Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

GV: Nhận xét và kết luận về các phơng pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản.
HS: Ghi kết luận vào vở.
Hoạt động 3: Tìm hiểu các phơng pháp chế biến sản phẩm thuỷ sản.
GV: Nêu câu hỏi. ? Hãy kể tên các sản phẩm thuỷ sản mà em
biết ?
? Công nghệ chế biến mắm tôm, nớc mắm và chế biến các hộp có gì khác nhau?
? Có mấy phơng pháp chế biến sản phẩm thuỷ sản ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Cá hộp, nớc mắm
HS: Mắm tôm, nớc mắm đợc chế biến bằng phơng pháp thủ công.
HS: Có 2 phơng pháp: - Phơng pháp thủ công.
- Phơng pháp công nghiệp. HS: Ghi kết luận vào vở.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
? Có mấy phơng pháp khai thác sản phẩm thuỷ sản ? ? Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản ?
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 50.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
142
Ngày thực hiện:
Tiết 50:
ô
n tập I. Mục tiêu:
Thông qua tiết ôn tập học sinh phải : - Củng cố và hệ thống hoá đợc các nội dung đã học .
- Tự trả lời đợc các câu hỏi ở phần ôn tập .

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ tóm tắt kiến thức. - Hệ thống câu hỏi.
Trò: - Nghiên cứu trớc nội dung sơ đồ 18 sgk. - Trả lời trớc các câu hỏi ở phần ôn tập.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ tóm tắt kiến thức.
GV: Treo sơ đồ tóm tắt kiến thức phần thuỷ sản. sau đó giáo viên nêu câu hỏi.
? Nuôi thuỷ sản gồm có những vai trò gì ?
? Đại cơng về kĩ thuật nuôi thuỷ sản gồm có mấy phần ?
? Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trờng
trong nuôi thuỷ sản gồm những nội dung gì ?
HS: Quan sát sơ đồ tóm tắt kiến thức.
HS: Gồm cã 4 vai trß: - Cung cÊp thùc phÈm.
- Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu và chế biến.
- Cung cấp thức ăn cho vật nuôi. - Làm sạch môi trờng nớc.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Gồm 2 nội dung chính sau: - Thu hoạch, bảo quản.
- Bảo vệ môi trờng và nguồn lợi thuỷ Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
143
GV: Nhận xét và kết luận. sản.
Hoạt động 2: Hớng dẫn trả lời câu hỏi.
GV: Nêu 8 câu hỏi phần ôn tập trang 156 - sgk và yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi
vào vở bài tập.
Câu 1: Em hãy nêu tóm tắt tính chất lí học, hoá học, sinh học của nớc nuôi thuỷ sản.
Câu 2: Cần phải có những biện pháp nào để nâng cao chất lợng vực nớc nuôi thuỷ sản ?
Câu 3: Trình bày sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của của tôm,
cá ?
GV: Hớng dẫn học sinh lần lợt trả lời câu hỏi.
GV: Yêu cầu học sinh lên bảng trả lời câu hỏi và yêu cầu học sinh khác nhận xét.
GV: Nhận xét và sửa những chỗ sai. HS: Trả lời các câu hỏi vào vở bài tập.
HS: Trả lời các câu hỏi theo sự hớng dẫn của giáo viên.
HS: Lên bảng trả lời câu hỏi. HS1:
HS2:
HS: Ghi kết quả đúng vào vở bài tập.

IV. Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×