Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phơng pháp chọn giống vật nuôi.
GV: Nêu câu hỏi. ? Có mấy phơng pháp chọn lọc giống vật
nuôi ?
? Thế nào là chọn lọc hàng loạt ?
? Thế nào là kiểm tra năng suÊt ? GV: NhËn xÐt vµ kÕt luËn.
HS: Gåm cã hai phơng pháp chọn lọc giống vật nuôi:
- Chọn lọc hàng loạt. - Phơng pháp kiểm tra năng suất.
HS: Căn cứ vào mục đích sản xuất, căn cứ chỉ tiêu kÜ tht cđa con vËt tõng thêi k× råi
chän gièng nuôi hàng loạt.
HS: Thảo luận và trả lời.
Hoạt động 3: Tìm hiểu công việc quản lí giống vật nuôi.
? Quản lí giống vật nuôi gồm những công việc gì ?
? Quản lí giống vật nuôi nhằm mục đích gì?
? Quản lí giống vật nuôi gồm mấy nội dung ?
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập trong sgk.
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Gồm các công việc
- Tổ chức và sử dụng giống vật nuôi. HS: Nhằm giữ cho các giống vật nuôi
không bị pha tạp vỊ mỈt di trun. HS: Gåm cã 4 néi dung:
… HS: Hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Hệ thống lại nội dung bài học.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiÕt 29.
Ngµy thùc hiƯn:
TiÕt 29: Nhân giống vật nuôi
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
84

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Giải thích đợc khái niệm chọn đôi giao phối, nêu đợc mục đích và các phơng pháp
chọn đôi giao phối trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. - Nêu đợc mục đích và phơng pháp nhân giống thuần chủng.
- Phân biệt đợc một số phơng pháp nhân giống trong thực tế chăn nuôi ở địa phơng.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Tranh vẽ một số vật nuôi. - Mô hình một số vật nuôi.
Trò: - Đọc trớc bài 34 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy cho biết phơng pháp chọn lọc giống vật nuôi đang đợc dùng ở nớc ta hiện
nay?
? Theo em, muốn quản lí tốt giống vật nuôi cần phải làm gì? 2. Dạy bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm chọn phối
? Muốn đàn vật nuôi con có những đặc điểm tốt của giống thì vật nuôi bố mẹ phải
thế nào ?
? Làm thế nào để phát hiện đợc con giống tốt ?
Sau đó giáo viên nhận xét và đa ra khái niệm chọn phối.
? Khi đã có một giống vật nuôi tốt, làm thế nào để tăng số lợng cá thể của giống đó lên
? HS: Vật nuôi bố mẹ phải là giống tốt.
HS: Phải chọn lọc.
HS: Ghi khái niệm vào vở.
HS: Cho con đực và con cái giống vật nuôi đó giao phối để sinh sản.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
85
? Gồm có mấy phơng pháp chon phối ?
? Em hãy lấy ví dụ cho từng phơng pháp chọn phối ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Có hai phơng pháp chọn phèi:
- Chän phèi cïng gièng. - Chän phèi kh¸c gièng.
HS: Lấy ví dụ
Hoạt động 2: Tìm hiểu mục đích và phơng pháp nhân giống thuần chủng.
GV: Nêu câu hỏi. ? Nhân giống thuần chủng là gì ?
? Mục đích của nhân giống thuần chủng là
gì ? ? Có mấy phơng pháp nhân giống thuần
chủng ? ? Kết quả nhân giống thuần chủng là gì ?
? Phải làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Hình thức chọn phối cùng giống.
HS: - Tăng số lợng cá thể.
- Củng cố đặc điểm tốt của giống. HS: Thảo luận và trả lời.
HS: - Tăng số lợng cá thể. - Củng cố đặc điểm tốt của giống.
HS: Thảo luận và trả lời.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×