Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Cấu tạo của phép so sánh Luyện tập Bai 1:a.HS điền theo thứ tự sau:

Cấu tạo của phép so sánh Luyện tập Bai 1:a.HS điền theo thứ tự sau:

Tải bản đầy đủ - 106trang

? Vì sao có thể so sánh đợc nh thế?
?.So sánh giữa các sự vật sự việc với nhau nh thế để làm gì?
?.Qua các ví dụ trên em hiểu nh thế nào về phép so sánh?
- GV chốt nội dung1 ở ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ sgk
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của phép so sánh?
HS điền những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh vào bảng:
- HS tìm các từ so sánh mà em biết ? VD: Tốt gỗ hơn tốt nớc sơn
vô tận.
- Trẻ em so sánh với búp trên cành - Rừng Đớc so sánh với hai dãy tờng
thành vô tận
Vì giữa chúng có điểmn giống nhau
nhất định theo quan sát của átc giả - So sánh làm nổi bật sự cảm nhận của
ngời viết đối với sự vật, sự việc đợc nói đến, làm cho câu văn câu thơ có
hình ảnh và gợi cảm
2. Ghi nhớ SGK

II. Cấu tạo của phép so sánh


Sự vật đợc so
sánh vế A
Phơng diện so
sánh Từ so
sánh Sự vật
dùng để so
sánh vế B
Trẻ em
Rừng Đớc
Dựng lên cao
ngất nh
nh
y nh, giống
nh, nh là, tựa
nh, bao nhiêu
Búp trên
cành Hai
dãy t- ờng
thành vô tận
- Mô hình đầy ®đ gåm 4 phÇn nhng khi sư dơng cã thĨ khuyết một số yếu
tố.
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Nhận xét của em về các yếu tố so sánh?
?.Phép so sánh ở những câu sau có gì đặc biệt?
- Trờng sơn: Chí lớn «ng cha - Cưu long: Lßng mĐ bao la sãng trào
- Nh tre mọc thẳng,con ngời không chịu khuất
HS phân tích để thấy sự không đầy đủ của phép so sánh?
. HS tự đọc.
Hoạt động 3: Luyện tập III. Luyện tËp
Chia líp thµnh 2 nhãm: Nhãm 1: Bµi 1
Nhãm 2: Bài 2
GV đánh giá nhận xét HS làm trên phiếu học tập
GV treo bảng phụ- HS ghi vào vở Bài 1:
a. Thầy thuốc nh mẹ hiền ngời- ngời
- Sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít nh mạng nhện vật- vật
b. Công cha nh núi thái sơn Nghĩa mẹ nh .. cụ thể trừu t
-
ợng c. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô
giáo Khi tới trờng cô giáo nh mẹ
hiền - Ngời là cha là bác là anh
quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
d. Đờng nở ngực-những hàng dơng liễu nhỏ
Đã lên xanh nh tóc tuổi mời lăm
- Đây ta nh cây giũa rừng Ai lay chẳng chuyển ai rung
chẳng rời e. So sánh cái cụ thể với cái
trừu tợng Đôi ta nh lửa với nhen
Nh trăng mới mọc nh đèn mới khêu
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007

IV. H ớng dÉn häc bµi


- Lµm bµi tËp ë nhµ 3, 4 - Soạn bài mới: Quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
- GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 20- 1- 2007
Ngữ văn TiÕt 79 Quan s¸t, tëng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
A.
Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh
- Thấy đợc vai trò và tác dụng của quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
- Bớc đầu hình thành cho HS kỷ năng quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét khi miêu tả
- Nhận diện và vận dụng đợc những thao tác cơ bản bên trong đọc và viết bài văn miêu tả
B.
Tài liệu và ph ơng tiện:
- SGK, SGV, SBT, STK Ngữ văn 6 - Bảng phụ- phiếu học tập
C.
Hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp

