Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Đáp án và hờng dẫn chấm chi tiết: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Đáp án và hờng dẫn chấm chi tiết: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

C. Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lợng cao
.
Câu 3: Tác dụng của xen canh là gì ?
A. Tăng thêm vụ gieo trồng. B. Tăng độ phì nhiêu của đất
C. Tăng sản lợng thu hoạch. D. Tăng sản lợng thu hoạch của một vụ trong năm.
Câu 4: Điều kiện để lập vờn gieo ơm cây rừng là gì ?
A. Đất vờn gieo ơm có độ pH bằng 3 4 B. Đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ, độ pH = 6 7. mặt đất bằng, gần nguồn nớc
. C. Đất cát để đảm bảo đợc độ xốp, thoáng.
D. Hớng luống gieo ơm phải theo hờng Đông Tây để đảm bảo đủ ánh nắng.

B. Phần tự luận


: 6 điểm
Câu 1 1.5 điểm: Để khai thác rừng ngời ta sử dụng mấy loại khai thác rừng ? Đó là
những loại khai thác rừng nào ? đặc điểm của mỗi loại khai thác rừng là gì ?
Câu 2 1.5 điểm: Khai thác gỗ ở Việt Nam trong gia đoạn hiện nay phải tuân theo các điều kiện gì?
Câu 2 3 điểm: Để phục hồi lại rừng sau khi khai thác, rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp nào ?

III. Đáp án và hờng dẫn chấm chi tiết:


A.Phần trắc nghiệm khách quan.
Câu 1
2 3
4 Đáp án
D C
D B
Điểm 1
1 1
1

B. Phần tự luận


Câu Nội dung
Điểm
Câu 1 Gồm có 3 loại khai thác rừng:
- Khai thác trắng là chặt toàn bộ cây rừng trong một lần. - Khai thác dần là chặt toàn bộ cây rừng trong 3 đến 4 lần
0.5 điểm
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
75
Câu 2
Câu 3
khai thác. - Khai thác chọn là chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất
và sức sống kém. Giữ lại cây còn no, cây gỗ tốt và có sức sống mạnh.
Học sinh trả lời đợc: Khai thác gỗ ở Việt Nam trong gia đoạn hiện nay phải tuân theo
các điều kiện
- Chỉ đợc khai thác chọn không đợc khai thác trắng. - Chỉ đợc khai thác ở những khu rừng còn nhiều gỗ to có giá
trị kinh tế. - Lợng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35 lợng gỗ của khu rừng
khai thác.
Để phục hồi lại rừng sau khi khai thác, rừng đã nghèo kiệt phải dùng các biện pháp sau:
- Bảo vệ: cấm chăn thả gia súc. Chống chặt phá cây gieo giống và cây tái sinh. Tổ chức phòng chống cháy.
- Phát dọn dây leo, bụi rậm, cuốc sới đất tơi xốp quanh gốc cây gieo giống và trồng bổ sung.
- Tra hạt hay trồng cây vào nơi có khoảng trống lớn. 0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
1 điểm
1 điểm 1 điểm
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
76
Phần III:
Chăn nuôi Chăn nuôi
Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Tiết 32: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi I. Mục tiêu:
Sau khi học xong tiết này học sinh phải: - Hiểu đợc vai trò của chăn nuôi và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi ở nớc ta.
- Có thái ®é vµ ý thøc häc tËp tèt néi dung kiÕn thức về kĩ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm và vận dụng vào công việc chăn nuôi tại gia đình.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ 7 sgk. - T liệu về các loại giống vật nuôi.
Trò: - Đọc trớc bài 30 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nớc ta ?
? Dùng các biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng?
2. Dạy bài mới Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của chăn nuôi
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 50 sgk.
? Ngành chăn nuôi ở nớc ta có những vai trò gì ?
HS: Quan sát hình 50 sgk.
HS: Gồm có các vai trò: - Cung cấp thực phẩm.
- Cung cÊp nguyªn liƯu cho ngành công nghiệp nhẹ.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
77
? Ngành căn nuôi và ngàng trồng trọt có quan hệ nh thế nào?
GV: Yêu cầu học sinh hoàn thành các mênh đề trong sgk để nêu lên vai trò của
chăn nuôi. GV: Nhận xét.
- Cung cấp phân bón. HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Hoàn thành các mệnh đề trong sgk.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của chăn nuôi.
GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 7 sgk. ? Ngành chăn nuôi có mấy nhiệm vụ ?
? Phát triển chăn nuôi toàn diện là thế nào? ? Nh thế nào là tăng cờng đầu t nghiên cứu
và quản lý ? ? Mục tiêu của ngành chăn nuôi nớc ta là gì
? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Quan sát sơ đồ 7 sgk. HS: Gồm có 3 nhiệm vụ
HS: - Đa dạng về loại vật nuôi. - Đa dạng về qui mô chăn nuôi.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Tăng nhanh số lợng và chất lợng sản phẩm.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp án và hờng dẫn chấm chi tiết: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×