Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị Các hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc.

Mục tiêu: Chuẩn bị Các hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc.

Tải bản đầy đủ - 146trang

Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Tieỏt 14 : LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT

I. Mơc tiªu:


- Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và các công việc làm đất cụ thể.
- Biết đựoc qui trình và yêu cầu của kó thuật làm đất. - Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

II. Chn bÞ


-Đọc SGK, thu thập thêm tài liệu và kinh nghiệm về kó thuật làm đất, bón phân lót ở đòa phương.
- Phóng to H25, 26 SGK và sưu tầm thêm tranh vẽ khác vềà làm đất bằng công cụ thủ công và cơ giụựi.

III. Các hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thiệu bài học.


Làm đất, bón phân lót là khâu đầu tiên của qui trình sản xuất cây trồng, làm tốt khâu này sẽ tạo điều kiện cho cây trồng phát tiển tốt ngay từ khi mới gieo hạt.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về mục đích của việc làm đất.
-GV: Làm đất nhằm mục đích gì? - Đưa ra vd: một thữa ruộng đã được cày
bừa và một thửa ruộng chưa cày. - GV: chi HS thảo luận, so sánh rồi phát
biểu. -HS trả lời và GV tổng hợp lại rồi cho
HS ghi vào vở. - Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ
nước, chất dinh dưỡng, diệt cỏ hại, mầm mống sâu, bệnh ẩn nấp trong đất.
Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung các công việc làm đất.
- GV: Cày đất có tác dụng gì? - Là làm xáo troọn, laứm cho ủaỏt tụi xoỏp,
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
35
- GV: Tiến hành cày bừa đất bằng công cụ gì? Phải đảm bảo những yêu cầu kó
thuật nào? - HS: cày bừa đất bằng cày cải tiến sức
kéo là trâu, bò và máy cày. - GV: Bừa đất có tác dụng gì?
- HS: Thảo luận trả lời? - GV: Lên luống nhằm mục đích gì?
- HS: Thảo luận trả lời? - GV: Lên luống áp dụng cho cây nào?
- GV: Cây lúa có cần lên luống không? Tiến hành, lên luống theo quy trình
nào? SGK38 thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
- Bừa và đập đất: làm đất nhỏ, thu gom cỏ dại, trộn đều phân, san phẳng mặt
ruộng. - Len luống để dễ chăm sóc, chống ngập
úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển.
- Lên luống áp dụng cho cây: khoai, rau, đỗ, ngô,…
Hoạt động 4: Tìm hiểu kó thuật bón lót.
- GV: Cho HS nhắc lại khái niệm bón lót.
- GV: giải thích ý nghóa của các bước tiến hành bón lót.
- GV: hãy nêu cách bón lót phổ biến mà em biết?
- Dùng phân hữu cơ và phân lân để bón lót.
- Phổ biến là cách bón: rải, theo hàng, theo hốc.

III. Cđng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị Các hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc.

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×