Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

rừng ?
GV: Nhận xét và kết luận. - Vạc cỏ và đào hố.
- Trộn phân với đất màu. - Lấp lớp đất trộn với phân bón xuống
dới hố. - Lấy đất màu xung quanh, làm sạch
cỏ, lấp tiếp cho đầy hố.
Hoạt động 3: Tìm hiểu kĩ thuật trồng rừng bằng cây con.
GV: Cho học sinh quan sát hình 42 sgk. ? Trồng cây có bầu, ngời ta thực hiện theo
qui trình nh thế nào? ? Vì sao cần phải rạch bỏ vỏ bầu ?
? Vì sao khi trồng cây rừng chúng ta phải nén đất 2 lần?
? Vì sao đất ở mặt hố phải cao hơn mặt đất?
GV: Cho học sinh quan sát hình 43 sgk và hàon thành bài tập theo yêu cầu:
? Ngoài 2 cách trồng cây rừng bằng cây con có bầu và cây con rễ trần ngời ta còn
có cách gieo trồng ngào khác không ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát hình 42 sgk.
HS: Thùc hiƯn theo qui tr×nh gåm 6 bíc nh
h×nh vẽ .
HS: Để rễ cây phát triển thuận lợi. HS: Đảm bảo chặt gốc cây.
HS: Khi tới nớc hay ma, đất lún xuống là bằng mặt đất.
HS: Quan sát hình 43 và làm bài tập. - Hình 43a Tạo lỗ trong hố đất
- Hình 43c- đặt cây vào lỗ trong hố - Hình 43e- Lấp đất kín gốc cây.
- Hình 43d- Nén đất - Hình 43b Vun gốc.
HS: Còn cách gieo hạt trực tiếp vào hố.

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
64
? Em hãy nêu tên các phơng pháp gieo trồng cây rừng ? ? Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau. Ngày soạn:
Ngày thực hiện:
Tiết 27: chăm sóc rừng sau khi trồng I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Biết đợc phơng pháp chăm sóc cây rừng sau khi trồng.
- Hiểu đợc nội dung công việc chăm sóc rừng sau khi trồng.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hình 44 sgk. Trò: - Đọc trớc bài 27 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu thời gian và số lần chăm sóc.
GV: Nêu câu hỏi. ? Vì sao sau 1 đến 3 tháng phải chăm sóc
rừng ?
? Vì sao phải chăm sóc rừng liên tục tới 4 năm ?
? Vì sao những năm đầu phải chăm sóc nhiều hơn những năm sau ?
GV: Nhận xét và kết luận. - Sau khi trồng rừng từ 1 đến 3 tháng
phải tiến hành chăm sóc cây ngay, chăm sóc liên tục đến 4 năm.
HS: Do cỏ mọc
HS: Rừng cha khép tán, sau 4 đến 5 năm rừng mới khép tán.
HS: Rừng cha khéo tán, sau 4 đến 5 năm rừng mới có thể khép tán.
HS: Ghi kết luận vào vở.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
65
- Năm thứ nhất và năm thứ hai, mỗi năm chăm sóc 2 đến 3 lần. Năm thứ
3 và năm thứ t, mỗi năm chăm sóc 1 đến 2 lần.
Hoạt động 2: Tìm hiểu những công việc phải làm trong chăm sóc rừng.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 44 sgk.
? Em hãy nêu các công việc phải làm khi chăm sóc rừng ? Tơng ứng với các hình vẽ.
? Mô tả cách thực hiện trong mỗi công việc và vì sao phải làm nh thế ?
GV: Nhận xét và tóm tắt lại các công việc
phải làm khi chăm sóc rừng sau khi trồng. HS: Quan sát hình 44 sgk.
HS: Thảo luận và trả lời. - Tỉa và dặm cây Hình 44. a
- Làm cỏ - Hình 44. b - Bón phân - Hình 44.c
- Xới đất, vun gốc - Hình 44.d - Phát quang - Hình 44.e
HS: Mô tả cách thực hiện các công việc chăm sóc cây rừng.
HS: Chú ý lắng nghe.

III. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×