Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
H ớng dẫn học bài ở nhà: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài:

H ớng dẫn học bài ở nhà: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài:

Tải bản đầy đủ - 106trang

? Nét nghệ thuật nổi bật trong miêu tả nhân vật dợng Hơng Th ở đoạn văn
trên là gì?
? Cảm nhận của em về nhân vật dợng Hơng Th ?
?Các hình ảnh so sánh trên có ý nghỉa gì:
-Trong việc phản ánh ngời lao động? -Trong việc biểu hiện tình cản của tác
giả?
? Dựa trên những điều vừa phân tích em nhận thấy văn bản đã dựng lên một
cảnh tợng thiên nhiên và con ngời nh thế nào?
-GV chốt nội dung bài học - HS đọc ghi nhớ sgk
Nghệ thuật so sánh: - Dợng Hơng Th nh một pho tợng đồng
đúcvững chắc - Nh một hiệp sĩ của trờng sơn oai
linhsự dũng mãnh hào hùng
Là ngời quả cảm vừa là ngời chỉ huy dày dạn kinh ngiệm,có khả năng thể
chất và tinh thần vợt lên gian khó + Đề cao sức mạnh của ngời lao động
trên sông nớc + Biểu hiện tình cảm quý trọng đối với
ngời lao động trên quê hơng
Ghi nhớ sgk

D. H ớng dẫn học bài ở nhà:


- Tóm tắt truyện - Nắm kĩ nội dung bài học
- Hoàn thành phần luyện tập - Soạn bài so sánh
- GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 30-1-2007
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc hai kiểu so sánh cơ bản : Ngang bằng và không ngang bằng
- Hiểu đợc các tác dụng chính của so sánh - Bớc đầu tạo đợc một số phép so sánh

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 - Bảng phụ
- Phiếu học tập

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Thế nào là so sánh?Nêu cấua tạo chung của so sánh? Cho ví dụ minh hoạ ?

3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài: Do mang chức năng nhận thức và chức năng


biểu cảm nên so sánh đợc dùng nhiều trong phong cách tiếng việt .ở tiết trớc chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm và cấu tạo của phép so sánh.Tiết học hôm
nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu so sánh và tác dụng của so sánh
Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu các kiểu so sánh
- HS đọc khổ thơ ở bài tập 1 - Yêu cầu HS tìm hai phép so s¸nh
? Tõ chØ so s¸nh trong c¸c phÐp so sánh trên có khác nhau không
? Dụă vào mục đích và các từ so sánh ngời ta chia so sánh thành những kiểu
nào?
-HS lấy ví dụ về các kiểu so sánh

I. C ác kiểu so sánh :


Vế A Phơng
diện s
2
Từ so sánh
Vế B Những
ngôi sao
Thức ngoài
kia Chẳng
bằng Mẹ đã
thức
mẹ Là
Ngọn gió
- Hia phép so sánh trên sủ dụng các từ ngữ so sánh khác nhau: chẳng
bằngphép so sánh 1và làphép so s¸nh 2chóng kh¸c nhau

1. So s¸nh ngang b»ng: A là B Thờng đợc thể hiện bởi các từ so


sánh:là,nh,y nh,tựa nh,tựa nh là,bao nhiêu,bấy nhiêu

2. So sánh không ngang bằng: A


chẳng bằng B Từ so sánh là: hơn,hơn là,kém,kém
hơn,cha bằng,chẳng bằng VD:- Gío thổi là chổi trời
Nớc ma là của trời - Thà rằng ăn bát cơm rau
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
- HS đọc ghi nhớ sgk Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng của
so sánh - HS đọc ví dụ
-tìm phép so sánh trong đoạn trích?
- Sự vật nào đợc đem ra so sánh vá so sánh trong hoàn cảnh nào?
-Phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc đoạn văn?
?Nêu tác dụng của những phép so sánh
-GV cũng cố nội dung tiết họctheo phần ghi nhớ của sgk
- HS đọc phần ghi nhớ sgk Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời

III. Luyện tập: GV chí HS thành từng nhóm làm bài tập.


1. So sánh ngang bằng: Tâm hồn tôi là một buổi tra hè


Anh đội viên mơ màngnh nằm trong So sánh không ngang bằng: + Con đi trăm núi ngàn khecha bằng
Con đi đánh giặc mời nămchuă bằng +Bóng bác cao lồng lộngấm hơn ngọn

