Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Hiểu văn bản 2. Hình ảnh Dế Mèn

Hiểu văn bản 2. Hình ảnh Dế Mèn

Tải bản đầy đủ - 106trang

- Hiểu đợc nội dung ý nghĩa của văn bản Bài học đờng đời đầu tiên. - Nắm đợc những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả và kể chuyện của bài
văn. B. Tài liệu và thiết bị dạy học:
- SGK, SGV, Sách bài tập, Sách tham khảo Ngữ văn 6. - Giáo án.
- Bảng phụ C. Hoạt động dạy học:
1.
ổ n định lớp
.
2. Bài cũ:
- Em hãy tóm tắt văn bản Bài học đờng đời đầu tiên của Tô Hoài? - Hình ảnh Dế Mèn đợc miêu tả nh thế nào?
3.
Bài mới: GV giới thiệu vào bài
Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt
- GV khái quát lại nội dung tiết 1 - GV gọi HS đọc đoạn 1.
? Hình cảnh Dế Mèn đợc miêu tả qua những chi tiết nào về ngoại hình và
hành ®éng?
? Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× vỊ tr×nh tự miêu tả của tác giả?
? Đoạn văn miêu tả đã làm hiện hình một chàng dế nh thế nào trong tởng t-
ợng của em? ? Hãy tìm các tính từ, động từ trong
đoạn văn? Nhận xét về cách dùng từ của tác giả?

II. Hiểu văn bản 2. Hình ảnh Dế Mèn


Ngoại hình: Đôi càng mẫm bóng,
vuốt chân nhọn hoắt, đôi cánh dài, đầu to nỉi tõng t¶ng, hai răng đen
nhánh, râu dài uốn cong
Hành động: Đạp phanh phách, vũ phành phạch, nhai ngoàm ngoạm,
trịnh trọng vuốt râu. - Vừa tả hình dáng chung, vừa làm nổi
bật các chi tiết của đối tợng, vừa diễn tả cử chỉ hành động bộc lộ đợc vẻ đẹp
sống động cờng tráng và cả tính cách của Dế Mèn- Đó là tính kiêu căng, tự
phụ xem thờng mọi ngời - Hïng dòng, ®Đp, hÊp dÉn…
- Dïng nhiỊu ®éng tõ: Đạp, vũ, nhai - Tính từ: Mẫm bóng, nhọn hoắt, bóng
mỡ, đen nhánh - dùng từ chính xác.
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
Nét cha đẹp.
?. Em có nhận xét gì về thái ®é cđa DÕ MÌn ®èi víi DÕ Cho¾t?
GV: HÕt coi thờng Dế Choắt, Dế Mèn lại gây sự với chị Cốc.
?. Hãy nêu diễn biến tâm lý và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu chị Cốc?
?. Thái độ của Dế Mèn thay đổi nh thế nào khi Dế Choắt chết?
A. Sợ hãi B. §au đớn C. Hối hận và xót thơng;
D. Cả A,B,C đều đúng.
?. Trớc cái chết của Choắt, Mèn thấm thía về vài học đờng đời đầu tiên, em
hãy cho biết đó là bài học gì? Bài học ấy do ai nói ra?
?. Nêu ý nghĩa, nội dung của văn bản? - Nét đẹp: Vẻ đẹp cờng tráng, trẻ
ờng đời đầu tiên:
Thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt:
- Trịch thợng, khinh thờng, không quan tâm giúp đỡ, thể hiện:
Cách đặt tên: Dế Choắt Cách xng hô: Chú mày, ta
- Khi nghe Dế Choắt thỉnh cầu giúp đỡ thì hếch răng lên xì một hơi rõ
dài và lớn tiếng mắng mỏ. Trêu chị Cốc
- Lúc đầu huyênh hoang trớc Dế Choắt sau đó chui tọt ngay vào hang,
yên trí với n¬i Èn nÊp kiên cố của mình
- Khi Dế Choắt bị chị Cốc mổ thì Mèn nằm im thin thít. Sau khi chị Cốc bay
đi thì mới dám mon men bò ra - Trớc cái chết của Choắt thì Mèn ân
hận về lỗi của mình và thấm thía bài học đờng đời đầu tiên.
- Bài häc qua lêi khuyªn cđa DÕ Cho¾t “ ë đời mà có thói hung hăng
bậy bạ có óc mà không biết nghĩ, sớm
muộn gì cũng mang vạ vào thân. 4. Tổng kết:
Nội dung: Bài văn miêu tả Dế Mèn
có vẻ đẹp cờng tráng của tuổi trẻ nhng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. Do
bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thơng của Dế Choắt.
Dế Mèn hối hận và rút ra đợc bài học đờng đời đầu tiên cho mình.
- Không nên kiêu căng tự cho mình là
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
?. Em có nhận xét gì về cách viết loài vật của nhà văn Tô Hoài?
- GV khái quát toàn bộ nội dung văn bản.
- HS đọc ghi nhớ SGK
- GV hớng dÉn HS lµm bµi tËp lun tËp.
= Ghi nhí sgk

III. LuyÖn tËp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiểu văn bản 2. Hình ảnh Dế Mèn

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×