Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị:

Mục tiêu: Chuẩn bị:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Ngày soạn:
Ngày thực hiện: Tieỏt 19: CAC BIEN PHAP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

I. Mơc tiªu:


- Biết được ý nghóa, quy trình và nội dung các khâu kó thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân thúc….
- Có ý thức lao động kó luật, tinh thần chòu khó, cẩn thận. - Cã ý thøc bảo vệ môi trờng trong quá trình chăm sóc cây trång.

II. Chn bÞ:


- Phóng to hình 29, 30 SGK và sưu tầm các tranh vẽ khác có liên quan đến bài học. - Nghiên cứu SGK, tham khảo các tài liệu liên quan và tìm hiểu thực tế ở đòa
phương.
III. Các hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng1: Tỡm hieồu kú thuật làm cỏ, vun xới, toả dặm cây.
- Tỉa cây là gì? - Dặm cây là gì?
- Tỉa và dặm cây nhằm mục đích gì? - Người ta tỉa, dặm cây cho laọi cây nào?
- Mục đích của việc vun xới là gì? - GV: cho HS làm bài tập trong SGK45.
Tỉa dặm cây: - Tỉa bỏ cây yếu, bò sâu bệnh và dặm
cây khoẻ vào chỗ hạt không mọc, cây bò chết để đảm bảo khoảng cách, mật
độ cây trên ruộng. Làm cỏ, vun xới để:
- Diệt cỏ dại, làm cho đất tơi xốp. - Hạn chế việc bốc hụi nửụực , boỏc
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
47
maởn, boỏc pheứn. - Chống đổ.
Hoạt động2: Tìm hiểu kó thuật tưới tiêu, nước.
- Nước có vai trò gì đối với cây trồng? - GV: cho HS tìm các ví dụ để minh hoạ về
mức độ yêu cầu nước của cây các loại: ở cạn ngô, rau; ở nước lúa….
- Cho HS nêu ví dụ về hệ thống kênh mương ở đòa phương.
- Quan sát hình trong SGK46 làm bài tập bằng cách ghi tên phương pháp tưới ở hình
30 a, b, c, d. - Vì sao phải tiêu nước.
- Tiêu nước bằng các phương pháp nào.? - Cây cần nước để sinh trưởng và phát
triển, do vậy phải tưới nước đầy đủ và kòp thời.
Phương pháp tưới: - tưới thấm.
- Tưới ngập. - Tưới phun mưa.
Tiêu nước: -Thừa nước cây sẽ bò ngập úng và có
thể bò chết. Vì thế phải tiến hành tiêu nước kòp thời, nhanh chóng bằng các
biện pháp thích hợp.
Hoạt động3: Giới thiệu cách bón thúc phân cho cây trồng.
- GV cho HS nhắc lại những kó thuật về cách bón phân cho cây. + Bón phân.
+ Làm cỏ, vun xới vùi phân vào đất.

III. Cđng cè - DỈn dß:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×