2. Bài củ:


?.Thế nào là văn miêu tả? Khi miêu tả năng lực gì của ngời viết bộc lộ rõ nhất? ?.Nếu tả quang cảnh mùa xuân thì em sẽ miêu tả mùa xuân với những điểm
nào?
3. Bài mới
: GV giới thiệu vào bài
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
- HS đọc kĩ 3 đoạn văn ở SGK - Chia thành 3 nhóm tìm hiểu 3 câu
hỏi a,b,c sgk ?.Các đoạn văn trên miêu tả gì?
?.Những từ ngữ, hình ảnh nổi bật đẻ tả đặc điểm của nhân vật ,cảnh vật
?Những hình ảnh so sánh liên tởng trong các đoạn văn và tác dụng của
chúng
-Tác dụng của so sánh?Nhận xét? I
. Quan sát, t ởng t
ợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
1. Đọc kĩ các đoạn văn 2. Tìm hiểu đoạn văn:
a.Đoạn 1: Miêu tả Dế Choắt:gầy gò,ốm yếu
+Đoạn 2:Miêu tả cảnh sông nớc Cà Mau tự nhiên hoang dã ,phong phú
+Đoạn 3:Tả cảnh mùa xuân sống động
b.Những từ ngữ,hình ảnh nổi bật +Đoạn 1:Dế Choắt:gầy gò ,dài lêu
nghêu, cánh ngắn củn hở cả sờn,càng bè bè,râu ria cụt ngủn,mặt mũi ngẩn
ngẩn ngơ +Đoan 2:Kênh rạch chi chít.trời
xanh,nớc xanh,sắc xanh cây lá,sông Năm Căn rộng mênh mông cá bơi
hàng đàn,rừng đớc cao ngất +Đoạn 3:Căy gạo sừng sững có nhiều
hoa,nõn lóng lánh có nhiều loại chim trêu đùaNgày hội mùa xuân
c.Các hình ảnh so sánh +Đ1:Dế Choắt-gã nghiện thuốc phiện
cánh ngắn-nh ngời cởi trần mạc gi +Đ2:Cá nớc bơi-ngời bơi ếch
Rừng đớc-trờng thành vô tận +Đ3:Cây gạo-tháp đèn khổng lồ
Hoa-ngọn lửa hồng Nõn-ánh nến trong xanh
-Tạo nên sự sinh động giàu hình t- ợng,mang lại cho ngời đọc nhiều liên
tởng thú vị
?Tìm ra những chữ bị lợc bỏ? -Bỏ những chữ ấy thực chất là bỏ đi
những gì của đoạn văn miêu tả
-GVchốt nội dung bài häc -HS ®äc ghi nhí sgk
D : Híng dÉn häc bài ở nhà -Nắm vững nội dung bài
-Chuẩn bị bài lun tËp -GV híng dÉn so¹n cơ thĨ
-Chia nhãm thùc hiện các bài tập +Nhóm 1:bài 1
+Nhóm 2:bài2 +Nhóm 3:bài3
+Nhóm 4:bài4
Ngày 20- 1- 2007
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngữ văn TiÕt 80 Quan s¸t, tëng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh


- Thấy đợc vai trò và tác dụng của quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
- Bớc đầu hình thành cho HS kỷ năng quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét khi miêu tả
- Nhận diện và vận dụng đợc những thao tác cơ bản bên trong đọc và viết bài văn miêu tả
B.
Tài liệu và ph ơng tiện:
- SGK, SGV, SBT, STK Ngữ văn 6 - Bảng phụ- phiếu học tập
C.
Hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp
2.
Bài củ:
?Muốn miêu tả ngời ta cần có những thao tác nào 3.Bài mới:GV giới thiệu vào bài
Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt
-GV hớng dẫn HS thực hiện phần luyện tập
-GV chia lớp thành 4 nhãm-thùc hiƯn 4 bµi tËp ë sgk
+Nhãm1 :bµi1 +Nhãm 2:bµi2
+Nhãm3:bai3 +Nhóm 4:bài4
-HS nhóm thảo luận -Đại diện nhóm lên trình bày
-Nhận xét -GV chốt nội dung trên bảng phụ
-HS ghi vào vở
?Những hình ảnh tiêu biểu và đặc sắc

II. Luyện tập Bai 1:a.HS điền theo thứ tự sau:


-Gơng bầu dục -Cong cong
-Lấp ló -Cổ kính
-Xanh non b.Miêu tả cảnh Hồ Gơm,tác giả đã
quan sát và lựa chọn đợc những hình ảnh tiêu biểu,đặc sắc
+Mặt hồ sáng long lanh
+Cỗu Thê Húc màu son
+Đèn ngọc sơn gốc đa già rễ lá xum xuê
+Tháp Rùa xây trên gò đất giữa hồ Đây là những đặc điểm nổi bật mà hồ
khác không có
Bài 2:
Những hình ảnh đặc sắc làm nổi bật hình ảnh Dế Mèn
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
?Hãy ghi chép và quan sát lại những đăc điểm ngôi nhà hoặc căn phòng em

