Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiÕt 38.
Ngµy thùc hiƯn: TiÕt 38:
Thùc hµnh: ChÕ biÕn thøc ăn họ đậu bằng nhiệt và
Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Biết đợc phơng pháp chế biến bằng nhiệt độ đối với các loại thức ăn hạt cây họ đậu
để sử dụng cho vật nuôi. - Chế biến đợc thức ăn giàu gluxit cho vật nuôi bằng men.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hạt đậu tơng. - Ngô bột.
- Men rợu Trò: - Đọc trớc bài 41,42 sgk.
- Chảo, rổ, rá, chậu - Hạt đậu tơng.
- Ngô bột. - Men rợu

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy phân biệt thức ¨n giµu Protein, thøc ¨n giµu gluxit vµ thøc ¨n thô xanh ?
? Hãy kể tên một số phơng pháp sản xuất thức ăn giàu Protein, giàu gluxit ở địa ph- ơng em ?
2. Dạy bài mới Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học
GV: Chia nhóm thực hành, mỗi nhóm từ 5 - HS: Ngồi theo nhóm thực hành.
Giáo viªn:
Ngun ThÕ Cêng
106
6 häc sinh. GV: KiĨm tra sù chn bị của học sinh.
GV: Cho học sinh thảo luận về mục tiêu của bài học.
GV: Gọi 2 nhóm nêu mục tiêu cần đạt của bài học.
GV: Nhận xét HS: Đa dụng cụ và vật liệu đã chuẩn bị lên
bàn.
HS: Thảo luận về mục tiêu bài học.
HS: Nêu mục tiêu bài học
Hoạt động 2: Hớng dẫn ban đầu
GV: Yêu cÇu häc sinh lần lợt nêu quy trình:
- Rang hạt đậu tơng - Hấp hạt đậu tơng.
- Nấu, luộc hạt đậu mèo. - ủ bột ngô bằng men rợu.
GV: Nhận xét và nhắc lại những bớc khó thực hiện.
Sau đó giáo viên tiến hành làm thao tác mẫu. Trong quá trình thao tác mẫu giáo
viên nêu những chú ý khi thực hiện quy trình.
HS: Nêu quy trình thực hành của những nội dung đã nêu.
- Rang hạt đậu tơng - Hấp hạt đậu tơng.
- Nấu, luộc hạt đậu mèo. - ủ bột ngô bằng men rợu.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
Hoạt động 3: Tổ chức thực hành.
GV: Cho häc sinh thùc hµnh theo nhãm víi 4 néi dung:
- Rang hạt đậu tơng - Hấp hạt đậu tơng.
- Nấu, luộc hạt đậu mèo. - ủ bột ngô bằng men rợu.
HS: Tiến hành làm thực hành theo nhóm với các nội dung:
- Rang hạt đậu tơng - Hấp hạt đậu tơng.
- Nấu, luộc hạt đậu mèo. - ủ bột ngô bằng men rợu.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
107
GV: Đi đến các nhóm hớng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét
và ghi kết quả vào báo cáo thực hành. HS: Ghi nhận xét và kết quả vào báo các
thực hành theo mẫu.

IV. Tổng kÕt bµi häc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×