Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Thầy: Sơ đồ hoá kiến thức phần lâm nghiệp: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Thầy: Sơ đồ hoá kiến thức phần lâm nghiệp: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

? Đối tơng khoanh nuôi rừng là gì? ?Có mấy biện pháp để khoanh nuôi rừng?
? Em hãy cho biết vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng đợc không? Tại
sao? GV: Nhận xét.
HS: Có ba biện pháp sau: - Bảo vệ
- Phát dọn dây leo, bụi rậm. - Tra hạt hay trồng cây vào.
HS: Thảo luận và trả lời.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 30.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
71
Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Tiết 30: Ôn tập

I. Mục tiêu:


Thông qua tiết ôn tập nhằm: - Hệ thống hoá lại kiến thức đã học ở phần lâm nghiệp.
- Học sinh vận dụng những kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi ở phần «n tËp. - Chn bÞ cho tiÕt kiĨm tra viÕt.

II. Chuẩn bị: Thầy: Sơ đồ hoá kiến thức phần lâm nghiệp:


Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
72
Vai trò của rừng Vai trò của rừng.
Tình hình và nhiệm vụ của rừng
Kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng
Làm đất gieo ươm cây rừng
Gieo hạt, chăm sóc vươn gieo ươm cây.
Trồng cây rừng
Chăm sóc cây rừng sau khi trồng
Lập vườn gieo ươm. Làm đất gieo ươm
Khai thác và bảo vệ rừng
Khai thác rừng
Bảo vệ rừng
Kích thích hạt nảy mầm. Thời vụ, quy trình gieo hạt.
Chăm sóc vườn gieo ươm
Thời vụ trồng. Làm đất trồng.
Quy trình trồng cây con.
Thời gian, số lần chăm sóc. Nội dung chăm sóc.
ý nghĩa Mục đích, biện pháp .
Mục đích, biện pháp đối tượng khoanh nuôi.
Các loại khai thác rừng. Điều kiện ¸p dơng khai th¸c.
Phơc håi rõng sau khi khai th¸c
Trß: Trả lời trớc các câu hỏi ở phần ôn tập trang 79 SGK.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động1: Hệ thống hoá kiến thức.
GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 6 trang 78 sgk.
GV: Nêu nội dung chính của từng chơng
theo sơ đồ 6 trang 78 sgk GV: Nêu yêu cầu về kiến thức và kĩ năng
cần đạt. HS: Quan sát sơ ®å 6 trang 78 sgk
HS: L¾ng nghe
HS: Ghi các yêu cầu cđa phÇn – Lâm nghiệp.
Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi.
GV: Hớng dẫn học sinh lần lợt trả lời 15 câu hỏi trong phần ôn tập ở trang 79 sgk.
Câu 1: Tại sao ph¶i b¶o vƯ rõng? Dùng
biện pháp nào để bảo vệ rừng ? Câu 2: Việc phá rừng trong thời gian qua ở
nớc ta đã gây ra những hậu quả gì ?
Câu3: Hãy nêu những điều kiện để lập vờn ơm cây rừng và quy trình tạo nền đất gieo -
ơm cây rừng .
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh tiếp tục trả lời các câu hỏi còn lại. Sau khi mỗi học
sinh trả lời mỗi câu hỏi, giáo viên cho học
sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn và HS: Lần lợt lên bảng trả lời 15 câu hỏi
trong phần ôn tập ở trang 79 sgk.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Việc phá rừng trong thời gian qua ở n- ớc ta đã gây ra những hậu quả nh:
- Diện tích và độ che phđ cđa rõng gi¶m.
- Đất hoang ngày càng tăng. - Gây ra lũ lụt trên diện rộng...
HS: Điều kiện để lập vờn gieo ơm: - Đất cát pha hay đất thịt nhẹ.
- Độ pH từ 6 đến 7 - Mặt đất phẳng.
- Gần nguồn nớc và nơi trồng rừng.
HS: Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung nếu cần
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
73
bổ sung nếu cần. GV: Giải đáp những thắc mắc câu hỏi khó
mà học sinh không trả lời đợc. HS: Chú ý lắng nghe.

IV. Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Thầy: Sơ đồ hoá kiến thức phần lâm nghiệp: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×