Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

nào ? ? Thức ăn của động vật đáy gồm những loại
nào ?
? Thức ăn trực tiếp của tôm, cá là gì ?
? Thức ăn gián tiếp của tôm, cá là gì ? Từ đó giáo viên kết luận về nguồn thức ăn
của tôm, cá. ? Muốn tăng nguồn thức ăn cho động vật
thuỷ sản cần làm những công việc gì ?
GV: Nhận xét. khuẩn
HS: Chất vẩn và động vật phù du.
HS: Động vật thuỷ sinh, động vật đáy, thực vật thuỷ sinh
HS: Thảo luận và trả lời. HS: Ghi kết luận vào trong vở.
HS: Phải là các công việc sau: - Bón phân hữu cơ, vô cơ.
- Tạo điều kiện cho động vật phù du phát triển.
- Thờng xuyên làm vệ sinh ao, hồ.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
? Thức ăn động vật thuỷ sản gồm mấy loại? Đó là những loại nào ? ? Trình bày mối quan hệ về thức ăn của tôm, cá?
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 46.
Ngày thực hiện:
Tiết 46:
T
hực
h
ành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ ph của nớc nuôi thuỷ sản

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Biết cách xác định nhiệt độ, độ trong và đọ pH của nớc nuôi thuỷ sản.
- Vận dụng kiến thức học ở trờng vào thực tiễn nghề nuôi thuỷ sản ở gia đình. Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
132

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Đĩa sếch xi. - Thang đo màu pH.
- Nhiệt kế thuỷ ngân. Trò: - Mẫu nớc ao.
- Thùng nhựa. - Nhiệt kế thuỷ ngân.
- Báo cáo thực hành theo mẫu.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Trình bày đặc điểm của nớc nuôi thuỷ sản ?
? Em hãy nêu tóm tắt tính chất lí học của nớc nuôi thuỷ sản ? ? Em hãy nêu biện pháp để cải tạo nớc và đáy ao ?
2. Dạy bài mới Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học
GV: Chia nhóm thực hành, mỗi nhóm từ 5 - 6 häc sinh.
GV: KiĨm tra sù chn bÞ cđa häc sinh.
GV: Cho häc sinh th¶o ln vỊ mơc tiêu của bài học.
GV: Gọi 2 nhóm nêu mục tiêu cần đạt của bài học.
GV: Nhận xét Sau đó giáo viên nêu những nội qui khi làm
thực hành. HS: Ngồi theo nhóm thực hành.
HS: Đa dụng cụ và vật liệu đã chuẩn bị vào vị trí.
HS: Thảo luận về mục tiêu bài học.
HS: Nêu mục tiêu bài học
HS: Chú ý lắng nghe.
Hoạt động 2: Hớng dẫn thực hành.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
133
GV: Yêu cầu các nhóm nêu công việc phải làm trong tiết thực hành.
GV: Gọi đại diện của 2 nhóm nêu quy trình thực hành của những công việc trên.
GV: Thực hiện thao tác mẫu và yêu cầu học sinh quan sát.
HS: Nêu các công việc phải làm trong bài thực hành.
- Đo nhiệt độ - Đo độ trong
- Đo độ pH. HS: Nêu quy trình thực hành, các nhóm
khác bổ sung nếu cần của những công việc trên.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
Hoạt động 3: Tổ chức thực hành.
GV: Tổ chức cho các nhóm làm thực hành theo đúng quy trình.
GV: Hớng dẫn học sinh ghi kết quả vào
báo cáo thực hành. GV: Đi đến các nhóm quan sát và uốn nắn
những chỗ học sinh làm cha đúng. HS: TiÕn hµnh lµm thùc hµnh theo quy
trình. HS: Ghi kết quả vào báo cáo thực hành.
HS: Làm thực hành theo hớng dẫn của giáo viên.
Hoạt động 4: Tổng kết bài học
GV: Yêu cầu học sinh thu dọn dụng cụ, làm vệ sinh nơi mình thực hành. GV: Yêu cầu các nhóm nạp báo cáo thực hành.
GV: Nhận xét về giờ học thực hành.
GV: Dặn học sinh về chuẩn bị trớc cho tiết 47.
Ngày thực hiện:
Tiết 47:
T
hực
h
ành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản tôm, cá

I. Mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×