Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò:

Củng cố - Dặn dò:

Tải bản đầy đủ - 146trang

GV: Nhận xét và giải thích rõ các tiêu chí trên.
- Có chất lợng tốt. - Có năng suất cao và ổn định.
- Chống, chịu đợc sâu, bệnh.
Hoạt động 4: Tìm hiểu các phơng pháp chọn tạo giống cây trồng.
GV: Cho học sinh quan sát các hình 12, hình 13, hình 14 sgk và nêu câu hỏi.
? Có mấy phơng pháp chọn tạo giống cây trồng ?
? Em hãy nêu cách thực hiện của các ph- ơng pháp chọn tạo giống cây trồng ?
? Mỗi phơng pháp chọn tạo giống cây
trồng có những u và nhợc điểm gì ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Quan sát các hình 12, hình 13, hình 14 sgk.
HS: Cã 4 phương pháp chọn tạo giống
cây trồng. - Phương pháp chọc lọc.
- Phương pháp lai. - Phương pháp gây đột biến.
- Phương pháp nuoõi caỏy moõ. HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Nêu u điểm và nhực điểm của từng ph- ơng pháp.

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết kiểm tra.
Giáo viên:
Nguyễn ThÕ Cêng
21
Ngµy thùc hiƯn: TiÕt 09:
KiĨm tra viÕt
I . Mơc tiêu.
- Qua bài kiểm tra để nắm bắt chất lợng học sinh và phân loại học sinh. Từ đó để có biện pháp lấp những chỗ hổng kiến thức cho học sinh.
- Thông qua bài kiểm tra giúp học sinh có khã năng vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra để sau đó vận dụng vào thực tế.
- Có tính tự giác trong làm bài.
II . Đề kiểm tra A.
Phần trắc nghiệm khách quan. 4 điểm
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất Từ câu 1 đến câu 6
3 điểm
Câu 1: Nhiệm vụ của trồng trọt là :
A. Đ
ảm bảo lơng thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nớc và xuất khẩu. B. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoa quả.
C. Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng và công nghiệp làm giấy.
D. Cung cấp lơng thực, thực phẩm cho con ngời, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
C âu 2
: Loại đất nào sau đây có khả năng giữ nớc và chất dinh dỡng tốt nhất ?
A. Đất cát B. Đất thịt
C. Đ
ất sét D. Đất cát pha.
Câu 3: Khả năng giữ nớc và chất dinh dỡng của đất nhờ những thành phần nào ?
A. Hạt cát và limon B. Sét và mùn
C. Hạt cát, sét và mùn
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
22
D. Cả a và b.
Câu 4: Trị số pH nào dới đây gặp ở đất chua ?
A. pH = 6 B. pH = 7
C. pH = 8 D. pH = 9
Câu 5: Tác dụng của việc bón phân là:
A. Bón phân làm cho đất thoáng khí. B. Bón phân hợp lý, cây trồng mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt.
C. Bón phân đạm hoá học chất lợng sản phẩm mới tốt. D. Bón phân nhiều năng suất cao.
Câu 6 : Phân đạm đợc nhận biết nh sau:
A. Màu xám nh xi măng B. Không tan hoặc ít tan.
C.
Đ ốt trên than nóng đỏ có mùi khai.
D. Tất cả các mục trên.
Câu 7 1điểm: Hãy điền Đ nếu câu đúng hoặc điền S nếu câu sai và ô vuông ở sau mỗi câu sau:
a. Đất bạc màu cần bón nhiều phân hữu cơ kết hợp bón vôi và cày sâu dần b. Đất đồi núi cần trồng cây nông nghiệp xen giữa những băng cây công nghiệp để chống
xói mòn. c. Cần dùng các phơng pháp canh tác, thuỷ lợi và bón phân để cải tạo đất.
d. Đất trồng gồm 4 thành phần: Phần khí, phần rắn, phần hữu cơ và phần lỏng.
b. Phần tự luận
6 điểm
Câu 1 3 điểm: Nêu vai trò và cách sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp. Câu 2: 2 điểm: Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó
đối với cây trồng ?
Câu 3 1 điểm: Em hãy nêu u điểm, nhựơc điểm của cách bón phân theo hàng ?.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
23
III. Đáp án và thang điểm chi tiết
A. Phần trắc nghiệm khác quan. 6 điểm
Từ câu 1 đến câu 6 đáp án và thang điểm cụ thể nh bảng sau Câu
1 2
3 4
5 6
Đáp án A
C D
A B
C
Thang điểm 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5
Câu 7 2 điểm: Điền đúng mỗi câu cho 0,5 điểm. a- S
b- S
c- Đ d- S
B. Phần tự luận:
Câu Nội dung
Điểm Câu 1
Học sinh trình bày đợc: - Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng
và chất lợng nông sản.
- Phân bón có thể bón trớc khi gieo trồng Bãn lãt, Trong thêi gian sinh trëng cđa c©y bãn thóc.
- C¸ch bãn: Cã thĨ bãn v·i, bãn theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá. 3 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm
Câu 2 Học sinh trình bày đợc:
- Đất trồng gồm 3 thành phần: Khí, lỏng và rắn - Phần khí cung cấp oxi cho cây, phần lỏng cung cấp nớc cho cây, phần
rắn giữ cho cây đứng vững và cung cấp chất dinh dỡng cho cây 2 điểm
1 điểm
1 điểm
Câu 3 Học sinh trình bày đợc:
+Ưu điểm:
- Cây dễ sử dụng - Chỉ cần dụng cụ đơn giản.
+ Nhợc điểm: 1 điểm
0.5 đ
0.5 đ
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
24
- Tốn công - Phân bón dễ bị chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất.
Ngày soạn: Ngày thực hiƯn:
Tiết 10: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CAY TRONG. I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này häc sinh ph¶i: - Biết được quy trình sản xuất giống cây trồng, cach bảo quản hạt giống.
- Có ý thức bảo vệ các giống cây trồng nhất là các giống quý, đặc sản.

II. Chn bÞ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×