Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Danh từ chung và danh từ riêng HS đọc ví dụ Luyện tập 1. Tìm các danh từ chung, danh từ riêng

Danh từ chung và danh từ riêng HS đọc ví dụ Luyện tập 1. Tìm các danh từ chung, danh từ riêng

Tải bản đầy đủ - 85trang

HS thực hiện phần ghi nhớ - Phê phán những đại diện chớp bu của xã hội cũ,
những kẻ đạo đức giả, đùn đẩy và bắt ép việc nguy hiểm khó khăn cho kẻ dưới.
Ghi nhớ : HS đọc sgk
Bài tập trắc nghiệm Lời khuyên chính từ truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo?
A. Không được hèn nhát; B. Không được viễn vông;
C. Không được thiếu trách nhiệm với cộng đồng; D. Phải cân nhắc tới những điều kiện và khả thi khi triển khai một công việc nào đó.
3. Hướng dẫn về nhà - Nắm vững những bài học rút ra từ 2 truyện ngụ ngôn đã học.
- Chuẩn bị bài Danh từ Tiếp
--------------------------------------------------------------------- Ngày soạn 14112006
Tiết 41: DANH TỪ A. Mục tiêu bài học
HS cần nắm vững: -Đặc điểm của nhóm danh từ chung và danh từ riêng
- Cách viết hoa danh từ riêng B. Chuẩn bị: bảng phụ
C. Hoạt đông dạy học 1. Bài cũ: Thế nào là danh từ?
Chức vụ ngữ pháp của danh từ trong câu? 2. Giới thiệu bài
Ở tiết trước các em đã nắm được sự phân loại về danh từ đơn vị, hom nay chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về danh từ chỉ sự vật.
3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV treo bảng phụ ghi sẵn ví dụ ở sgk, bảng phân loại.
HS phân loại danh từ chung và danh từ riêng
H. Em có nhận xét gì về cách viết các danh từ riêng trong câu trên?
H. Thế nào là danh từ chung? H. Thế nào là danh từ riêng?
H. Em hãy nhắc lại qui tắc viết hoa đã học? cho ví dụ minh hoạ?
H. Qui tắc viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam?
H. Qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài?

I. Danh từ chung và danh từ riêng HS đọc ví dụ


+ Danh từ chung: vua, , tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện.
+ Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.
- viết hoa danh từ riêng
HS trả lời
- Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. - Phiên âm qua âm Hán Việt: viết hoa chữ cái đầu
của mỗi tiếng. - Phiên âm trực tiếp không qua âm Hán Việt, viết
hoa chữ cái u tiờn ca mi b phn to thnh
Họ và tên : Cï ThÞ CÈm 56
H. Nêu ví dụ? H. Nêu qui tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức,
các danh hiệu, giải thưởng, huân chương?
HS thực hiện phần ghi nhớ Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1
HS đọc bài tập 2
HS đọc bài 3 tên riêng đó. nếu bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa
các tiếng cần có gạch nối HS nêu
- Viết hoa chữ cái đầu của mõi bộ phận tạo thành cụm từ.
Ví dụ: Quân đội Nhân dân Việt nam Ghi nhớ : sgk

II. Luyện tập 1. Tìm các danh từ chung, danh từ riêng


+ Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, thần, tiên.
+ Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.
2. – Chim, Mây, Nước, Hoạ Mi - Út
- Cháy Đều là những danh từ riêng. Vì chúng được dùng
gọi tên riêng của một sự vật cá biệt, duy nhất mà không phải dùng để gọi chung một loại sự vật.
3. HS làm vào vở nháp gọi một số em đưa lên chấm.
Gọi HS đọc phần đọc thêm
Bài tập trắc nghiệm Tên người, tên địa danh Việt nam dược viết hoa như thế nào?
A. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng; B. Viết hoa chữ cái dầu tiên của từ;
C. Viết hoa toàn bộ chữ cái từng tiếng; D. Không viết hoa tên đệm của người.
4. Hướng dẫn về nhà - Học kĩ bài, làm các bài tập trong sách bài tập
- Học thuộc ghi nhớ -----------------------------------------------------
Ngày soạn 16112006 Tiết 42: Trả bài kiểm tra văn
Soạn sau
-------------------------------------------------------------------- Ngày soạn 17112006
Tiết 43: LUYỆN NÓI KỂ CHUYỆN A. Mục tiêu cần đạt: HS cần
- Biết lập dàn bài cho bài kể chuyện miệng theo một đề bài. - Biết kể theo dàn bài, không kể theo bài viết sẵn hoặc đọc thuộc.

B. Chuẩn bị: HS HS lập dàn bài C. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: Nêu bố cục một bài văn kể chuyện? 2. Bài mới: GV nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động thầy Hoạt động trò
Đề 1: Kể về một chuyến v quờ
Họ và tên : Cù Thị Cẩm 57

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Danh từ chung và danh từ riêng HS đọc ví dụ Luyện tập 1. Tìm các danh từ chung, danh từ riêng

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×