Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

cầu kó thuật nào?
? Mật độ gieo trồng là gì?
? Có mấy phơng pháp gieo trồng ?
? Các phơng pháp trên áp dụng cho các loại cây trồng nào ?
? Ngoài 2 phơng pháp gieo trồng nói trên
còn có phơng pháp gieo trồng nào khác ?
GV: Nhận xét và kết ln. Yêu cầu kó thuật:
- Thời vụ. - Mật độ.
- Khoảng cách - Độ nông sâu.
HS: Mật độ gieo trồng là số lượng cây
hoặc số nhóm số hạt giống gieo trồng trên một đơn vò diện tích đất nhất ủũnh.
HS: Có 2 phơng pháp gieo trồng chủ yếu đó là:
- Gieo bằng hạt - Trồng bằng cây con
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Kể tên một số phơng pháp gieo trång kh¸c nh: Trång b»ng cñ, Trång bằng
cành

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau.
Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Tieỏt 16: Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nớc ấm Xác định
sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. I.
Mục tiêu:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
40
Sau khi học xong tiết này học sinh phải: - Biết đợc cách sử lý hạt giống ngô, lúa bằng n
ớc ấm theo đúng quy trình.
- Làm đợc các thao tác trong quy trình xử lý, biÕt sư dơng nhiƯt kÕ ®Ĩ ®o nhiƯt ®é cđa nớc.
- Biết đợc cách xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. - Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Mẫu hạt giống - Nhiệt kế, kẹp
Trò: - Mẫu hạt giống. - Nuớc nóng.
- Chậu, xô đựng nớc, rổ

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ? Có mấy cách để xử lí hạt giống ?
2. Dạy bài mới: Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành.
GV: Cho mhóm và nơi thực hành cho từng nhóm.
GV: Nêu mục tiêu bài thch hành.
GV: Kiểm tra 2 học sinh về mục đích xử lí hạt giống và phơng pháp đã học ở bài trớc
kiểm tra bài cũ HS: Ngồi đúng chỗ đợc phân công
HS: Trả lời câu hỏi.
Hoạt động 2: Tổ chức thực hành. 1. Xư lÝ h¹t gièng:
GV: Giíi thiƯu tõng bíc cđa quy trình xử lí hạt giống và làm mẫu cho học sinh quan
sát. HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
41
Sau đó giáo viên yêu cầu häc sinh tiÕn hµnh lµm thực hành.
GV: Quan sát và uốn nắn kịp thời.

2. Xác định sức nảy mầm của hạt giống:


GV: Giới thiệu từng bớc của quy trình và làm mẫu cho học sinh quan sát.
GV: Nêu câu hỏi. ? Để thực hiện quy trình chúng ta cần làm
mấy bớc ? GV: Nhắc lại quy trình, sau đó giáo viên
yêu cầu học sinh tiến hành làm thực hành. GV: Quan sát và uốn nắn.
HS: Thực hành theo nhóm đã đợc phân công.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
HS: Gồm có 4 bớc.
HS: Thực hành theo nhóm đã đợc phân công.
Hoaùt ủoọng 4 : Tổng kết bài thực hành
GV: Yêu cầu häc sinh thu dọn vật liệu, thiết bò, làm vệ sinh nơi thực hành. GV: Cho
các nhóm tự đánh giá keỏt quaỷ thửùc haứnh theo các tiêu chí + Coõng việc chuẩn bò, vật tư, thiết bò.
+ Các bước trong quy trình thực hiện như thế nào? + Kết quả thửùc haứnh.
+ Thái độ làm thực hành. + Thụứi gian hoàn thành.
GV: Nhận xét giờ học về sự chuẩn bò, quá trình thực hành, kết quả thực hành của nhóm và cả lớp, nêu lên ưu, nhược điểm. Sau đó dựa vào kết quả và quá trình thực
hành của HS, cho ủieồm 1, 2 nhoựm ủieồn hỡnh.

IV. Dặn dò:


GV: Dặn học sinh về nhà chuẩn bị cho tiết ôn tập.
Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
42
Tiết 17:
Ôn tập

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Hệ thống đợc các kiến thức đã học ở phần trồng trọt.
- Biết tóm tắt kiến thức đã học dới dạng sơ đồ khối. - Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi tổng hợp chuẩn bị cho thi học
kì I.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ hoá kiến thức. - Hệ thống câu hỏi;
Trò: - Vở bài tập. - Trả lời trớc các câu hỏi ở phần ôn tập.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ tóm tắt kiến thức
GV: Treo sơ đồ tóm t¾t kiÕn thøc phần trồng trọt.
HS: Quan sát sơ đồ.
Sơ đồ 4: Sơ đồ tóm tắt nội dung phầnTrồng trọt
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
43
Thành phần của đất Tính chất của đất trồng
Biện pháp sử dụng và cải tạo đất
Tác dụng của phân bón Các sử dụng và bảo vệ các loại phân bón
Vai trò của giống và pp chọn tạo giống. Các sử dụng và bảo vệ các loại phân bón
Tác hại của sâu, bệnh hại. Khái niệm về sâu, bệnh hại.
Các phương pháp phòng trừ
Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt
Vai trò Nhiệm vụ
Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
Đất trồng
Phân bón
Giống cây trồng
Sâu, bệnh hại
Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trư
ờng trong trồng trọt
Làm đất và bón phân
Gieo trồng cây NN
Chăm sóc
Thu hoạch, bảo quản, chế biến
Cày Bừa và đập đất.
Lên luống Bón phân lót
Kiểm tra và sử lí hạt giống Thời vụ
Phương pháp gieo trồng
Tỉa, dăm cây Làm cỏ, vun sới .
Tưới, tiêu nước Bón phân thúc
Thu hoạch. Bảo quản
Chế biến
GV: Đặt câu hỏi. ? Trồng trọt có vai trò nh thế nào trong đời
sống ? ? Em hãy nêu vai trò của giống và đất trong
trồng trọt ? ? Quy trình sản xuất trồng trọt gồm những
khâu nào ?
GV: Nhận xét và kết luận. Sau đó giáo viên hệ thèng l¹i kiÕn thøc
b»ng sơ đồ. HS: Thảo luận và trả lời
HS: Trả lời
HS: Gồm các bớc sau: - Làm đất và bón phân lót.
- Gieo trồng. - Chăm sóc.
- Thu hoạch, bảo quản và chế biến.
Hoạt động 2: Hớng dẫn trả lời câu hỏi.
GV: Nêu 13 câu hỏi trong phần ôn tập và yêu cầu học sinh lần lợt trả lời các câu hỏi
vào vở bài tập.
GV: Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi ở phần ôn tập.
GV: Gọi học sinh lần lợt trả lời các câu hỏi và cho học sinh khác nhận xét.
GV: Nhận xét các câu trả lời và có thể cho điểm.
HS: Trả lời các câu hỏi vào vở bài tập.
HS: Trả lời câu hỏi theo hớng dẫn của giáo viên.
HS: Đứng tại vị trí trả lời câu hỏi và nhận xét câu trả lời của bạn.

IV. Dặn dß:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×