Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Tổng kết bài học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tổng kết bài học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

GV: Đi đến các nhóm hớng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét
và ghi kết quả vào báo cáo thực hành. HS: Ghi nhận xét và kết quả vào báo các
thực hành theo mẫu.

IV. Tổng kết bài học:


GV: Yêu cầu các nhóm nạp báo cáo thực hành và sản phẩm. GV: Cho các nhóm nhận xét kết quả thực hành chéo nhau theo các tiêu chí đã đề ra.
GV: Nhận xét chung về giờ học thực hành. GV: Dặn học sinh về chuẩn bị trớc cho bài 43 sgk.
Ngày thực hiện:
Tiết 39: Thực hành: Đánh giá chất lợng thức ăn vật nuôi
chế biến bằng phơng pháp vi sinh vật

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Biết cách đánh giá chất lợng của thức ăn ủ xanh hoặc thức ăn ủ men rợu.
- ứng dụng đợc vào thực tiễn chăn nuôi .

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Mẫu thức ăn . - Bảng 7 và bảng 8 sgk .
Trò: - Đọc trớc bài 43 sgk. - Mẫu thức ăn
- Dụng cụ: Bát, panh, giấy đo pH, nhiệt kế

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học
GV: Chia nhóm thực hành, mỗi nhóm tõ 5 - 6 häc sinh.
HS: Ngåi theo nhãm thùc hành.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
108
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
GV: Cho học sinh thảo luận về mục tiêu của bài học.
GV: Gọi 2 nhóm nêu mục tiêu cần đạt của
bài học. GV: Nhận xét
Sau đó giáo viên nêu những nội qui khi làm thực hành.
HS: Đa dụng cụ và vật liệu đã chuẩn bị lên bàn.
HS: Thảo luận về mục tiêu bài học.
HS: Nêu mục tiêu bài học
HS: Chú ý lắng nghe.
Hoạt động 2: Hớng dẫn ban đầu
GV: Yêu cầu học sinh nêu qui trình đánh giá thức ăn ủ xanh.
GV: Hớng dẫn học sinh cách đánh giá dựa theo bảng 7 sgk.
GV: Yêu cầu học sinh đánh giá chất lợng
của thức ăn ủ men rợu . HS: Nêu qui trình đánh giá thức ăn ủ xanh.
Bớc 1: Lấy thức ăn cho vào bát.
Bớc 2: Quan sát màu sắc thức ăn. Bớc 3: Ngửi mùi.
Bớc 4: Đo độ pH. HS: Đọc bảng 7 sgk.
HS: Nêu qui trình đánh giá chất lợng thức ăn ủ men rợu.
GV: Cho học sinh đọc bảng 8 sgk. HS: Đọc bảng 8 sgk - Tiêu chí đánh giá
thức ăn ủ men.
Hoạt động 3: Tỉ chøc thùc hµnh.
GV: Cho häc sinh thùc hµnh theo nhóm với 2 nội dung:
- Đánh giá chất lợng thức ăn ủ xanh. - Đánh giá chất lợng thức ăn đ men.
GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t mÉu thøc HS: Làm thực hành với 2 nội dung:
- Đánh giá chất lợng thức ăn ủ xanh. - Đánh giá chất lợng thức ăn ủ men.
HS: Ghi kết quả vào báo cáo thực hành. Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
109
ăn theo qui trình và ghi kết quả vào báo cáo thực hành.
GV: Đi ®Õn c¸c nhãm híng dÉn häc sinh
thùc hiƯn ®óng qui trình. HS: Thực hiện theo hớng dẫn của giáo viên.

IV. Tỉng kÕt bµi häc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng kết bài học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×