2. Các so sánh: -Những động tác thủ sào,rút sào rập ràng nhanh nh cắt - Dợng Hơng Th nh một pho tợng đồng đúc nh
một
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
những cụ già vung tay
HS tự phân tích cảm nhận của mình thông qua các so sánh đã tìm đợc. 3. HS tự viết đoạn văn:
D. H
ớng dẫn học bài :
- HS học kĩ lý thuyết - Hoàn thành các bài tập
-Soạn bài:chơng trình địa phơng tiếng việt theo yêu cầu của sgk -GV hớng dẫn soạn cụ thể
KIểM TRA 15P I.
Câu hỏi:
Câu1: Biện pháp nghệ thuật nào đợc sử dụng trong câu thơ: Bóng bác cao lồng lộng-ấm hơn ngọn lửa hồng
A. ẩn dụ B. So sánh
C. Nhân hoá D. Hoán dụ
Câu 2: Cấu tạo của phép so sánh trong câu dới đây có gì đặc biệt? Trờng sơn: Chí lớn ông cha
Cửu Long: Lòng mẹ bao la sóng trào Câu 3: Xác định phó từ trong những câu sau đây và cho biết ý nghĩa của chúng
a. Đêm khuya cháu vẫn cứ thổn thức không sao ngủ đợc b. Em ăn ngay đi cho kịp giờ lên lớp
c. Ô vẫn còn đây của các em Chồng th mới mở Bác đang xem

II. Đáp án và biểu điểm: 1. 1đ B


2. 3,5đ Phép so sánh có cấu tạo đầy đủ gồm 4 yếu tố: Sự vật đợc so sánh,phơng diện so sánh, từ so sánh,sự vật dùng để so sánh nhng ở đây vắng mặt từ ngữ chỉ
phơng diện so sánh,từ so sánh 3. 5,5® a. vÉn : chØ sù tiÕp diƠn
kh«ng : chỉ sự phủ định đợc : chỉ kết quả
b. đi : chỉ sự cầu khiến c. vẫn,còn: chỉ sù tiÕp diƠn
míi :chØ thêi gian ®ang : chỉ thời gian
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
chơng trình địa phơng
phần tiếng việt A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:
- Chỉ ra đợc lỗi và nguyên nhân của các lỗi chính tả - Sửa chữa những lỗi chính tả mang tính địa phơng
- Có ý thức viết đúng chính tả,phát âm đúng âm chuẩn B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
-sgk,sgv,sách địa phơng ngữ văn 6 -bảng phụ
-giáo án C. Hoạt động dạy học:
1.Ôn định lớp:

2. Bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị bài tập của HS 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:


Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu các lỗi chính tả thờng gặp trên địa phơng
?HS tìm một số lỗi chính tả rồi chũă lại
Hoạt động 2: Cách khắc phục lỗi
chính tả.
Hoạt động 3: Hớng dẫn HS thực hiện phần luyện tập.

I. Các lỗi chính tả th ờng gặp:


Ơ địa phơng Hà Tĩnh chúng ta: +viết hoa sai quy tắc:
VD: Nguyễn Văn ba, Hà tĩnh +viết sai thanh:
VD: bạn hựu,kỉ thuật,mỉ mãn +viết sai âm chính của vần:
VD: nghỉ hiu, miu mẹo,riệu chè,con song,cánh đòng
+viết sai âm đầu: VD: giáo mác,giáo giục,dảng dạy,thớc
cẻ +viết sai âm cuối vần:
VD: lệc lạc,ăng mặc,chơng trìng ,mêng mông

II. Cách khắc phục lỗi chính tả:


- Nắm vững quy tắc viết hoa - Lập sổ chính tả lu ý các từ ngữ thờng
mắc lỗi - Đọc đúng âm chuẩn:nắm vững quy
tắc chính tả III. Luyện tập:
1. GV gọi HS đọc đoạn tríchNgành ca trù ở đền tôn Đinh lễ thờ hai vị tổ
này
- GV đọc cho HS viết đúng chính tả
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
- GV Sử Dụng bảng phụ viết bài tập 4 trong sách Hà Tĩnh quê ta cho HS làm.

