Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Tài liệu-thiết bị dạy học Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc kiểu câu trần thuật đơn không có từ là

Tài liệu-thiết bị dạy học Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc kiểu câu trần thuật đơn không có từ là

Tải bản đầy đủ - 106trang

Tiết 115 :
A. Mục tiêu cần đạt : - Kiểm tra nhËn thøc cđa HS vỊ kiÕn thøc tiÕng viƯt đã học
- Tích hợp với phần văn và tập làm văn

B. Tài liệu-thiết bị dạy học


- SGK,SGV,Sách tham khảo ngữ văn 6 - Đề ra ,đáp án

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài mới: GV giới thiệu vào bài. Hoạt động 1: GV nhắc nhở HS về ý thức làm bài ,cách thức làm bài
Hoạt động 2: GV Phát đề cho HS làm I. Đề ra:
PHầN I: TRắC NGHIệM
Đọc kĩ đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất :
Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt ,đổ ra con sông Cửu Lớn xuôi về Năm Căn . Dòng sông Năm Căn mênh mông , nớc đổ ra biển ngày đêm nh
thác , cá bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống nh ngời bơi ếch giũa những đầu sóng trắng . Thuyền trôi giữa những dòng sông rộng hơn ngàn thớc , trông
hai bên bờ , rừng đớc dựng lên cao ngút nh hai dãy trờng thành vô tận 1. Đoạn văn trên đợc trích từ văn bản nào?
A. Cô T« C. Sông nớc Cà Mau B. Cây tre Việt Nam D. Bức tranh của em gái tôi
2. Tập hợp từ : Đổ ra con sông Cửu Lớn là ? A. Côm danh tõ C. Cơm tÝnh tõ
B. Cơm ®éng tõ D. Câu trần thuật đơn 3. Trong cụm từ đổ ra , ra lµ phã tõ chØ :
A. Thêi gian C. Kết quả B. Sự tiếp diễn tơng tự D . Híng
4 . Câu : Thuyền chúng tôi ...xuôi về Năm Căn là ? A. Câu trần thuật đơn có từ là C . Câu trần thuật đơn không có từ là
B. Câu nghi vấn D .Câu cảm thán 5 . Phép tu từ nào đợc sử dụng nhiều nhất trong đoạn trích .?
A. Ho¸n dơ C. Ân dụ B. Nhân hoá D. So sánh
Phần II. Kỹ năng nhận biết và sử dụng tiếng việt :
1 Xác định từ ghép và từ láy sau đây : Mèo hay lục lọi các đồ vật với một sự thích thú đến khó chịu .
2 Tóm tắt nội dung đoạn trích trên bằng một câu trần thuật đơn nêu ý kiến nhận xét

II. Đáp án-biểu điểm:


Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Câu 1
2 3
4 5
Đáp án C
B D
C D
Phần II. Tù ln 4 ®iĨm 1 Tõ ghÐp : §å vËt , khã chịu
Từ láy : Lục lọi , thích thú 2 -HS viết đợc câu văn tóm tắt
- Đúng câu trần thuật đơn nêu ý kiến nhận xét +Trình bày :1 điểm
Ngày 16-3-2007 Tiết 116 :
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
Ngày 17-3-2007
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Tiết 117:

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


- Hình thành đợc những hiểu biết sơ lợc về các thể truyện, kí trong loại hình tự sự
- Nhớ đợc nội dung cơ bản và những nét đặc sắc về nghệ thuật của các tác phẩm truyện ,kí hiện đại đã học.
B. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy-học: Hoạt động 1 : GV nêu mục tiêu ,nhiệm vụ của bài ôn tập
Hoạt động 2 :Hớng dẫn HS lập bảng theo mẫu ở câu hỏi 1 Tên tác phẩm ,đoạn trích,tên tác giả,thể loại,nội dung,đại ý
Hoạt động 3 : Ôn tập về đặc điểm của truyện kí Lập bảng thống kê mẫu 2-sgk :
Tên văn bản Thể loại
Cốt truyện Nhân vật
Nhân vật kể chuyện
Bài học đờng đời đầu tiên
Truyện Sông nớc cà
mau Truyện ngắn
Bức tranh của em gái tôi
Truyện ngắn Vợt thác
Truyện ngắn Buổi học cuối
cùng Truyện ngắn
Cô tô Kí
Cây tre Việt Nam
Kí Lòng yêu nớc T bót-chÝnh
ln Lao xao
Håi kÝ tù trun
NhËn xÐt : - Truyện và phần lớn các thể kí đều thuộc loại hình tự sự- tái hiện bức tranh đời
sống bằng tả và kể là chính -đều có lời ngời kể -Truyện phần lớn dựa vào sự tởng tợng ,sáng tạo của tác giả trên cơ sở quan
sát ,tìm hiểu đời sống. Nh vậy những gì kể trong truyện không phải là đúng nh trong thực tế ,còn kí kể những gì cã thùc ,tõng xÈy ra
- TruyÖn thêng cã cèt truyÖn ,nhân vật .Còn kí không có cốt truyện, có khi không có nhân vật
Hoạt động 4 : Cảm nhận về ®Êt níc , con ngêi qua trun ,kÝ ®· häc -HS phát biểu thảo luận
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
: Hớng dẫn học bài: - HS hoàn thành các câu hỏi sgk-làm bài số 4 sgk
- Dặn HS soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ là
Ngày 18-3-2007
Tiết 118:
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc kiểu câu trần thuật đơn không có từ là


- Nắm đợc tác dụng của kiểu câu này B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu-thiết bị dạy học Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc kiểu câu trần thuật đơn không có từ là

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×