Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
Ôn tập 67, 68
Kiểm tra Kiểm tra học kì II
69, 70
Ngày soạn: 13112008
Ngày giảng: 7B: . . . 11
7C: . . . 11
TiÕt 23
khám phá thế giới với phần mềm earth explorer
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Häc sinh hiểu đợc ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.

2. Kỹ năng


- Thao tác đớc các thao tác: xem, di chuyển bản đồ, phóng to, thu nhỏ.

3. Thái độ


- Thai độ tập trung, hứng thú học tập. II - Phơng tiện dạy học
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Tìm hiểu trớc về phần mềm.
III - Phơng pháp
Thực hành theo nhóm GV giải đáp, hớng dẫn.
IV - Tiến trình bài dạy A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cũ không kiểm tra c - Bài mới 40
HĐ của GV HĐ của
HS Ghi Bảng
GV : Giới thiệu phần mềm Earth Explorer là một phần mềm chuyên
dùng để tra cứu bản đồ thế giới. - Phần mềm sẽ cung cấp cho chúng
ta bản đồ trái đất cùng toàn bộ 250 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn
thế giới. Phần mềm này có rất nhiều thông tin hữu ích để xem, duyệt và
tìm kiếm thông tin bản đồ theo nhiều chủ đề khác nhau.
HS: Chú ý lắng nghe
phần thuyết trình của
giáo viên. 1. Giới thiệu về phần
mềm
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
2
2008 - 2009 2008 - 2009
GV: Để khởi động 1 chơng trình ta làm nh thế nào?
? Các em thấy gì trên màn hình? GV: Giới thiệu các thành phần có
trong cửa sổ của màn hình Earth Explorer.
GV: Giíi thiƯu vµ híng dÉn häc sinh víi các nút lệnh để điều khiển trái đất
trong phần mềm quay theo các hớng qui định.
GV: Giới thiệu và hớng dẫn học sinh với các nút lệnh để phóng to, thu nhỏ
và di chuyển bản đồ trong phần mềm.
HS: Trả lời và khởi
động phần mềm.
HS: Trả lời.
HS: Quan sát và thao
tác với máy.
HS: Quan sát và thao
tác với máy.
2. Khởi động phần mềm
- Thanh bảng chọn. - Thanh công cụ.
- Hình ảnh trái đất với bản đồ địa hình chi tiết
nằm giữa màn hình. - Thanh trạng thái.
- Bảng thông tin các quốc gia trên thế giới.
3. Quan sát bản đồ bằng cách cho trái đất tự quay
- Xoay từ trái sang phải. - Xoay từ phải sang trái.
- Xoay từ trên xuống díi. - Xoay tõ díi lªn trªn.
- Dõng xoay. 4. Phóng to, thu nhỏ và dịch
chuyển bản đồ Hình các nút lệnh xem trực
tiếp trên máy tính
D - Cđng cè 3’
- C¸c thao t¸c chÝnh để quan sát bản đồ.
E - Hớng dẫn về nhà 1
- Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện. - Phơng tiện dạy học cho giê thùc hµnh tiÕp theo.
V – Rót kinh nghiƯm .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
3
2008 - 2009 2008 - 2009
Ngày soạn: 14112008
Ngày dạy: 7B: . . . 11
7C: . . . 11
Tiết 24
khám phá thế giới với phần mỊm earth explorer tiÕp
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thức
- Học sinh hiểu đợc ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×