Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu:

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Ngµy thùc hiƯn:
TiÕt 24: gieo hạt và chăm sóc vờn gieo ơm
cây rừng

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Nêu đợc các biên pháp xử lí để hạt giống nảy mầm và giải thích đợc vì sau phải
làm nh vậy. - Trình bày đợc các biện pháp chăm sóc vờn ơm sau khi gieo ơm cây rừng.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hình 37 và hình 38 sgk - Mô hình vờn ơm.
Trò: - Đọc trớc bài 24 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Vờn ơm gieo cây rừng cần có những điều kiện gì ?
? Nêu cách tạo nền đất gieo ơm cây rừng? 2. Dạy bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu các biện pháp kích thích hạt cây rừng nảy mầm
? Hạt nảy mầm đợc cần những điều kiện gì ?
? Có nhũng cách nào làm cho hạt dễ hút n- ớc để nảy mầm tốt?
? Thời vụ gieo hạt ở nớc ta vào tháng nào? HS: Cần những điều kiện sau:
- Nớc - Ôxi
- Nhiệt đọ thích hợp. HS: Có các cách sau:
- Đốt hạt - Tác động bằng lực.
- Bằng nớc ấm. HS: Vào tháng 11 đến tháng 2 trong năm.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
59
? Để hạt có tỉ lệ nảy mầm cao khi gieo hạt cần làm những công việc gì ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Thảo luận và trả lời.
Hoạt động 2: Tìm hiểu kĩ thuật chăm sóc.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 38 sgk và nêu câu hỏi.
? Quan sát hình 38a, b, c, d hãy nêu tên các phơng pháp chăm sóc?
? Tác dụng của các công việc đó là gì ?
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi ở dới hính 38.
GV: Nhận xét và kết luận HS: Quan sát hình 38 sgk
HS: Quan sát và trả lời.
HS: Tác dụng của các công việc trên là: - Làm giảm ánh sáng
- Làm cho đất ẩm HS: Thảo luận và trả lời câu hỏi

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị dụng cụ và vật
liệu cho bài thực hành. Dụng cụ:
- Cuốc, xẻng
Vật liệu: -
Túi bầu -
Cây giống -
Phân chuồng đã hoai mục
Ngày soạn:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
60
Ngày thực hiện:
Tiết 25: Thực hành:
gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Chọn đợc vỏ bầu có kích cở và chất liệu phù hợp cây giống sẽ gieo cấy
- Tạo đợc túi bầu đúng qui cách để chuẩn bị cho việc gieo cấy. - Có kỹ năng tạo túi bầu và ơm, cấy cây rừng.

II. Chuẩn bị:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×