Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
H ớng dẫn học bài: H ớng dẫn học bài: H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài

H ớng dẫn học bài: H ớng dẫn học bài: H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài

Tải bản đầy đủ - 106trang

? Nghệ thuật đặc sắc -HS phân tích ?
? Em hãy tìm các dẫn chứng chứng minh sự gắn bó thân thiết giũa tre và
ngời việt nam
? Để tổng kết vai trò lớn lao của cây tre tác giả đã khái quát nh thế nào?
?Vì sao cây tre có sức mạnh gắn bó với con ngời trong tơng lai
Hoạt động 3: Híng dÉn HS thùc hiƯn phÇn tỉng kÕt.

3. Sù gắn bó của cây tre với con nguời dân tộc việt nam:


- Ngời dân dựng nhà cửa ...dới bóng tre xanh
- Tre giúp ngời nông dân nhiều trong việc sản xuất , tre nh là cánh tay ...
- Tre gắn bã víi con ngêi thc nhiỊu løa ti...
- Tre g¾n bã víi con ngêi viƯt nam trong c¸c cc chiÕn ®Êu : gËy tre,
ch«ng tre ... = Tre anh hïng lao động , tre anh
hùng chiến đấu .

4. Tre gắn bó với con ng ời trong


hiện tại và t ơng lai.
- Tre gắn bó với con ngời không chỉ trong cuộc sống vật chất ,trong lao
động mà còn gắn bó với cuộc sống tinh thần
- từ hình ảnh măng non trên phù hiệu tôn giá trị lịch sử ,văn hoá của cây tre
sẽ tồn tại mãi III. Tổng kết :
Ghi nhớ sgk

D. H ớng dẫn học bài:


- HS đọc kĩ văn bản ,học thuộc một đoạn em thích nhất - Soạn bài câu trần thuật đơn
Ngày 10-3-2007
Tiết 110:
câu trần thuật đơn
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Em hãy nêu các thành phần chính của câu? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn HS tìm hiểu khái niệm câu trần thuật đơn
- Đoạn văn gồm có mấy câu? ? Các câu trong đoạn văn dùng dể làm
gì?
- Câu trần thuật câu kể - Câu hỏi nghi vấn
- Câu cảm cảm thán - Câu cầu khiến mệnh lệnh
? Xác định C-V của các câu trần thuật đã tìm đợc gv ghi ở bảng phụ?
- Xếp các câu trần thuật trên thành 2 loại?
- Căn cứ mục đích nói thì câu trần thuật đơn dùng để làm gì?
- Vậy câu trần thuật đơn là gì?
- GV chốt nội dung - HS đọc sgk

I. Câu trần thuật đơn là gì : 1. Tìm hiểu ví dụ:


- 9 câu - Các câu 1,2,6,9 :kể ,tả,nêu ý kiến
- Câu 4 :hỏi - Câu 3,5,8 :bộc lộ cảm xúc
- Câu 7 : câu cầu khiến Phân loại :
- Câu 1 , 2, 6 ,9 - C©u 4
- C©u 3,5,8 - C©u 7
C1 .Tôi đã hếch ...dài cn vn
C2. Tôi mắng cn vn
C6Chú mày hôi ...này, ta nào chịu .. cn vn cn vn
C9.T«i vỊ không một chút bận tâm cn vn
- Nhóm 1 : câu 1, 2, 9 là các câu trần thuật đơn
- Nhóm 2 : câu 6 là câu trần thuật ghép - Dùng để giới thiệu tả hoặc kể về sự
việc, sự vật hay để nêu một ý kiến - Câu trần thuật đơn chỉ có mét kÕt cÊu
C-V. c©u cã tõ 2 kÕt cÊu C-V ghép 2. Bài học : sgk
II. Luyện tập: 1 Câu trần thuật đơn là gì?
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007

D. H ớng dẫn học bài:


- Học kĩ lí thuyết ,hoàn thành phần lun tËp - ViÕt chÝnh t¶ nhí viÕt ba khổ thơ đầu bài lợm
- Soạn bài :Lòng yêu nớc
Ngày 11-3-2007
Tiết 111:
LòNG YÊU NƯớC
Ê-Ren-Bua Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Vì sao có thể nói cây tre là tợng trng cao quý của dân tộc Việt Nam ?

3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:


Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1.Hớng dẫn đọc, tìm hiểu chú chích
-GV híng dÉn ®äc -GV®äc mÉu
-Gäi HS ®äc - HS đọc bài văn với giọng trữ tình vừa
tha thiết vùă sôi nổi
?Dựa vào chú thíchsgk hãy nêu những nét chính về tác giả?
Hoạt động 2: Hớng dẫn HS tìm hiểu
văn bản ?nêu đại ý của bài văn?
? Mở đầu tác phẩm ,tác giả đã nêu lên nhận định gì?
? Sau nhận định tác giả đã lấy dẫn chứng cụ thể nào?