D. H ớng dẫn học bài


:
- Nắm kĩ nội dung bài học - HS cần chú ý viết,đọc đúng chính tả,đọc đúng âm chuẩn
- Soạn bài phơng pháp tả cảnh - GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 1-2-2007 Tiết 89 : Văn bản :
BuổI HọC CuốI CùNG
An-phông-xơ Đô-đê A. Mục tiêu cần đạt
: Giúp HS
- Đọc diễn cảm và tóm tắt đợc truyện - Nắm đợc nét chính về tác giả
- Nắm đợc cốt truyện,nhân vật và t tởng của truyện: Qua câu chuyện buổi học tiếng pháp cuối cùng ở vùng An-dát,truyện đã thể hiện lòng yêu nớc trong một
biểu hiện cụ thể là tình yêu tiếng nói của dân tộc - Nắm đợc tác dụng của phơng thức kể chuyện từ ngôi thứ nhất và nghệ thuật thể
hiện tâm lý nhân vật qua ngôn ngữ,cử chỉ,ngoại hình,hành động B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
- SGK,SGV,Sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ
- Giáo án C. Hoạt động dạy học
: 1. Ôn định lớp:
2.Bài cũ: em có cảm nhận gì về cảnh sắc thiên nhiênvà hình ảnh con ngời miền trung qua bài văn vợt thác?

3. Bài mới : GV giới thiệu vào bài:


Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẵn đọc,tìm hiĨu chó thÝch
- GV ®äc mÉu - Híng dÉn ®äc

I. Đọc-tìm hiểu chung về tác phẩm 1. Đọc-tóm tắt:


Bố cục : - Quang cảnh trên đờng đến trờng và
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
?Dựa vào chú thích sgk hãy nêu nét chính về tác giả ,tác phẩm?
- Câu chuyện đợc diễn ra trong hoàn cảnh,thời gian,địa điểm nào?
?Em hiểu ntn về tên truyện buổi học cùng?
?Truyện đợc kể theo lời nhân vật nào,thuộc ngôi thứ mấy?
A. ngôi thứ nhất B. ng«i thø hai C. ng«i thø ba D. ngôi 2và ngôi 3
?Cách kể nh vậy có tác dụng gì?
? Truyện còn có nhân vật nào nữa? ? Nhân vật chính của truyện
Hoạt động 2: Hớng dẫn HS tìm hiểu về nhân vật Phrăng.
? Vào buổi sáng đến trờng chú bé Phrăng đã thấy có gì khác lạ:
- Trên đờng tới trờng - Quang c¶nh ë trêng

2. Chó thÝch: sgk 3. Néi dung chÝnh: Trun kĨ vỊ bi


häc b»ng tiÕng ph¸p ë líp häc của thầy Ha-men tại một trờng làng trong vùng
An-dát.Đó là thời kỳ sau cuộc chiến trang Pháp-phổ.Pháp thua trận cắt hai
vùng An-dát và Loren cho phổ.Các tr- ờng học ở vùng này phổ cấm không đ-
ợc tiếp tục dạy tiếng pháp vì vậy tác giả đặt tên truyện là buổi học cuối
cùng - Đó là buổi học tiếng pháp cuối cùng
của ngời pháp trên đất pháp - Một buổi học bằng tiếng dân tộc cuối
cùng

4. Nhân vật và ph ơng thức kể


chuyện:
- Truyện đợc kể theo ngôi thứ nhất qua lời của Phrăng-một hs trong lớp của
thầy Ha-men,đã dự buổi học cuối cùng rất xúc động ấy
- Cách kể nh vậy tạo ấn tợng về một câu chuyện có thực đợc ngời chứng
kiến kể lại - Cách kể ngôi 1 thuận lợi để biểu hiện
tâm trạng.ý nghĩ của nhân vật kể chuyện
- Thầy Ha-men,cụ già Hô-de,bác phát th cũ,mấy em nhỏ
- Thầy Ha-men và Phăng II. Hiểu văn bản:
1.Nhân vật Phrăng:
-Định trốn học vì đã trễ giờ và sợ thầy hỏi bài khó mà cha thuộc,nhng đã cỡng
lại đợc ý định ấy và vội vã chạy đến tr- ờng
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
? Điều khác lạ đó có ý nghĩa ntn? -GV chốt nội dung bài học
- HS nêu nội dung chính của văn bản - Thấy quang cảnh đẹp,trong trẻo nghe