?Tả lại quang cảnh một buổi sáng trên quê hơng em
?Từ bài sông nớc Cà Mau,hãy viết một đoạn văn tả lại quang cảnh một dòng
sông hay khu rừng mà em đã có dịp quan sát
-HS trình bày -GV uốn nắn bổ sung
-GV chốt nội dung -Cả ngời tôi rung rinh soi g
và rất a nhìn -Đầu to , bớng
-Răng đen ,nhai ngoàm ngoạm nh lỡi liềm máy
-Sợi râu dài và uốn cong hùng dũng -Tôi trịnh trọng,khoan thai đa chân lên
vuốt râu
Bai 3:
HS ghi đặc điểm nổi bật của ngôi nhà,căn phòng em ở
-Kích thớc -Màu sắc
-Cách bố trí -Cửa sổ , góc học tập
Bai 4:
Tìm các hình ảnh so sánh -Mặt trời đỏ ốc tròn trĩnh nh lòng đỏ
quả trứng thiên nhiên ban tặng -Mặt trời nh một chiếc mâm lửa
-Bằu trời trong sáng mát mẻ nh khuôn mặt của bé sau một giấc ngủ dài
-Những hàng cây nh những bức tờng thành cao vút
-Núi đồi sừng sững cao ngất nh chạm đến tận trời xanh
-Những ngôi nhà mái ngói đỏ tơi nh còn khoe mình dới nắng vàng
Bai 5:
HS tập viết đoạn văn tả cảnh dòng sông hay khu rừng
-HS đọc bài viết của mình -Cả lớp thảo luận
-Nhận xét
D:H ớng dẫn học ở nhà
-Hoàn thành các bài tập vào vở -Soạn bài:Bức tranh của em gái tôi
-GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 25-1-2007
Tiết 81: Văn bản :
BứC TRANH CủA EM GáI TÔI
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


-Đọc diễn cảm truyện -Kể tóm tắt truyện ngắn gọn nhng đủ ý
-Nắm đợc những nét chính về tác giả ,tác phẩm -Hiểu đợc nội dung ,ý nghĩa của truyện :Tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu
của ngời em gái có tài năng đã giúp ngời anh nhận ra phần hạn chế của mình và vợt lên lòng tự ái.Từ đóa hình thành thái độ và cách ứng xử đúng đắn biết thắng
đợc sự ghen tị trớc tài năng hay thành công của ngời khác -Nắm đợc nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lí nhân vật trong tác phẩm

B. Tài liệu và thiết bị dạy học


:
-SGK,SGV ,Sách tham khảo Ngữ Văn 6 -Bảng phụ
-Giáo án C. Hoạt động dạy học :

1. Ôn định lớp: 2. Bài cũ:


?Nêu nội dung của truyện Sông nớc Cà Mau ?Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả cảnh sông nớc Cà Mau của nhà
văn Đoàn Giỏi 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài
Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn đọc,tóm tắt và tìm hiểu chú thích
-Gv hớng dẫn đọc,đọc mẫu -Gọi HS đọc và tóm tắt truyện
-Gv hớng dẫn HS tóm tắt văn bản
?Dựa vào chú thích nêu những nét chính về Tác Gỉa,Tác Phẩm?

I. Đọc hiểu chú thích


:

1. Đọc ,tóm tắt: Tóm tắt:Truyện xảy ra trong một gia


đình có hai anh em một trai một gái.Cô em gái có tài vẽ nhng lại thơng vẽ dấu
moị ngời.Tình cờ tài năng đó lại đợc hoạ sỹ Tiến Lê phát hiện.Ngời anh trai
không lấy thế làm mừng mà ngợc lại gen tị và đố kị với em gái.Đến khi xem
bức tranh của em gái đạt giải chú bé mới nhận ra tính xấu của mình.Tâm
hồn trong sáng và nhân hậu của em gái toát ra từ bức tranh đã giúp anh trai
tỉnh ngộ

2. Chú thích: Tác giả: Tạ Duy Anh-cây bút trẻ


trong thời kỳ đổi mới
Văn bản:Búc tranh em gái của tôi
đoạt giải nhì trong cuộc thi viết tơng
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo của phép so sánh Luyện tập Bai 1:a.HS điền theo thứ tự sau:

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×