Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ:

Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ - 33trang

Luyện Luyện từ và câu
Câu khiến I. Mục tiêu:
- Nắm đợc cấu tạo và tác dụng của câu khiến. - Biết nhận diện câu khiến, đặt câu khiến để vận dụng làm bài tập.

II. Đồ dùng dạy học:


Vở bài tập

III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:


Gọi HS đọc bài học giờ trớc, chữa bài về nhà. B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu: 2. Phần nhận xét:


+ Bài 1, 2: HS: 1 em đọc yêu cầu bài 1, 2.
- Cả lớp suy nghĩ phát biểu ý kiến. - GV chốt lại lời giải đúng:
Mẹ mời sứ giả vào đây cho con - Tác dụng: Dùng để nhờ mẹ gäi.
- DÊu hiƯu: DÊu chÊm than ë ci. + Bµi 3:
- GV chia bảng lớp làm 2 phần và gọi HS lên bảng làm.
- 4 - 6 em lên bảng làm, mỗi em 1 câu văn. - Tự đọc câu văn của mình.
- GV và cả lớp nhận xét từng câu rút ra kết luận.

3. Phần luyện tập:


+ Bài 1: - GV cùng cả lớp chữa bài:
Đoạn a: Hãy gọi vào cho ta
Đoạn b: Lần sau, khi boong tàu
Đoạn c: - Nhà vua Long Vơng
- Con đi đây cho ta. HS: 4 em nối nhau đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập. - 1 số em lên bảng làm.
+ Bài 2: GV nêu yêu cầu bài tập. HS: Đọc lại yêu cầu, suy nghĩ làm bài theo
nhóm. - Đại diện nhóm lên trình bày.
- GV cùng các nhóm khác nhận xét. + Bài 3:
GV gợi ý hớng dẫn cho học sinh làm vào vở.
- GV nhận xét, cho điểm những câu đúng. HS: Đọc yêu cầu của bài tập.
- Đặt câu khiến viết vào vở. - Nối nhau đọc các câu đó lên.
- 1 số em lên bảng viết câu đó.

4. Củng cố , dặn dò: - Nhận xét giờ học.


- Về nhà học và làm bài tập.
Toán
Diện tích hình thoi I. Mục tiêu:
- Hình thành cho HS công thức tính diện tích hình thoi. - Bớc đầu biết vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên
quan. II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ, giấy kẻ ô vuông.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ:


Gọi HS chữa bài giờ trớc.

B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu:


2. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi:
- GV vẽ hình nh SGK lên bảng. HS: Cả lớp quan sát SGK và trên bảng lớp.
- Kẻ 2 đờng chéo hoặc gấp hình thoi dọc theo đờng chéo.
- Cắt hình thoi thành 4 tam giác vuông và ghép lại.
- Nhận xÐt vỊ diƯn tÝch cđa h×nh thoi ABCD và hình chữ nhật ACNM vừa tạo
thành. ? Diện tích của 2 hình này nh thế nào
- Diện tích 2 hình này bằng nhau. S
hcn MNCA

2 n
m ì
=
2 n
m ì
Vậy diện tích hình thoi ABCD là
2 n
m ì
? Diện tích hình thoi đợc tính thế nào - Bằng tích của độ dài hai đờng chéo chia
cho 2 cùng 1 đơn vị đo. = Quy tắc SGK.
HS: 3 5 em đọc lại.

3. Thực hành:


+ Bài 1: HS: Đọc yêu cầu và tự làm.
- 2 HS lên bảng làm. - GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lời giải
đúng. a. S
ABCD
=
2 4
3 ì
= 6 cm
2
b. S
MNPQ
=
2 4
7 ì
= 14 cm
2
+ Bài 2: HS: Đọc yêu cầu và tự làm.
- 2 em lên bảng làm. - GV cùng cả lớp chữa bài.
a. Diện tích hình thoi là:
2 20
5 ì
= 50 dm
2
Đáp số: 50dm
2
b. Diện tích hình thoi là: 4 m = 40 dm
2 15
40 ì
= 300 dm
2
Đáp số: 300dm
2
. + Bài 3:
HS: Đọc yêu cầu và tự làm vào vë. GV chÊm bµi cho HS.
NhËn xÐt

4. Cđng cè , dặn dò:


- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài.
Luyện Toán
Diện tích hình thoi I. Mục tiêu:
- Biết vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học:


Vở bài tập

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ:


B. Dạy bài mới:


1. Giới thiệu 3. Thực hành:


+ Bài 1: HS: Đọc yêu cầu và tự làm.
- 2 HS lên bảng làm. - GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lời giải
đúng. a. S
ABCD
=
2 4
3 ×
= ? cm
2
b. S
MNPQ
=
2 4
7 ×
= ? cm
2
+ Bµi 2: HS: Đọc yêu cầu và tự làm.
- 2 em lên bảng làm. - GV cùng cả lớp chữa bài.
a. Diện tích hình thoi là:
2 20
5 ì
= ? dm
2
Đáp số: ? dm
2
b. Diện tích hình thoi là: 4 m = 40 dm
2 15
40 ì
= ? dm
2
Đáp số: ? dm
2
. + Bài 3:
HS: Đọc yêu cầu và tự làm vào vở. GV chấm bài cho HS.
Nhận xét

4. Củng cố , dặn dò:


- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài.
địa lý
ngời dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung tiết 1

I. Mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×