Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

- Năm thứ nhất và năm thứ hai, mỗi năm chăm sóc 2 đến 3 lần. Năm thứ
3 và năm thứ t, mỗi năm chăm sóc 1 đến 2 lần.
Hoạt động 2: Tìm hiểu những công việc phải làm trong chăm sóc rừng.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 44 sgk.
? Em hãy nêu các công việc phải làm khi chăm sóc rừng ? Tơng ứng với các hình vẽ.
? Mô tả cách thực hiện trong mỗi công việc và vì sao phải làm nh thế ?
GV: Nhận xét và tóm tắt lại các công việc
phải làm khi chăm sóc rừng sau khi trồng. HS: Quan sát hình 44 sgk.
HS: Thảo luận và trả lời. - Tỉa và dặm cây Hình 44. a
- Làm cỏ - Hình 44. b - Bón phân - Hình 44.c
- Xới đất, vun gốc - Hình 44.d - Phát quang - Hình 44.e
HS: Mô tả cách thực hiện các công việc chăm sóc cây rừng.
HS: Chú ý lắng nghe.

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 28.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
66
Ngày soạn: Ngµy thùc hiƯn:
TiÕt 28: khai th¸c rõng I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Phân biệt đợc các loại khai thác rừng.
- Hiểu đợc điều kiện khai thác rừng ở nớc ta hiện nay. - Biết đợc các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác.
- Học sinh có ý thức bảo vệ rừng trồng đặc biệt là rừng phòng hộ.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hình 46 sgk. - Bảng 2 Trang 71 sgk.
Trò: - Đọc trớc bài 28 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào? Cần chăm sóc bao nhiêu lần trong
mỗi năm ?
? Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì? 2. Dạy bài mới.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung khái niệm khai thác rừng.
GV: Nêu vấn đề thảo luận. Ngời ta nói khai thác rừng là ta vào rừng
chặt gỗ, lấy lâm sản cần thiết khác về
dùng, nh vậy đúng hay sai? Sau khi học sinh thảo luận, giáo viên tổng
kết và đa ra khái niệm về khai thác rừng. HS: Thảo luận và đa ra câu trả lời.
HS: Ghi khái về khai thác rừng:
Khai thác rừng là thu hoạch lâm sản nhng đồng thời đảm bảo điều kiện phục hồi rừng.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
67
Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại khai thác rừng.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát bảng 2 sgk. Sau đó giáo viên nêu câu hỏi:
? Khai thác dần, khai thác chọn và khai thác trắng có đặc điểm gì ?
? Khai thác dần và khai thác chọn khác nhau nh thế nào ?
? Rừng ở nớc ta dốc có khai thác trắng đợc không? Vì sao?
? Khai thác trắng mà không trồng lại rừng sẽ gây nguy hại gì ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát bảng 2 sgk.
HS: Nghiên cứu bảng 2 và trả lời.
HS: - Khai thác dần là khai thác toàn bộ cây rừng.
- Khai thác chọn là giữ lại nhũng cây còn non.
HS: Không đợc, vì xói mòn.
HS: Thảo luận và trả lời.
Hoạt động 3: Tìm hiểu điều kiện áp dụng khai thác rừng ở nớc ta.
GV: Nêu câu hỏi. ? ở nớc ta, rừng chủ yếu trên đất dốc và
ven biển nên áp dụng hình thức khai thác nào là có lợi nhất ?
? Theo em sau khi khai thác ta phải làm thế nào để rừng sớm hồi phục và phát triển?
? Khai thác trắng, khai thác dần phải chăm sóc rừng nh thế nào để rừng tái sinh tốt ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Nên áp dụng phơng pháp khai thác
chọn.
HS: Tiến hành trồng rừng để phục hồi lại rừng.
HS: Thảo luận và trả lời.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×