Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò:

Tải bản đầy đủ - 146trang

nào là chủ yếu? Vì sao? GV: Nhận xét và nêu nh÷ng nhiƯm vơ
chÝnh cđa trång rừng. tế của địa phơng.
HS: Ghi các nhiệm vụ của trồng rừng.

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc trớc bài 23 sgk.
Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Tiết 23: làm đất gieo ơm cây rừng I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Trình bày đợc những điều kiện tối thiểu để chọn địa điểm lập vờn ơm.
- Trình bày đợc quy trình quy hoạch vờn ơm.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ 5 sgk. - Mẫu bầu bằng ni lông.
Trò: - Đọc trớc bài 23 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


3. Kiểm tra bài cũ: ? Rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xt x· héi ?
? NhiƯm vơ cđa trång rõng lµ gì ?
? Em hãy nêu những hậu quả của việc phá rừng ? 4. Dạy bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu biện pháp lập vờn ơm.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
57
GV: Nêu các câu hỏi. ?Vờm có những nhiệm vụ gì ?
? Vờn ơm cần thoả mãn những điều kiện gì ?
? Vờn ơm cần phân thành mấy khu? Đó là những khu gì ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Vờn ơm là nơi sản xuất cây giống phục
vụ cho việc trồng rừng.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Phân thành 4 khu đó là: - Khu gieo hạt
- Khu cấy cây - Khu đất dự trữ
- Khu kho. HS: Ghi nhận xét.
Hoạt động 2: Tìm hiểu qui trình và kỹ thuật làm đất vờn ơm.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát bảng trong sgk và đặt câu hỏi.
?Quy trình làm đất vờn ơm gồm mấy bớc ? Sau đó giáo viên nhận xét và yêu cầu học
sinh quan sát hình 36 sgk. ? Chất liệu, hình dáng, kích cỡ bầu nh thế
nào ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Quan sát
HS: Gồm 5 bớc
HS: Quan sát hình 36 sgk
HS: Vỏ bầu có hình ống, hở hai đầu, làm bằng ni lông.
HS: Ghi kết luận vào vở.

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc trớc bài 24 sgk.
Ngày soạn:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
58
Ngày thực hiện:
Tiết 24: gieo hạt và chăm sóc vờn gieo ơm
cây rừng

I. Mục tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×