Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 H ớng dẫn học bài Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 H ớng dẫn học bài Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tải bản đầy đủ - 106trang

Ngày 4-2-2007
Tiết 93:
ĐÊM NAY BáC KHÔNG NGủ
Minh Huệ A. Mục tiên cần đạt: Giúp HS
- Cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình tợng Bác Hồ trong bài thơ với tấm lòng yêu th- ơng mênh mông,sự chăm sóc ân cần đối với các chiến sỹ và đồng bào,thấy đợc
tình cảm yêu quý,kính trọng của ngời chiến sỹđối với Bác Hồ. - Nắm đợc những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ:Kết hơp miêu tả, kể chuyện với
biểu hiện cảm xúc, tâm trạng;những chi tiết giản dị ,tự nhiên mà giàu sức truyền cảm, thể thơ5 chử thích hợp với bài thơ có yếu tố kể chuyện

B. Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6


- Bảng phụ-

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Buổi học cuối cùng đuợc biểu đạt theo phơng thức chính nào ?
Nêu giá trị của tác phẩm ?

3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài. Hoạt động của GV- HS


Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1:Hớng dẫn đọc và tìm
hiểu chú thích -GVhớng dẩn HS đọc
-GVđọc mẩu -Gọi HS đọc

I. Đọc-tìm hiểu chú thích 1.Đọc:


Bố cục: có nhiều cách chia khác
nhau - Cách 1:9 khổ đầu: Anh đội viên thức
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
- Bài thơ đợc viết theo thể thơ gì?
? Dựa vào chú thích sgk trình bày những nét chính về tác giả?
?Hoàn cảnh ra đời của bài thơ?
-GV hớng dẫn HS t×m hiĨu mét sè chó thÝch khã
- Em hiĨu thế nào là đội viên vệ quốc;đinh ninh?
Hoạt động 2: Hớng dẫn HS tìm hiểu văn bản
? Bìa thơ đêm nay bác không ngủ kể lại câu chuyện gì?
? Hoàn cảnh,thời gian,địa điểm xảy ra câu chuyện nh thế nào?
? Trong bài thơ có những nhân vật nào?
? Hình tợng của Bác Hồ trong bài thơ dậy lần thứ nhất

a.Tác giả : -Minh Huệ tên khai sinh Nguyễn Thái


sinh 1927-quê Nghê An b. Tác phẩm:
-Bài thơ sáng tác 1951. bài thơ dựa trên sự kiện có thực. Trong chiến dịch biên
giới cuối 1950, BH trực tiếp ra mặt trận theo dỏi và chỉ huy cuộc chiến đấu của
bộ đội và nhân dân ta - Đội viên vệ quốc:chiến sĩ Việt Nam
thời chống Pháp - Đinh ninh :tin chắc vào một điều gì
đó II. Hiểu văn bản:

1. Tìm hiểu chung: -Chuyện một đêm không ngủ trên đ-


ờng đi chiến dịch của Bác - Bài thơ đợc trình bày nh một câu
chuyện về một đêm không ngủ của Bác trên đờng đi chiến dịch trong thời kì
chống pháp + Hoàn cảnh:Trên đờng đi chiến
dịch,trời ma lâm thâm,lạnh + Thời gian: một đêm khuya
+Địa điểm: Trong một mái lều tranh xơ xác
- Có 2 nhân vật: Bác Hồ và anh đội viên
- Bác Hồ hiện lên qua cái nhìn và tâm trạng của anh chiến sỹ,qua cả những
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
? Theo em nội dung chính của bài thơ là gì? Tác giả kể lại câu chuyện hay là
bày tỏ lòng kính yêu đối với Bác?
-GV chốt nội dung bài học. - GV tiĨu kÕt hÕt tiÕt 1

D. H íng dÉn häc bµi


:
- HS học thuộc bài thơ - Nắm đợc nội dung của bài thơ
- Tập phân tích hình tợng Bác Hồ và hình tợng anh đội viên qua việc trả lời các câu hỏi 3,4,5,6 sgk
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngày 5-2-2007
Tiết 94:
ĐÊM NAY BáC KHÔNG NGủ
tiếp theo A. Mục tiên cần đạt: Giúp HS
- Tìm hiểu hình tợng Bác Hồ và hình ảnh anh bộ đội - Phân tích một số nghệ thuật đặc sắc

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 - Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Nêu nét chính về tác giả?nội dung chính của bài thơ là gì? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài.
Hoạt đông của GV HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn HS tìm hiểu hình tợng BH
? Hình tợng BH thể hiện trong bài thơ nh thế nào qua mắt nhìn và cảm nghĩ
của anh đội viên?
? Em có nhận xét nh thế nào về cử chỉ hành động của Bác?