D. H ớng dẫn học bài ở nhà:


- Đọc kĩ và tóm tắt ngắn gọn văn bản - Chuẩn bị tốt câu 3,4,5,6,7 phần đọc hiểu văn bản để học tiếp ở tiết sau.
Ngày 1-2-2007 Tiết 90 : Văn bản :
BuổI HọC CuốI CùNG
An-phông-xơ Đô-đê A. Mục tiêu cần đạt
: Giúp HS
- Nắm đợc cốt truyện,nhân vật và t tởng của truyện: Qua câu chuyện buổi học tiếng pháp cuối cùng ở vùng An-dát,truyện đã thể hiện lòng yêu nớc trong một
biểu hiện cụ thể là tình yêu tiếng nói của dân tộc - Nắm đợc tác dụng của phơng thức kể chuyện từ ngôi thứ nhất và nghệ thuật thể
hiện tâm lý nhân vật qua ngôn ngữ,cử chỉ,ngoại hình,hành động B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
- SGK,SGV,Sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ
- Giáo án C. Hoạt động dạy học
: 1. Ôn định lớp:
2.Bài cũ: em hãy nêu nội dung chính của truyện bài häc ci cïng” 3. Bµi míi : GV giíi thiƯu vào bài:
Hoat động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoat động 1:Hớng dẫn HS tìm hiểu
tiếp nhân vật Phrăng ? Diễn biến của buổi học cuối cùng và
hình ảnh thầy Ha-men đã tác động sâu sắc đến nhận thức tình cảm của
Phrăng?

II. Hiểu văn bản: 1. Nhân vật Phrăng


:
- Tâm trạng của Phrăng ân hận: +Khi đợc thầy Ha-mencho biết đây là
buổi học tiếng pháp cuối cùng Phrăng thấy choáng váng ,sững sờ và
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
? Đợc chứng kiến các cụ già đến dự buổi học cuối cùng,nghe lời nhắc nhở
của thầy,Phrăng đã có thái độ nhue thế nào?
Hoạt động 2: ? Trang phục trong buổi dạy cuối cùng
của thầy nh thế nào? ? Thái độ với hs nh thế nào?
?Điều tâm niệm thầy muốn nói với hs, với nhân dân vùng An-đát nh thế nào?
-Gọi hs đọc đoạn cuối truyện ? Phát biểu cảm nghĩ của em về hình
ảnh thầy Ha-men?
? Nêu ý nghĩa t tởng của truyện?
? Nêu những nét nghệ thuật nổi bật của truyện?
- HS tìm dẫn chứng về phép so sánh cậu đã hiểu nguyên nhâncủa mọi sự

2. Nhân vật thầy Ha-men:


- Ăn mặc trang trọng - Lời lẽ dịu dàng chứ không trách
mắng hs ,nhiệt tình và kiên nhẫn giảng bài
- Hãy yêu quy ,giữ gìn và trau dồi cho tiếng nói ,ngôn ngữ của dân tộc
mìnhbiểu hiện của tình yêu nớc - Cuối giờ họcgiờ phút chấm dứt
việc dạy học bằng tiếng Phápthầy Ha-men đau đớn tới cực điểm-thầy
không nói đợc hết câu,dồn sức mạnh viết lên bảng câu Nớc Pháp muôn
nămthầy thật lớn lao III. Tổng kết:
- Phải biết yêu quý,gìn giữ và học tập để nắm vững tiếng nói của dân tộc
mình,nhất là khi đất nớc rơi vào vòng nô lệ bởi tiếng nói không chỉ là tài sản
quý báu của dân tộc mà còn là phơng tiện quan trọng để đấu tranh giành lại
độc lập ,tự do. - Nghệ thuật:
+Lựa chọn ngôi kể thứ nhất với vai kể là một hs có mặt trong buổi học cuối
cùng + Miêu tả nhân vật: Qua ý nghĩ,tâm
trạngPhrăng;qua ngoại hình,cử chỉ,lời nói thầy Ha-men
+ Ngôn ngữ tự nhiênvới giọng kể
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007

D. H ớng dẫn học bài:


- HS đọc kĩ truyện ,kể tóm tắt và hoàn thành bài luyện tập viết đoạn văn miêu tả nhân vật
- Soạn bài nhân hoá
Ngày 2-2-2007 Tiết 91:
NHÂN HOá

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


- Nắm đợc khái niệm nhân hoá ,các kiểu nhân hoá - Nắm đợc tác dụng chính của nhân hoá .Biết dùng các kiểu nhân hoá trong bài
viết của mình

B. Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6


- Bảng phụ - Phiếu học tập

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài.
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm
nhân hoá - HS đọc ví dụ?
- Kể tên các sự vật đợc nói đến? - Các sự vật ấy đợc gắn cho những
hành động gì?của ai?

