Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Tổng kết bài học: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tổng kết bài học: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Hoạt động 3: Đo một số chiều đo của lợn.
GV: Phát cho mỗi nhãm mét m« hình giống lợn.
GV: Hớng dẫn học sinh thực hiện đo theo các bớc:
- Đo chiều dài thân. - Đo chu vi lồng ngực.
Sau đó giáo viên tiến hành làm thao tác mẫu.
GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tiến hành đo các chiều đo.
GV: Cho học sinh tiến hành đo các chiều đo của lợn.
GV: Đi đến các nhóm để uốn nắn và nhắc nhở.
HS: Nhận mô hình giống lợn.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
HS: Nhắc lại cách tiến hành đo các chiều đo.
- Đo chiều dài thân. - Đo chu vi lồng ngực.
HS: Tiến hành đo các chiều đo của lợn và ghi kết quả vào báo cáo thực hành.

IV. Tổng kết bài học:


GV: Yêu cầu các nhóm nạp báo cáo thực hành. GV: Nhận xét chung về giờ học thực hành.
GV: Dặn học sinh về chuẩn bị trớc cho bài 36 sgk.
Ngày thực hiÖn:
TiÕt 32: Thức ăn vật nuôi I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Xác đinh đợc tên một số loại thức ăn quen thuộc đối với gia súc, gia cầm.
- Xác định đợc nguồn gốc một số loại thức ăn quen thuộc đối với gia súc, gia cầm.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
90
- Gọi tên đợc tên các thành phần dinh dỡng của thức ăn vật nuôi.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hình 63, hình 64 sgk - Một số loại thức ăn vật nuôi.
Trò: - Đọc trớc bài 37 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Vai trò của chăn nuôi trong đời sống là gì ?
? Giống vật nuôi có vai trò nh thế nào trong chăn nuôi ? Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thức ăn vật nuôi
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 63 sgk.
? Các con vật nuôi đang ăn thức ăn gì ? ? Em hãy kể tên các loại thức ăn của châu,
bò ? ? Em hãy kể tên các loại thức ăn của lợn ?
? Em hãy kể tên các loại thức ăn của gà ? Sau khi học sinh trả lời giáo viên nhận xét
và kết luận. HS: Quan sát hình 63 sgk.
HS: Thảo luận và trả lời. HS: Cây cỏ, rơm
HS: Cám, bã, thức ăn hổn hợp HS: Hạt ngô, lúa, côn trùng
HS: Ghi kết luận vào vở.
- Mỗi con vật nuôi chỉ ăn đợc loại thức ăn phù hợp với đặc điểm hệ tiêu hoá của
chúng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguồn gốc thức ăn vật nuôi.
GV: Cho học sinh quan sát hình 64 sgk. ? Thức ăn vật nuôi gồm có mấy loại ?
HS: Quan sát hình 64 sgk. HS: Thức ăn vật nuôi gồm có 3 loại:
- Thức ăn có nguồn gốc từ động vật - Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật
- Thức ăn có nguồn gốc từ chất
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
91
? Em hãy xếp các loại thức ăn vào một trong 3 loại thức ăn trên ?
GV: Nhận xét và kết luận. khoáng
HS: Quan sát hình 64 sgk và xếp các loại thức ăn vào một trong 3 loại thức ăn đã nêu
trên. HS: Ghi kết luận.
Hoạt động 3: Tìm hiểu thành phần dinh dỡng thức ăn vật nuôi.
GV: Nêu câu hỏi: ? Thức ăn vật nuôi gồm có mấy thành phần
dinh dỡng ?
? Thành phần và tỉ lệ các chất dinh dỡng khác nhau nh thế nào ở các thức ăn khác
nhau ? GV: Hớng dẫn học sinh đọc bảng 4 skg và
làm bài tập trong sgk. GV: Nhận xét.
HS: Thức ăn vật nuôi gồm có các thành phần dinh dìng sau:
- Protein. - LipÝt.
- GluxÝt. - H
2
O. - Khoáng và vitamin.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Làm bài tập theo yêu cầu.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng kết bài học: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×