II. Hiểu văn bản: 2.Hình t


ợng BH :
-Bác ngồi lặng yên vẻ mặt trầm ngâmnét ngoại hình đơc lăp đi lặp
lại và nhấn mạnh ở lần thứ 3 khi anh đội viên thức dậy .Biểu hiện chiều sâu
tâm trạng -Hành động:Đốt lửa, dém chăn, nhón
chân săn sóc ân cần tỉ mỉ cho bộ đội nh ngời cha, ngời mẹ chăm lo cho giấc
ngủ của những đứa con-tấm lòng yêu thơng chứa chan.
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
? Tâm trạng, cảm nghĩ của anh đội viên khi thức dậy lần 1?
? lúc này tâm trạng của anh nh thế nào? vì sao có tâm trạng đó?
? Em có nhận xét gìvề sự so sánh ? Bóng Bác cao lồng lộng
Âm hơn ngọn lử hồng ? Lần thứ 3 thức dậy thấy Bác cha ngủ
anh đội viên tâm trạng ra sao?
? Anh đội viên đã có suy nghĩ gì sau khi nghe câu trả lời của Bác ?
- HS đọc khổ thơ cuối ? Khổ thơ cuối đã giải thích điều gì?
? Em hãy đọc những câu thơ nói về những đêm không ngủ của Bác?
- GV gọi HS đọc phần ghi nhớ củng cố bài học

4. Nghệ thuật:


- Thể thơ 5 chữ - Bài thơ dùng nhiều từ láy -có giá trị
miêu tả và biểu cảmlầm than xơ xác,trầm ngâm,phăng phắc,nằng nặc

5. Tổng kết:


Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
- Học thuộc bài thơ nắm đợc nội dung nghệ thuật - Soạn bài ẩn dụ theo các câu hỏi ở sgk
Ngày 6-2-2007 Tiết 95:
ẩn dụ

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


- Nắm đợc khái niệm ẩn dụ,các kiểu ẩn dụ - Hiểu và nhớ đợc các tác dụng của ẩn dụ,biết phân tích ý nghĩa cũng nh tác
dụng cđa Èn dơ trong thùc tÕ sư dơng tiÕng viƯt - Bớc đầu có kĩ năng tự tạo ra một số ẩn dụ

B. Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV


- Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Thế nào là nhân hoá ?tác dụng của nhân hoá ? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài.
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn HS tìm hiểu
khái niệm ẩn dụ,tác dụng của ẩn dụ? - HS đọc khổ thơ
- Trong khổ thơ cụm từ ngời cha đợc dùng để chỉ ai?
- Vì sao có thể ví nh vậy?
?Cách nói này có gì giống và khác với

I. Ân dụ là gì: 1. Tìm hiểu ví dụ:


- Ngời cha-Bác Hồ ẩn dụ phẩm chất - Vì BH với ngời cha có những phẩm
chất giống nhautuổi tác ,tình yêu th- ơng chăm sóc chu đáo đối với con
Giống: Hình ảnh đợc nói đến và hình ảnh đa ra có sự tơng đồng
Khác: - So sánh: 2 vế A và B đều đa ra
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- Vậy em hiểu thế nào là ẩn dụ?ẩn dụ có tác dụng gì?
- HS đọc ghi nhớ sgk - HS làm bài tập 2 ở phần luyện tập để
củng cố kiến thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các kiểu ẩn dụ - HS phân tích các từ in đậm trong câu
thơ đã cho để tìm ra mối quan hệ giữa vế A-vế B
- Các từ in đậm :thắp,lửa hồng dùng để chỉ những hiện tợng sự vật nào?
- Vì sao có thể ví nh vậy
- Giòn tan thờng dùng nêu đặc điểm của caí gì?đây là sự cảm nhận của giác
quan nào
- Nắng có thể dùng vị giác để cảm nhận không?

2. Bài họcsgk:


II. Các kiểu ẩn dụ: 1. Tìm hiểu ví dụ:


- Lửa hồng- chỉ màu đỏ của hoa dâm bụt
- Thắp - nở hoa -Màu đỏ đợc ví với lửa hồng là vì: 2
sự vật ấy có hình thức tơng đồng ẩn dụ hình thức
-Còn sự nở hoa đợc ví với hành động thắp là vì chúng giống nhau về cách
thức thực hiện ẩn dụ cách thức - Giòn tan -đặc điểm của bánh -vị
giác
- Không -Sử dụng từ giòn tan để nói về nắng là
có sự chuyển đổi cảm giác giòn tan là âm thanh,đối tợng của thính giác là
dùng cho đối tợng của thị giác-đó là cách so sánh đặc biệt vì có sự chuyển
đổi cảm giác từ thính giác sang thị
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- Theo em cụm từ nắng giòn tan có gì đặc biệt so với cách nói thờng
- Sự chuyển đổi cảm giác ấy có tác dụng gì?
- Từ các ví dụ đã phân tÝch cã mÊy kiĨu Èn dơ thêng gỈp
- GV chèt nội dung - HS đọc ghi nhớ sgk
Hoạt động 3: Hớng dẫn HS thực hiện phần luyện tập
- HS làm bài 1-3,bài 2 đã làm ở phần I - Bài 4-GV đọc cho HS viết
- Tạo ra sự liên tởng mới mẻ thú vị

