Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

ơi sạch là? GV: Đa ra thông tin cách ớm cá bằng phân
đạm và đá.
GV: Đa ra thông tin về níc t¬ng Chin xu cđa viƯt nam cã chÊt gây ung th.
3. ứng dụng những tiến bộ khoa học vào nuôi thuỷ sản.
? Cần ứng dụng những tiến bộ khoa học vào nhứng công việc gì trong nuôi thuỷ sản
?
Từ các câu trả lời của học sinh giáo viên đi đến kết luận.
làm thực phẩm.
HS: Các công việc là: - Sản xuất giống.
- Sản xuất thức ăn - Phòng trừ dịch bệnh
- Bảo vệ môi trờng

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV:Cho học sinh làm bài tập đợc ghi trong bảng phụ. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 44.
Ngày thực hiÖn:
TiÕt 44: Môi trờng nuôi thuỷ sản I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Hiểu đợc đặc điểm của nớc nuôi thuỷ sản.
- Biết đợc một số tính chất của nớc nuôi thuỷ sản. - Biết cách cải tạo nớc nuôi thuỷ sản và đất đáy ao.

II. Chuẩn bị:


Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
128
Thầy: - Một số ảnh các loại thực vật, động vËt thủ sinh. - Phãng to h×nh 76, 77, 78 sgk
Trò: - Đọc trớc bài 50 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và ®êi sèng x· héi ?
? NhiƯm vơ chÝnh cđa nu«i thuỷ sản là gì ? 2. Dạy bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu các đặc điểm của nớc nuôi thuỷ sản.
GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu nội dung phần I. Sau đó giáo viên nêu câu hỏi.
? Nớc nuôi thuỷ sản bao gồm mấy đặc
điểm ? Đó là những đặc điểm nào ?
? Em hãy lấy ví dụ về các đặc điểm trên của nớc nuôi thuỷ sản ?
? Oxi trong nớc do đâu mà có ?
? Vận dụng các đặc điểm nêu trên trong nuôi thuỷ sản nh thế nào ?
GV: Nhận xét và trả lời. HS: Nghiên cứu nội dung phần I sgk.
HS: Nớc nuôi thuỷ sản bao gồm có 3 đặc điểm sau:
- Có khả năng hoà tan các chất vô cơ và hữu cơ.
- Có khả năng điều hoà nhiệt độ. - Thành phần Oxi thấp và CO
2
cao. HS: Lấy ví dụ.
HS: Oxi trong không khí hoà tan vào. HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Ghi kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất của vực nớc nuôi thuỷ sản.
GV: Nêu câu hái. ? TÝnh chÊt lÝ häc cđa níc nu«i thủ sản
bao gồm các yếu tố nào ? ? Nhiệt độ thích hợp để nuôi tôm, cá là bao
HS: Bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ trong, màu nớc, sự chuyển động.
HS: - Tôm từ 25 C - 35
C Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
129
nhiêu ? ? Hãy nêu những tính chất hoá học của nớc
?
? Muối hoà tan trong nớc có vai trò gì ?
Từ các câu trả lời giáo viên ®i ®Õn kÕt luËn chung.
- C¸ tõ 20 C - 30
C HS: Gåm cã 3 tÝnh chÊt.
- C¸c chÊt khí hoà tan. - Các muối hoà tan.
- Độ pH HS: Giúp thực vật, động vật thuỷ sản phát
triển. HS: Chú ý lắng nghe.
Hoạt động 3: Tìm hiểu biện pháp cải tạo nớc và đáy ao.
? Cải tạo nớc nhằm mục đích gì ?
? Biện pháp để cải tạo nớc ao là gì ?
? Biện pháp để cải tạo đất đáy ao là gì ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Tạo điều kiện thuận lợi về thức ăn, oxi
HS: ThiÕt kÕ ao có chỗ nông sâu khác nhau.
HS: Thảo luận và trả lời. HS: Ghi nhận xét.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×