dẫn học sinh thao tác để
dịch chuyển nhanh tới một quốc gia. cầu của
giáo viên. - Đa ra
nhận xét.
HS: Chú ý lắng nghe,
quan sát, làm các thao tác
thực hành theo yêu cầu
của giáo viên. - Đa ra nhận
xét. 2. Di chuyển
Trực tiếp trên bản đồ
D - Củng cố 3
- Giáo viên nhận xét giờ thực hành, đánh giá ý thức làm bài của từng máy.
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện. - Phơng tiện dạy häc cho giê thùc hµnh tiÕp theo.
V – Rót kinh nghiệm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngày soạn: 20112008
Ngày dạy: 7B: ..............
7C: ...............
Tiết 25
khám phá thế giới với phần mềm earth explorer tiếp
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Häc sinh hiĨu đợc ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
êng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
5
2008 - 2009 2008 - 2009

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×