Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

? Em hãy xếp các loại thức ăn vào một trong 3 loại thức ăn trên ?
GV: Nhận xét và kết luận. khoáng
HS: Quan sát hình 64 sgk và xếp các loại thức ăn vào một trong 3 loại thức ăn đã nêu
trên. HS: Ghi kết luận.
Hoạt động 3: Tìm hiểu thành phần dinh dỡng thức ăn vật nuôi.
GV: Nêu câu hỏi: ? Thức ăn vật nuôi gồm có mấy thành phần
dinh dỡng ?
? Thành phần và tỉ lệ các chất dinh dỡng khác nhau nh thế nào ở các thức ăn khác
nhau ? GV: Hớng dẫn học sinh đọc bảng 4 skg và
làm bài tập trong sgk. GV: Nhận xét.
HS: Thức ăn vật nuôi gồm có các thành phÇn dinh dìng sau:
- Protein. - LipÝt.
- GluxÝt. - H
2
O. - Khoáng và vitamin.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Làm bài tập theo yêu cầu.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 33.
Ngày thực hiện:
Tiết 33: vai trò của thức ăn đối với vật nuôi I. Mục tiêu:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
92
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Trình bày đợc quá trình tiêu hoá và hấp thụ các thành phần dinh dỡng của thức ăn
của vật nuôi. - Nêu đợc vai trò quan trọng của thức ăn đối với quá trình sinh trởng phát dục và tạo
ra các sản phẩm chăn nuôi của gia súc, gia cầm. - Trình bày đợc quy trình quy hoạch vờn ơm.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Bảng 5 và bảng 6 sgk. Trò: - Đọc trớc bài 38 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cò: ? Em h·y cho biÕt ngn gèc cđa thøc ăn vật nuôi ?
? Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dỡng nào ? 2. Dạy bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn của vật nuôi.
GV: Cho học sinh quan sát bảng 5 trong sgk.
? Vật nuôi ăn Lipít vào dạ dày và ruột tiêu
hoá biến thành những chất gì ? ? Vật nuôi ăn protein biến đổi thành chất gì
? ? Em hãy kể tên một số thức ăn vật nuôi là
gluxit ? ? Cho lợn ăn gluxit vào dạ dày và ruột tiêu
hoá biến thành chất gì ? ? Ngoài 3 thành phần đã nêu, các thành
phần khác nh níc, chÊt kho¸ng, vitamin HS: Quan sát bảng 5 trong sgk.
HS: Glyxerin và axit béo.
HS: Axit amin
HS: Gạo, ngô, sắn
HS: Glucô.
HS: Không biến đổi.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
93
biến đổi nh thế nào ? GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập mục 2
trong sgk.
GV: NhËn xÐt vµ kÕt luËn. HS: Lµm bµi tËp 2 trong sgk, sau đó đọc kết
quả.
Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò các chất dinh trong thức ăn đối với vật nuôi.
GV: Yêu cầu học sinh đọc bảng 6 sgk. ? Thức ăn vật nuôi có vai trò nh thế nào đối
với cơ thể vật nuôi ?
? Những sản phẩm chăn nuôi mà vật nuôi tạo ra là gì ?
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập trong sgk.
GV: Yêu cầu các nhóm đa ra kết quả để
các nhóm khác nhận xét. GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Đọc nội dung bảng 6 sgk. HS: Thức ăn cung cấp cho cơ thể vật nuôi:
- Năng lợng. - Các chất dinh dỡng.
HS: Gồm có các sản phẩm sau: - Thồ hàng, cày kéo.
- Thịt, sữa, trứng. - Lông, da.
- Sừng, móng. - Sinh sản
HS: Hoàn thành bài tập trong sgk yheo yêu cầu.
HS: Đa ra kết quả và nhận xét kết quả của nhóm khác.
HS: Ghi kết luận.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×