Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ.

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ.

Tải bản đầy đủ - 146trang

khoẻ ? ? Nếu khi tiêm vắc xin nếu vật nuôi bị dị
ứng chúng ta phải làm gì ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Phải dùng thuốc dị ứng hoặc báo cho
cán bộ thú y để giải quyết.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi ở cuối bài học. GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết 42.
Ngµy thùc hiƯn:
TiÕt 42: Thùc hµnh: NhËn biÕt mét sè loại vắc xin phòng
bệnh cho gia cầm và phơng pháp sử dụng vắc xin niu cát xơn phòng bệnh
cho gà I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải:
- Nhận biết và sử dụng đợc một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm. - Vận dụng vào thực tiễn sản xuất của gia đình và địa phơng.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Một số loại vắc xin. - Bơm và kim tiêm.
Trò: - Đọc trớc bài 48 sgk. - Bẹ chuối
- Bơm và kim tiêm.

III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ.


? Em hãy cho biết vắc xin là gì ? Lấy ví dụ về loại vắc xin mà em biết ?
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
121
? Em hãy cho biết tác dụng của vắc xin đối với cơ thể vật nuôi ? ? Khi sử dụng vắc xin cần chú ý những điều gì ?
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học
GV: Chia nhóm thực hành, mỗi nhóm từ 5 - 6 học sinh.
GV: KiĨm tra sù chn bÞ cđa häc sinh.
GV: Cho häc sinh thảo luận về mục tiêu của bài học.
GV: Gọi 2 nhóm nêu mục tiêu cần đạt của bài học.
GV: Nhận xét Sau đó giáo viên nêu những nội qui khi làm
thực hành. HS: Ngồi theo nhóm thực hành.
HS: Đa dụng cụ và vật liệu đã chuẩn bị lên bàn.
HS: Thảo luận về mục tiêu bài học.
HS: Nêu mục tiêu bài học
HS: Chú ý lắng nghe.
Hoạt động 2: Hớng dẫn ban đầu
GV: Hớng dẫn chung cho cả lớp nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia
cầm.
GV: Giới thiệu các bộ phận và cách điều chỉnh bơm tiêm.
GV: Làm thao tác mẫu và giới thiệu quy trình tiêm phòng cho gà.
HS: Quan sát nhãn mác ghi trên lọ vắc xin.
HS: Quan sát bơm tiêm.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
Hoạt động 3: Tổ chức thực hành.
GV: Yêu cầu học sinh nêu quy trình thực hành.
Sau khi häc sinh đã nêu qui trình thực hành, giáo viên nhận xét và cho cả lớp thực
hành theo quy trình. HS: Nêu quy trình thực hành.
HS: Tiến hành làm thực hành theo đúng quy trình.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
122
GV: Hớng dẫn học sinh thực hành và yêu cầu học sinh ghi kết quả vào báo cáo thực
hành.
GV: Đi đến các nhóm để uốn nắn những chỗ học sinh thực hiện cha đúng.
HS: Ghi kết quả vào báo cáo thực hành.
HS: Thực hành theo sự hớng dẫn của giáo viên.

IV. Tỉng kÕt bµi häc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ.

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×