Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

? Để phân loại giống vật nuôi cần dựa theo các tiêu chí nào ?
? Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi là gì ?
GV: Nhận xét. HS: Dựa theo các tiêu chí.
- Theo địa lý. - Theo hình thái, ngoại hình.
- Theo hớng sản xuất. HS: Thảo luận và trả lời.
Hoạt động2: Tìm hiểu vai trò của giống vật nuôi.
GV: Cho học sinh quan sát hình 3 bảng ? Giống vật nuôi có ảnh hởng gì đến năng
suất chăn nuôi ? ? Giống vật nuôi có ảnh hởng đến chất lợng
sản phẩm chăn nuôi không ? ? Giống vật nuôi có vai trò nh thế nào trong
chăn nuôi ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Quan sát hình 3 sgk. HS: ảnh hởng đến năng suất chăn nuôi.
? Giống vật nuôi ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm chăn nuôi.
HS: Thảo luận và trả lời.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
? Giống vật nuôi có vai trò nh thế nào trong chăn nuôi ?
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiÕt sau.
Ngµy thùc hiƯn:
TiÕt 27: Sù sinh trëng và phát dục của vật nuôi. I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Hiểu đợc khái niệm, đặc điểm về sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
80
- Hiểu đợc các yếu tố ảnh hởng đến sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Mô hình một số loại giống vật nuôi. - Tranh vẽ hình 54 sgk.
Trò: - Đọc trớc bài 32 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi ? Hãy lấy ví dụ.
? Điều kiện để đợc công nhận là một giống vật nuôi là gì ? 2. Dạy bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi.
GV: Cho học sinh quan sát hình 54 sgk và nêu câu hỏi.
? Sự sinh trởng là gì ?
GV: Yêu cầu học sinh lấy ví dụ về sự sinh trởng của vật nuôi.
? Sự phát dục là gì ?
GV: Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập trong sgk để phân biệt sự sinh trởng và phát
dục.
GV: Nhận xét và đa ra kết quả đúng. HS: Quan sát hình 54 sgk.
HS: Là sự tăng lên về khối lợng kích thớc các bộ phận của cơ thể.
HS: Lấy ví dụ về sự sinh trởng của vật nuôi.
HS: Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.
HS: Làm bài tập theo yêu cầu.
HS: So sánh kết quả của mình với kết quả đúng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi.
GV: Yêu cầu học sinh đọc sơ đồ 8 sgk. ? Sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi
gồm có những đặc điểm gì ? HS: Quan sát sơ đồ 8 sgk.
HS: Sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi là:
- Không đồng đều Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
81
? Em hãy lấy ví dụ về các đặc điểm của sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi?
GV: Nhận xét và kết luận. - Theo giai đoạn.
- Theo chu kú. HS: LÊy vÝ dơ.
HS: Ghi kÕt ln.
Ho¹t động 3:Tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự sinh trởng và phát dục của vật nuôi
GV: Nêu câu hỏi. ? Những yếu tố nào ảnh hởng đến sự sinh
trởng và phát dục của vật nuôi ?
? Để điều khiển đặc điểm di truyền của vật nuôi, con ngời áp dụng các biên pháp nào?
? Những biện pháp nào ảnh hởng đến sự
sinh trởng và phát dục của vật nuôi ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Các yếu tố: - Di truyền
- Điều kiện ngoại cảnh. HS: ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p chän gièng,
chän ghÐp con ®ùc với con cái cho sinh
sản. HS: Các biện pháp.
- Nuôi dỡng - Chăm sóc.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×