Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Mục tiêu: Mục tiêu: Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra bài cũ: Mục tiêu:

Mục tiêu: Mục tiêu: Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra bài cũ: Mục tiêu:

Tải bản đầy đủ - 33trang

địa lý
ngời dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung tiết 1

I. Mục tiêu:


- Học xong bài này HS hiểu đợc dân tộc nào là dân tộc chủ yếu ở duyên hải miền Trung.
- Trình bày 1 số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất nông nghiệp. - Khai thác các thông tin để giải thích sự phát triển của 1 số ngành sản xuất nông
nghiệp ở đồng bằng duyên hải miền Trung. II. Đồ dùng dạy học:
Bản đồ dân c Việt Nam.

III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ:


Gọi HS đọc bài học.

B. Dạy bài mới: 1. Dân c tập trung khá đông đúc:


Hoạt động 1: Làm việccả lớp hoặc từng cặp HS:
- GV thông báo số dân của các tỉnh miền
Trung, chỉ trên bản đồ bằng các ký hiệu hình tròn tha hay dày.
HS: Cả lớp nghe và so s¸nh, nhËn xÐt ë miỊn Trung vïng ven biĨn cã nhiỊu ngêi
sinh sèng h¬n ë vïng nói Trêng S¬n. - Nếu so sánh với đồng bằng Bắc Bộ thì
dân c ở đây không đông đúc bằng. - GV yêu cầu HS quan sát H1, H2 và trả
lời câu hỏi 1. HS: Quan s¸t H1, H2 và nêu nhËn xÐt
trang phơc cđa phơ n÷ Kinh. ? Nªu nhËn xÐt trang phơc cđa phụ nữ
Kinh HS: mặc áo dài, cổ cao.

2. Hoạt động sản xuất của ngời dân: Hoạt động 2: Làm việc cả lớp.


- GV giao nhiệm vụ cho HS. HS: 1 số em đọc ghi chú các ảnh từ H3
đến H8 và cho biết tên các hoạt động sản xuất tơng ứng với các ảnh mà HS quan sát.
- Kết quả HS phải ghi đợc là: + Trồng trọt: Trồng lúa, mía
+ Chăn nuôi: Gia súc bò + Nuôi, đánh bắt thủy sản: Đánh bắt
cá, nuôi tôm. + Ngành khác: Làm muối.
HS: 2 em đọc lại các kết quả. HS: Đọc bảng tên hoạt động sản xuất và
một số điều kiện cần thiết để sản xuất, sau đó 4 nhóm lên trình bày, ghi tên 4 hoạt
động sản xt phỉ biÕn cđa néi dung trong vïng.
- Mét sè HS đọc lại kết quả và nhận xét. - GV yêu cầu:
- GV kết luận: SGK 3. Củng cố , dặn dò:
- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài.
Luyện địa lý
ngời dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung

I. Mục tiêu:


- Trình bày 1 số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất nông nghiệp. - Khai thác các thông tin để giải thích sự phát triển của 1 số ngành sản xuất nông
nghiệp ở đồng bằng duyên hải miền Trung. II. Đồ dùng dạy học:
Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ:


B. Dạy bài mới:


Bài tập 1 : - GV thông báo số dân của các tỉnh miền
Trung, chỉ trên bản đồ bằng các ký hiệu
hình tròn tha hay dày. - GV yêu cầu HS quan sát H1, H2 và trả
lời câu hỏi 1. ? Nªu nhËn xÐt trang phơc cđa phơ nữ
Kinh HS: Cả lớp nghe và so sánh, nhận xÐt ë
miỊn Trung vïng ven biĨn cã nhiỊu ngêi sinh sống hơn ở vùng núi Trờng Sơn.
- Nếu so sánh với đồng bằng Bắc Bộ thì dân c ở đây không đông đúc bằng.
HS: Quan sát H1, H2 vµ nªu nhËn xÐt trang phơc của phụ nữ Kinh.
HS: mặc áo dài, cổ cao. Bài tËp 2 :.
- GV giao nhiƯm vơ cho HS. HS: 2 em đọc lại các kết quả.
HS: Đọc bảng tên hoạt động sản xuất và một số điều kiện cần thiết để sản xuất, sau
đó 4 nhóm lên trình bày, ghi tên 4 hoạt động sản xuất phổ biến của nội dung trong
vùng. - Một số HS đọc lại kết quả và nhận xét.
- Kết quả HS phải ghi đợc là: + Trồng trọt: Trồng lúa, mía
+ Chăn nuôi: Gia súc bò + Nuôi, đánh bắt thủy sản: Đánh bắt
cá, nuôi tôm. + Ngành khác: Làm muối.
- GV yêu cầu: 3. Củng cố , dặn dò:
- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài.
Khoa học
Nhiệt cần cho sự sống I. Mục tiêu:
- Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vật có nhu cầu về nhiệt khác nhau. - Nêu vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.

II. Đồ dùng:


Hình trang 108, 109 SGK.

III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra bài cũ:


Gọi HS đọc bài học giờ trớc. B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu: 2. Hoạt động 1: Trò chơi: Ai nhanh, ai ®óng.


- GV chia líp thµnh 4 nhãm. HS: 3 - 5 em làm giám khảo, theo dõi ghi
lại các câu trả lời của các nhóm. - GV phổ biến cách chơi và luật chơi.
- GV lần lợt đa ra các câu hỏi. - Đội nào lắc chuông trớc đợc trả lời trớc.
- Câu nào cũng yêu cầu đại diện cả 4 nhóm trả lời.
- Mỗi thành viên trong nhóm ít nhất đợc trả lời 1 câu.
Tiến hành: - GV lần lợt đọc các câu hỏi và điều khiển
cuộc chơi. - Khống chế thời gian cho mỗi câu.
Câu hỏi và ®¸p ¸n SGV 182 - 183. = KÕt luận: Bạn cần biÕt” trang 108
SGK. 3. Ho¹t động 2: Thảo luận về vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.
- GV nêu câu hỏi: ? Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không đợc
mặt trời sởi ấm HS: gió sẽ ngừng thổi, trái đất sẽ trở nên
lạnh giá. Khi đó nớc trên trái đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có ma. Trái
đất sẽ trở thành 1 hành tinh chết không có sự sống.
= Kết luận nh mục Bạn cần biết trang 109 SGK.

4. Củng cố , dặn dò:


- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài.
Thể dục
Nhảy dây, di chuyển tung và bắt bóng Trò chơi: Dẫn bóng

I. Mục tiêu:


- Trò chơi Dẫn bóng yêu cầu HS biết cách chơi, bớc đầu tham gia đợc vào trò chơi để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trớc chân sau, di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.

II. Đồ dùng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Mục tiêu: Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra bài cũ: Mục tiêu:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×