Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

? Em hãy lấy ví dụ về các đặc điểm của sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi?
GV: Nhận xét và kết luận. - Theo giai đoạn.
- Theo chu kỳ. HS: Lấy ví dụ.
HS: Ghi kết luận.
Hoạt động 3:Tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi
GV: Nêu câu hỏi. ? Những yếu tố nào ảnh hởng đến sự sinh
trởng và phát dục của vật nuôi ?
? Để điều khiển đặc điểm di truyền của vật nuôi, con ngời áp dụng các biên pháp nào?
? Những biện pháp nào ảnh hởng đến sự
sinh trởng và phát dục của vật nuôi ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Các yếu tố: - Di truyền
- Điều kiện ngoại cảnh. HS: áp dụng các biện pháp chọn giống,
chọn ghép con đực với con cái cho sinh
sản. HS: Các biện pháp.
- Nuôi dỡng - Chăm sóc.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cè bµi.
? Nh thÕ nµo lµ sù sinh trëng cđa vật nuôi ?
? Gồm có những yếu tố nào ảnh hởng đến sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi ? GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiÕt 28.
Ngµy thùc hiƯn:
TiÕt 28: Mét số phơng pháp chọn lọc và quản lí
Giống vật nuôi

I. Mục tiêu:


Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
82
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Hiểu đợc khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi.
- Biết đợc một số phơng pháp chọn lọc giống và quản lí giống vật nuôi. - Trình bày đợc ý nghĩa, vai trò và các biện pháp quản lí giống vật nuôi.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ 9 sgk. Trò: - Đọc trớc bài 33 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Em cho biết đặc điểm về sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi ?
? Những yếu tố nào ảnh hởng đến sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi ? 2. Dạy bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm chọn giống vật nuôi.
GV: Đặt câu hỏi. ? Mục đích chọn giống vật nuôi để làm gì?
? Em hãy nêu mục đích chăn nuôi của một số vật nuôi ?
? Muốn chọn lợn, gà tốt thì chọn nh …
thÕ nµo ?
? Nh thÕ nµo lµ chän gièng vật nuôi ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Chọn những con có ngoại hình và thể
chất tốt.
HS: Có thể trả lời: - Nuôi lợn để lấy thịt và sinh sản.
- Nuôi gà để lấy thực phẩm và sinh sản.
- Nuôi bò để lấy sữa .
HS: Đọc bảng 32, bảng 33 và ghép nối các nội dung theo yêu cầu.
HS: Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những con vật nuôi đực và cái giữ lại
làm giống gọi là chọn giống vật nuôi.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
83
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phơng pháp chọn giống vật nuôi.
GV: Nêu câu hỏi. ? Có mấy phơng pháp chọn lọc giống vật
nuôi ?
? Thế nào là chọn lọc hàng loạt ?
? Thế nào là kiểm tra năng suất ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Gồm có hai phơng pháp chọn lọc giống vật nuôi:
- Chọn lọc hàng loạt. - Phơng pháp kiểm tra năng suất.
HS: Căn cứ vào mục đích sản xuất, căn cứ chỉ tiêu kĩ thuật của con vật từng thời kì rồi
chọn giống nuôi hàng loạt.
HS: Thảo luận và trả lời.
Hoạt động 3: Tìm hiểu công việc quản lí giống vật nuôi.
? Quản lí giống vật nuôi gồm những công việc gì ?
? Quản lí giống vật nuôi nhằm mục đích gì?
? Quản lí giống vật nuôi gồm mấy nội dung ?
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh lµm bµi tËp trong sgk.
GV: NhËn xÐt vµ kÕt luËn. HS: Gồm các công việc
- Tổ chức và sử dụng giống vật nuôi. HS: Nhằm giữ cho các giống vật nuôi
không bị pha tạp về mặt di truyền. HS: Gồm cã 4 néi dung:
… HS: Hoµn thµnh bµi tËp theo yêu cầu.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×