I. Đọc- hiểu chú thich 1. Đọc:


2.Chú thích: - Tác giả Ê-Ren-Bua 1891-1962 nhà
văn ,nhà báo nổi tiếng của liên xô - Văn bản: Lòng yêu nớc sáng tác
6 1942

II. Hiểu văn bản: Đại ý: Bài văn lí giải về ngọn nguồn


cuả lòng yêu nớc

1. Ngọn nguồn của lòng yêu n ớc:


- Lòng yêu nớc là lòng yêu những vật tầm thờng nhất
- Tình yêu quê hơng trong hoàn cảnh cụ thể: Chiến tranh khiến cho mỗi
công nhân xô viết nhận ra vẻ đẹp riêng của quê mình
+ Ngời vùng Bắc nghĩ đến cánh rừng ,dòng sông...
+ Ngời xứ Uc-Rai-Na nhớ bóng thuỳ
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
? Mỗi vùng quê có một vẻ đẹp riêng em hãy nêu nét đáng nhớ nhất của quê
hơng mình?
? Từ sự phân tích các dẫn chứng trên tác giả đã khái quát nên một chân lí
nh thế nào về lòng yêu nớc ?
? Lòng yêu nớc bộc lộ đầy đủ sức mạnh lớn lao trong hoàn cảnh nào? vì
sao? ? Trong 2 cuộc kháng chiến chống
Pháp chống Mỹ lòng yêu nớc của nhân dân ta thể hiện qua những câu thơ văn
nào? ? Trong hoàn cảnh hiện nay lòng yêu
nớc thể hiện ở khía cạnh nào? dơng
= Lòng yêu nớc ,yêu làng xóm,yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc

2. Lòng yêu n ớc đ


ợc thử thách và thể hiện trong cuộc chiến chống
ngoại xâm: - Trong cuộc chiến chống ngoại xâm
số phận mỗi ngời gắn liền với vận mệnh tổ quốc .nên nó đợc thể hiện với
tất cả sức mãnh liệt - Nổ lực học tập,đoàn kết...

III. Tổng kết:


Ghi nhớ sgk

D. H ớng dẫn học bài:


- HS đọc kĩ bài văn - học thuộc lòng :Dòng suối đỏ...yêu tổ quốc - Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ là.
Ngày 12-3-2007
Tiết 112:
CÂU TRầN THUậT ĐƠN Có Từ Là
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
- Nắm đợc câu trần thuật đơn có từ là - Biết đặt câu trần thuật đơn có từ là

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Thế nào là câu trần thuật đơn? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:
Hoatj động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn HS tìm hiểu
đặc điểm chung của câu trần thuật đơn có từ là.
- HS phân tích C-V
? Vị ngữ các câu trên có cấu tạo nh thế nào?
? Chọn các từ không phải ,cha phải chen vào trớc V ?
? Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là?
Hoạt động 2:
Hớng dẫn HS phân loại
câu trần thuật đơn có từ là - HS trả lời các câu hỏi ở sgk
- Rút ra các kiểu câu
Hoạt động 3: Hớng dẫn HS thực hiện
phần luyện tập - Chia nhóm HS làm bài 1,2,3.

I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là:


1 Xác định C-V: a. Bà đỡ trần lµ ngêi hun...
C V b. Truyền thuyết là loại truyÖn...
C V c. Ngày thứ năm trên đảo cô tôlà một.
C V d. Dế mèn trêu chị cốc là dại...
C V + Lµ+ Cơm danh tõ a,b,c
+ lµ+ tÝnh tõ d VD: Bà đỡ trần không phải là...
C V 2 Bµi häc :sgk

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là:


1 Tìm hiểu VD:
2 Các kiểu câu: + Câu định nghĩa : c©u b
+ C©u giíi thiƯu : câu a + Câu miêu tả : câu c
+ Câu đánh giá : câu d

III. Luyện tập:


Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Gợi ý giải bài tập:
1 Câu b-đ không phải là câu trần thuật đơn có từ là ,các câu còn lại đều phải 2 Phân tích cấu tạo C-V
a. Hoán dụ là tên gọi ...........cho sự diễn đạt C V
c.Tre là cánh tay của ngời nông dân C V
e. Khóc là nhục Rên hèn
Van yếu đuối lợc bỏ từ là 3 HS viết đoạn văn - đọc -gv nhận xét.
Ngày 13-3-2007
Tiết 113:
LAO XAO
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Cảm nhận đợc vẻ đẹp và sự phong phú của thiên nhiên làng quê qua hình ảnh
các loài chim .Thấy đợc tâm hồn nhạy cảm ,sự hiểu biết và lòng yêu thiên nhiên làng quê của tác giả.
- Hiểu đợc nghệ thuật quan sát và miêu tả chính xác ,sinh động và hấp dẫn về các loài chim ở làng quê trong bài văn.

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : ?Đọc thuộc lòng và diễn cảm đoạn văn : Dòng suối. Đổ vào sông...Tổ quốc . Đoạn văn ấy hay và sâu sắc nh thế nào?