I. Nhân hoá là gì: 1. Tìm hiểu ví du:


- Các sự vật: trời ,cây mía,kiến - Gắn cho những hành động của ng-
ời;chuẩn bị chiến đấu : mặc áo giáp ra trận, múa gơm, hành quân
- Bầu trời đợc gọi bằng ông-mặc áo giáp,ra trận
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- So với cách diễn đạt mục 2 ,cách miêu tả sự vật ,hiện tợng ở khổ thơ
mục 1 hay hơn ở chỗ nào?
? Rút ra bài học-nhân hoá là gì?tìm ví dụ?
=Cách dùng từ chỉ ngời để gọi sự vật dùng từ ngữ chỉ đặc điểm ,tính chất
con ngời,gợi sự vật= Nhân hoá - Nhân hoá có tính hình ảnh làm cho
sự vật sự việc đợc tả gần gũi với con ngời
- GV chốt nội dung - HS đọc ghi nhớ sgk
Hoạt động 2:Tìm hiểu các kiểu nhân hoá
- HS đọc ví dụ - Tìm những sự vật đợc nhân hoá trong
những câu văn câu thơ sau?
- Các sự vật trên đợc nhân hoá bằng cách nào?
- Vậy có mấy kiểu nhân hoá? - GV:nhân hoá có thể thực hiện bằng
nhiều cách.mỗi cách đợc gọi là một kiểu nhân hoá
- HS đọc ghi nhớ sgk Hoạt động 3: Hớng dẫn HS thực hiện
phần luyện tập - Mía múa gơm
2. Ghi nhớsgk: II. Các kiểu nhân hoá:
1.Tìm hiểu ví dụ: a. Miệng,tai,mắt,chân,tay
b. Tre c. Trâu
a.Dùng từ ngữ vốn gọi ngờigọi vật
b. Dùng từ ngữ chỉ hoạt động,tính chất của ngời chỉ hoạt động,tính
chất của vật c. Trò chuyện xng hô với vật nh
ngời

2. Bài họcsgk: III. Luyện tập:


Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Bài 1-2: Đoạn 1
Đoạn 2 Đông vui
Tàu mẹ,tàu con Xe anh ,xe em
Tàu tết nhận hàng về,chở hàng ra Bận rộn
=Bến cảng đợc miêu tả sống động ng- ời đọc dễ hình dung đợc cảnh nhộn
nhịp bận rộn của các phơng tiện có trên cảng
Rất nhiều tàu xe Tàu lớn,tàu bé
Xe to ,xe nhỏ Nhận hàng về, chở hàng ra
Hoạt động liên tục
Bài 3: HS làm tơng tự bài 1-2 Bài 4: a. Núi ơitrò chuyện xng hô với vật nh với ngời
b. Tấp nập,cãi cọ: Dùng từ ngữ chỉ hoạt động ,tÝnh chÊt cña ngêi Hä : Từ chỉ ngời
c. Dáng mãnh liệt ,đứng trầm ngâm ,lặng nhìn,vùng vằng:từ ngữ chỉ hoạt động
tính chất của ngời d. Bị thơng,thân mình,vết thơng,cục máu:từ chỉ hoạt động tính
chất,bộ phận ngờinói vật L
u ý : Bài a còn dùng nhân hoá để bộc lộ tâm tình của con ngời
Bài 5: HS viết đoạn văn- HS đọc thảo luận- GV kết luận VD: Nớc trờn qua kẻ đá,lách qua những mõm đá ngầm tung bọt trắng
xoá .hoa nớc bốn mùa xoè cánh trắng nh trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản

