Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

GV: Yêu cầu các nhóm nêu công việc phải làm trong tiết thực hành.
GV: Gọi đại diện của 2 nhóm nêu quy trình thực hành của những công việc trên.
GV: Thực hiện thao tác mẫu và yêu cầu học sinh quan sát.
HS: Nêu các công việc phải làm trong bài thực hành.
- Đo nhiệt độ - Đo độ trong
- Đo độ pH. HS: Nêu quy trình thực hành, các nhóm
khác bổ sung nếu cần của những công việc trên.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
Hoạt động 3: Tổ chức thực hành.
GV: Tổ chức cho các nhóm làm thực hành theo đúng quy trình.
GV: Hớng dẫn học sinh ghi kết quả vào
báo cáo thực hành. GV: Đi đến các nhóm quan sát và uốn nắn
những chỗ học sinh làm cha đúng. HS: TiÕn hµnh lµm thùc hµnh theo quy
trình. HS: Ghi kết quả vào báo cáo thực hành.
HS: Làm thực hành theo hớng dẫn của giáo viên.
Hoạt động 4: Tổng kết bài học
GV: Yêu cầu học sinh thu dọn dụng cụ, làm vệ sinh nơi mình thực hành. GV: Yêu cầu các nhóm nạp báo cáo thực hành.
GV: Nhận xét về giờ học thực hành.
GV: Dặn học sinh về chuẩn bị trớc cho tiết 47.
Ngày thực hiện:
Tiết 47:
T
hực
h
ành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản tôm, cá

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
134
- Nhận biết đợc một số loại thức ăn chủ yếu cảu tôm, cá. - Phân biệt đợc thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - KÝnh hiÓn vi. - Lam phiÕn kÝnh .
- Các mẫu thức ăn . - Vẽ to hình 78, 82, 83 sgk.
Trß: - MÉu níc ao. - Thùng nhựa.
- Các mẫu thức ăn.
- Khai men - Báo cáo thực hành theo mẫu.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Thức ăn động vật thuỷ sản gồm mấy loại? Đó là những loại nào ?
? Trình bày mối quan hệ về thức ăn của tôm, cá? 2. Dạy bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học
GV: Chia nhóm thực hành, mỗi nhóm từ 5 - 6 häc sinh.
GV: KiĨm tra sù chn bÞ cđa học sinh.
GV: Cho học sinh thảo luận về mục tiêu của bài học.
GV: Gọi 2 nhóm nêu mục tiêu cần đạt của
bài học. GV: Nhận xét
HS: Ngồi theo nhóm thực hành.
HS: Đa dụng cụ và vật liệu đã chuẩn bị vào vị trí.
HS: Thảo luận về mục tiêu bài học.
HS: Nêu mục tiêu bài học
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
135
Sau đó giáo viên nêu những nội qui khi làm thực hành.
HS: Chú ý lắng nghe.
Hoạt động 2: Hớng dẫn thực hành.
GV: Yêu cầu các nhóm nêu công việc phải làm trong tiết thực hành.
GV: Gọi đại diện của 2 nhóm nêu quy trình thực hành của những công việc trên.
GV: Thực hiện thao tác mẫu và yêu cầu học sinh quan sát.
HS: Nêu các công việc phải làm trong bài thực hành.
- Quan sát tiêu bản thức ăn tự nhiên bằng kính hiển vi.
- Quan sát thức ăn tụ nhiên và nhân tạo của tôm, cá.
- Quan sát hình vẽ và các mẫu thức ăn để tìm thấy sụ khác biệt của 2 nhóm
thức ăn. HS: Nêu quy trình thực hành, các nhóm
khác bổ sung nếu cần của những công việc trên.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
Hoạt động 3: Tổ chức thực hành.
GV: Tổ chức cho các nhóm làm thực hành theo đúng quy trình và trả lời các câu hỏi.
? Trong mẫu thức ăn có những loại thức ăn
nào ? ? Loại nào thuộc thức ăn nhân tạo và loại
nào thuộc thức ăn tự nhiên ? GV: Hớng dẫn học sinh căn cứ vào hình
78, 82, 83 và các mẫu thức ăn, xếp loại và tóm tắt vào bảng báo cáo thực hành.
GV: Đi đến các nhóm quan sát và uốn nắn những chỗ học sinh làm cha ®óng.
HS: TiÕn hµnh lµm thùc hµnh theo quy trình.
HS: Ghi kết quả vào báo cáo thực hành.
HS: Làm thực hành theo hớng dẫn của giáo viên.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
136
Hoạt động 4: Tổng kết bài học
GV: Yêu cầu học sinh thu dọn dụng cụ, làm vệ sinh nơi mình thực hành. GV: Yêu cầu các nhóm nạp báo cáo thực hành.
GV: Nhận xét về giờ học thực hành. GV: Dặn học sinh về chuẩn bị trớc cho tiết 48.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
137
Ngày thực hiện:
Tiết 48:
C
hăm sóc, quản lí và phòng, trị bệnh
cho động vật thuỷ sản

I. Mục tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×