Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Phần I:
trồng trọt trồng trọt
Ngày thực hiện:
Tiết 01: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất.

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong tiết này học sinh phải: - Hiểu đợc vai trò của trồng trọt và hiểu đợc đất trồng là gì ?
- Biết đợc nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - Biết đợc vai trò của đất trồng.
- Biết đợc các thành phần của đất trồng.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hình 1+ Hình 2 sgk. - Sơ đồ 1 sgk
Trò: - Đọc trớc bài 1 + bài 2 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt.
GV: Cho học sinh quan sát hình hình 1 sgk và nêu câu hỏi.
? Em hãy nêu ý nghĩa của các hình vẽ trong hình 1 sgk ?
? Mỗi hình vẽ thể hiện vai trò gì của trồng trọt ?
? Trồng trọt có những vai trò gì ? HS: Quan sát hình 1 sgk.
HS: Quan sát hình 1 và trả lời.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Trồng trọt gồm có các vai trß sau: - Cung cÊp thùc phÈm
- Cung cÊp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nguyªn liƯu cho công
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
1
? Em hãy lấy ví dụ về những vai trò đó trong đời sống hàng ngày ?
GV: NhËn xÐt vµ kÕt ln. nghiƯp chÕ biÕn.
- Cung cÊp nguyªn liƯu cho xt khÈu. HS: LÊy vÝ dơ.
HS: Ghi kết luận vào vở.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vơ cđa trång trät.
GV: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tập trong sgk để nêu lên nhiệm vụ của trồng trọt.
GV: Yêu cầu 2 học sinh đa ra câu trả lời
của mình và cho học sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn.
Sau đó giáo viên nhận xét và ®a ra ®¸p ¸n ®óng.
GV: KÕt ln vỊ nhiƯm vơ của trồng trọt. ? Để thực hiện các nhiệm vụ trên chúng ta
cần sử dụng các biện pháp nào ?
? Mục đích của các biện pháp trên là gì ? GV: Nhận xét.
HS: Làm bài tập theo yêu cầu.
HS: Đa ra câu trả lời để các bạn nhận xét.
HS: Lắng nghe và so sánh đáp án với câu trả lời.
HS: Ghi kết luận vào vở. HS: Cần sử dụng các biện pháp:
- Khai hoang, lấn biển. - Tăng vụ
- áp dơng ®óng biƯn ph¸p kÜ thuËt trång trät.
HS: Thảo luận và trả lời.
Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng.
GV: Nêu câu hỏi. ? Đất trồng là gì ?
GV: Cho học sinh quan sát hình 2 sgk . ? Đất trồng có vai trò gì đối với cây trồng?
HS: Trả lời HS: Quan sát hình 2 sgk.
HS: Gồm các vai trò sau:
- Cung cấp chất dinh dỡng. - Cung cấp nớc.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
2
? Làm thế nào để xác định đợc đất cung cấp chÊt dinh dìng, níc, ôxi cho cây
trồng ? Sau đó giáo viên nhận xét và kết luận.
- Giữ cho cây đúng vững. HS: Thảo luận và trả lời.
Hoạt động 4: Tìm hiểu thành phần của đất.
GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 1 sgk và nêu câu hỏi.
? Em hãy nêu trạng thái thành phần của đất ?
? Các thành phần trên có vai trò nh thế nào đối với cây trồng ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát sơ đồ 1 sgk.
HS: Trạng thái thành phần của đất gồm: - Thể khí
- Thể lỏng - Thể rắn

CHC
CVC
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Ghi kết luận.

III. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×