D. H ớng dẫn học bài:


- HS học kĩ lý thuyết.Hoàn thành các bài luyện tập. - Soạn bài phơng pháp tả ngời theo yêu cầu của sgk
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngày 3-2-2007 Tiết 92:
PHƯƠNG PHáP Tả NGời
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc cách tả ngời và bố cục hình thức của một đoạn,một bài văn tả ngời
- Luyện tập kĩ năng quan sát và lựa chọn,lĩ năng trình bày những điều quan sát lựa chọn đợc theo thứ tự hợp lý

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 - Bảng phụ
- Phiếu học tập

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Muốn làm bài văn tả cảnh cần có những thao tác nào? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài.
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn HS tìm hiểu bài học.
- Chia HS làm 3 nhóm tìm hiểu 3 đoạn văn
- Mỗi nhóm trình bày đáp án các nhóm kh¸c nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt tỉng kÕt ý kiÕn của HS - Mỗi đoạn văn tả ai?ngời đó có đặc

I. Ph ơng pháp viết một đoạn văn


bài văn tả ng ời:
-
Đoạn 1: Tả Dợng Hơng Th: gắn với
công việc chèo thuyền vợt tháctập trung miêu tả động tác ,hoạt động,cử
chỉ,nét mặt -
Đoan 2:tập trung khắc hoạ chân dung
nhân vật-tập trung miêu tả hình dáng
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
? Nếu phải đặt tên cho bài văn này em sẽ đặt là gì?
-GV chốt nội dung - HS đọc ghi nhớ sgk
Hoạt ®éng 2: Híng dÉn HS thùc hiƯn phÇn lun tËp
- Phân nhóm HS 3 nhóm làm 3 bài ở bài tập 1-2.
Đoan 3: Tả hình ảnh 2 ngời Quắm
Đen và Cản Ngủ trong kéo vật.Tập trung miêu tả động tác,cử chỉ,nét mặt
thay đổi -Đoạn 1-2:tập trung miêu tả nhân vật
kết hợp với hành động nên dùng nhiều động từ ít dïng tÝnh tõ
Bè cơc:
- Má bµi: giíi thiƯu chung vỊ quang cảnh nơi diễn ra keo vật
- Thân bài :phần tiếp theo miêu tả chi tiết keo vật
- Kết bài: nêu cảm nghĩ và nhận xét về keo vật
- Có thể đặt: Đấu vật,keo vật bất ngờ,keo vật thách đấu;Quắm Đen-Cản
Ngủ so tài
Ghi nhớsgk: Lu ý:
- Tả chân dung thờng gắn với hình ảnh tĩnh dùng nhiều danh từ, tính từ
- Tả ngời gắn với hành độngnên dùng nhiều dộng từ ,tính từ

II. Luyện tập :


Gợi ý làm bài: Bài 1-2: - Tả em bé: Mắt tròn xoe,tóc đen mợt,mũm mĩm đáng yêu,nớc da
trắng nh bột,nhanh nhẹn - Tả cụ già : tóc bạc,móm mém ,da hằn lên vết nhăn thời gian,lng
còng,bớc đi chập chạp - Tả cô giáo đang giảng bài: Giọng nói ấm,nét mặt tơi,ánh mắt long
lanh chiếu däi cho HS … bµi3: HS có thể điền
- Ngời ông đỏ nh đồng tụ - Nhác trông không khác gì tợng hai ông tớng Đá Rãi

D. H ớng dẫn học bài:


Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngày 4-2-2007
Tiết 93:
ĐÊM NAY BáC KHÔNG NGủ
Minh Huệ A. Mục tiên cần đạt: Giúp HS
- Cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình tợng Bác Hồ trong bài thơ với tấm lòng yêu th- ơng mênh mông,sự chăm sóc ân cần đối với các chiến sỹ và đồng bào,thấy đợc
tình cảm yêu quý,kính trọng của ngời chiến sỹđối với Bác Hồ. - Nắm đợc những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ:Kết hơp miêu tả, kể chuyện với
biểu hiện cảm xúc, tâm trạng;những chi tiết giản dị ,tự nhiên mà giàu sức truyền cảm, thể thơ5 chử thích hợp với bài thơ có yếu tố kể chuyện

B. Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H ớng dẫn học bài ở nhà: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: - SGK,SGV,SBT,Ngữ văn 6 H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài:

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×