2. Bài họcsgk:


III. Luyện tập:


Gợi ý giải bài tập:
1 a. Diễn đạt bình thờng b. Sử dụng so sánh -câu thơ giàu hình ảnh,giàu tính biểu cảm
c. Sử dụng ẩn dụ -câu có hình tợng ,biểu cảm và có tính hàm súc 2 a. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây -khi hởng thụ thành quả phải nhớ đến công lao
ngời lao động vất vả mới tạo đợc thành quả đó b. Gần mực thì đen gần đèn thì xấu
mực-đen tơng đồng cái xấu ,đèn,sáng tơng đồng cái tốt cái hay c. Thuyền- ngời đi xa
Bến ngời ở lại d. Mặt trời- Bác tơng đồng về phẩm chất
3. Các ẩn dụ chuyển đổi cảm giác a. chảy b. ch¶y c. máng d. ít

D. H íng dÉn häc bµi:


- HS häc kÜ lÝ thut hoàn thành phần luyện tập - Chuẩn bị tiết luyện nói văn miêu tả theo yêu cầu ở sgk
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngày 7-2-2007 Tiết 96:
LUYệN NóI Về VĂN MIÊU Tả
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc cách trình bày miệng một đoạn ,một bài văn miêu tả
- Luyện tập kĩ năng trình bày miệng những điều quan sátvà lựa chọn theo một thứ tự hợp lí

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV - Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Cho biết sự khác nhau giữa phơng pháp của một bài văn tả cảnh với một bài văn tả ngời?
- GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS

3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài.


Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Nêu yêu cầu và ý nghĩa giờ học.
- GV cho HS đọc các bài tập trong sgk
- Tìm hiểu các bài tập và luyện nói - GV phân tích nhắc lại cho các em ph-
ơng pháp làm văn miêu tả - Chia 3 nhóm ®Ĩ HS trao ®ỉi néi
dung bµi tËp 1-2 vµ lun nói Bài tập 1 : luyện nói theo một đoạn
văn đã học về tả cảnh - Đoạn văn tả cảnh líp häc tËp viÕt
- T¶ theo thø tù:c¶nh líp häc -cảnh tập viết -tiếng chim bồ câu
Dàn ý : - Líp häc chun sang tËp viÕt
- C¶nh líp häc + Những tờ mẫu mà thầy Ha-Men đã
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
Hớng dẫn HS luyện nói bài tập 3: -Yêu cầu: Miêu tả sáng tạo ;tởng tợng
hình ảnh ngời thầy giáo già gặp lại ng- ời HS cũ sau nhiều năm xa cách
Bài tập 2: luyện nói theo một tác phẩm đã học về tả ngời
Dàn ý : - Mở bài: Thầy Ha-men là một thầy
giáo yêu nớc ,yêu tha thiết tiếng nói của dân tộc .Thầy đã nhắc nhở HS và
dân làng hãy ra sức học tập ,gìn giữ và bảo vƯ tiÕng nãi cđa d©n téc trong bi
häc ci cïng bằng tiếng pháp - Thân bài:
+Trang phục trang trọng khác ngày th- ờng
+Lời nói dịu dàng,thơng yêu không mắng HS ,kiên nhẫn giảng giải cho các
em đến phút cuối cùng qua chi tiết đặc biệt : đối với ch bé Phrăng
+Hình ảnh đầy xúc đông của thầy vào cuối buổi học
- Kết bài: + Hình ảnh đáng khâm phục và đáng
kính trọng của thầy không chỉ có tác dụng sâu sắc đối với chú bé phrăng, hs
trong lớp và dân làng mà còn la một bài học cảm động vµ thÊm thÝa víi mäi
ngêi chóng ta Bµi tËp 3: luyện nói bằng miêu tả
sáng tạo của bản thân về tả ngời Lập dàn ý: gợi ý
-Mở bài :Em theo mẹ đến chúc mừng thầy giáo cũ của mẹ nhân ngày 20-11
- Thân bài: tập trung tả hình ảnh thầy
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007

D. H ớng dẫn học bài


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 H ớng dẫn học bài Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×