Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

biến đổi nh thế nào ? GV: Yêu cầu học sinh lµm bµi tËp mơc 2
trong sgk.
GV: NhËn xÐt vµ kÕt luËn. HS: Lµm bµi tËp 2 trong sgk, sau đó đọc kết
quả.
Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò các chất dinh trong thức ăn đối với vật nuôi.
GV: Yêu cầu học sinh đọc bảng 6 sgk. ? Thức ăn vật nuôi có vai trò nh thế nào đối
với cơ thể vật nuôi ?
? Những sản phẩm chăn nuôi mà vật nuôi tạo ra là gì ?
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập trong sgk.
GV: Yêu cầu các nhóm đa ra kết quả để
các nhóm khác nhận xét. GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Đọc nội dung bảng 6 sgk. HS: Thức ăn cung cấp cho cơ thể vật nuôi:
- Năng lợng. - Các chất dinh dỡng.
HS: Gồm có các sản phẩm sau: - Thồ hàng, cày kéo.
- Thịt, sữa, trứng. - Lông, da.
- Sừng, móng. - Sinh sản
HS: Hoàn thành bài tập trong sgk yheo yêu cầu.
HS: Đa ra kết quả và nhận xét kết quả của nhóm khác.
HS: Ghi kết luận.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
? Thức ăn đợc cơ thể vật nuôi tiêu hoá nh thế nào ? ? Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi là gì ?
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 44.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
94
Ngày thực hiÖn:
TiÕt 34: chÕ biÕn và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Trình bày đợc mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.
- Chỉ ra đợc các phơng pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi . - Biết cách bảo quản một số thức ăn vật nuôi trong gia đình.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Phóng to hình 66 sgk - Một số mẫu thức ăn vật nuôi .
Trò: - Đọc trớc bài 39 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Thức ăn đợc cơ thể vật nuôi tiêu hoá nh thế nào ?
? Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi là gì ? Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi
GV: Nêu câu hỏi. ? Ngời nuôi lợn thờng nấu chín các loại
thức ăn nhằm mục đích gì ? ? Khi cho gà, vịt ăn rau thờng phải thái nhỏ
nhằm mục đích gì ? ?Mục đích của chế biến thức ăn vật nuôi là
gì ? GV: Nhận xét và nêu ra mục đích của chế
biến thức ăn vật nuôi. ? Để vật nuôi có đủ thức ăn quanh năm ng-
HS: Nhằm giảm thể tích thức ăn và diệt các loại mầm bệnh.
HS: Phù hợp với mỏ gà, vịt.
HS: Thảo luận và trả lời.
GV: Ghi kết luận.
HS: Phải dự trữ thức ăn.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
95
ời chăn nuôi phải làm gì ? ? Vào mùa gặt ngời nông dân đánh đống
rơm rạ nhằm mục đích gì ?
? Vậy dự trữ thức ăn nhằm mục đích gì ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Để dự trữ cho trâu bò ăn dần.
HS: Thảo luận và lời. HS: Ghi kết luận vào vở.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các phơng pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.
GV: Cho học sinh quan sát hình 66 sgk. ? Những hình ảnh nào thể hiện chế biến
thức ăn bằng phơng pháp vật lý ? ? Hình ảnh nào là phơng pháp hoá học ?
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập trong sgk.
? Có những phơng pháp dự trữ thức ăn vật nuôi nào ?
GV: Cho học sinh quan sát hình 67 sgk và yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập.
GV: Nhận xét. HS: Quan sát hình 66 sgk.
HS: Là hình 1, 2, 3.
HS: Hình 6,7. HS: Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu.
HS: Có 2 phơng pháp chính: - Dự trữ khô.
- Dự trữ ở dạng nhiều nớc. HS: Quan sát hình 67 sgk và hoàn thành bài
tập theo yêu cầu.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×