3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:


Yêu cầu : - Hớng dẫn đọc ,tìm hiểu thể loại ,bố cục,giải thích từ khó
- Tìm hiểu buổi sớm chớm hè ở làng quê
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1.Hớng dẫn đọc, tìm hiểu chú chích,giải thích từ khó.
-GV hớng dẫn đọc -GV®äc mÉu
-Gäi HS ®äc -Giäng ®äc chËm r·i , tâm tình
- Tìm bố cục của bài thơ?
?Dựa vào chú thíchsgk hãy nêu những nét chính về tác giả?
Hoạt động 2: Hớng dẫn HS tìm hiểu I. Đọc- hiểu chú thich
1. Đọc:
Bố cục : 2 phần
- Cảnh buổi sớm chớm hè ở làng quê - Thế giới các loài chim

2.Chú thích:


- Duy Khán 1934-1995 quê ở Bắc Ninh
-Tuổi thơ im lặng 1985 là tập hồi kí tự truyện của tác giả
- Bài Lao xao trích từ tác phẩm tuổi thơ im lặng của Duy Khán ,tác phẩm đợc
giải thởng hội nhà văn năm 1987

II. Hiểu văn bản: 1. Tìm hiểu chung:


Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
? HS đọc đoạn mở đầu. ? Cảnh buổi sớm đợc miêu tả ntn?
? Trung tâm cảnh là gì?
? Trên nền cảnh bao quát ấy tác giả ®· híng ngêi ®äc híng tíi ®iỊu g×?
?Ta cã thĨ học tập đợc nghệ thuật gì của tác giả?
- GV kết thức tiết 1 -dặn dò HS chuẩn bị học tiÕt 2 ë giê tiÕp.

D. H íng dÉn häc bµi


:
- HS đọc kĩ bài thơ và học thuộc lòng - Nắm nội dung nghệ thuật qua phần ghi nhớ
Ngày 14-3-2007
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Tiết 114:
Tiếp theo
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Cảm nhận đợc vẻ đẹp và sự phong phú của thiên nhiên làng quê qua hình ảnh
các loài chim .Thấy đợc tâm hồn nhạy cảm ,sự hiểu biết và lòng yêu thiên nhiên làng quê của tác giả.
- Hiểu đợc nghệ thuật quan sát và miêu tả chính xác ,sinh động và hấp dẫn về các loài chim ở làng quê trong bài văn.

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : ?Đọc thuộc lòng và diễn cảm đoạn văn : Dòng suối. Đổ vào sông...Tổ quốc . Đoạn văn ấy hay và sâu sắc nh thế nào?

3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:


Yêu cầu : - Khám phá những bức tranh và mẫu chuyện về thế giới loài chim
- Nghệ thuật tả và kể của tác giả - Tình cảm của tác giả
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
-Nhà văn miêu tả loài chim theo trình tự nào?
- Theo các em nhỏ những loài chim nào là chim hiền?
- Tại sao các loài đó đợc gọi là chim hiền?
- Nhóm chim dữ đợc miêu tả nh thế nào?
- Trong khi miêu tả kể về loài chim tác giả đã sử dụng nhiều thành ngữ ,đồng

II. Hiểu văn bản: 3. Nghệ thuật kể và tả về thế giới


loài chim: - Miêu tả thành 2 nhóm: chim hiền và
chim ác =phù hợp với cái nhìn của trẻ thơvà
ảnh hởng của văn hoá dân gian a. Nhóm chim hiền:
Bồ câu ,chim ri,sáo sậu,sáo đen,tu hú,chim ngói ,nhạn.
- Chóng ®Ịu mang vui ®Õn cho trêi ®Êt

b. Nhãm chim dữ:


Diều hâu,quạ,cắt,chèo bẻo... -miêu tả qua hoạt động của chúng
cuộc giao chiến giữa chúng rất sinh động
- Đồng giao: Bồ các là bác chim ri, chim là gì sáo sậu...
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- Cảm nhận về loài chim đậm chất giân gian nh thế tạo nên nét đặc sắc gì và có
điều gì cha xác đáng ?
- Qua đoạn văn này chúng ta biết đợc gì về tác giả?
-
Hoạt động 3: Hớng dẫn HS tổng kết.

4. Tình cảm của tác giả:


- Tác giả có vốn hiểu biết phong phú về làng quê Việt Nam và đặc biệt có
tình yêu sâu đậm với quê hơng - Có khả năng quan sát tinh tờng tạo
nên nmột hình tợng sinh động về thế giới loài chim ở làng quê Việt Nam.

III. Tồng kết : sgk


D. H íng dÉn häc bµi


:
- HS thùc hiƯn phần luyện tập -học kĩ phần ghi nhớ - Ôn tập tiếng việt chuẩn bị kiểm tra
Ngày 15-3-2007
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
Tiết 115 :
A. Mục tiêu cần đạt : - Kiểm tra nhËn thøc cđa HS vỊ kiÕn thøc tiÕng viƯt đã học
- Tích hợp với phần văn và tập làm văn

B. Tài liệu-thiết bị dạy học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H ớng dẫn học bài: H ớng dẫn học bài: H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×