Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Bài cũ: Đồ dùng: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:

Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Bài cũ: Đồ dùng: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:

Tải bản đầy đủ - 33trang

lịch Sử
thành thị ở thế kỷ XVi - xvii I. Mục tiêu:
- Học xong bài HS biết ở thế kỷ XVI - XVII, nớc ta nổi lên 3 thành thị lớn đó là: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An.
- Sự phát triển của thành thị chứng tỏ sự phát triển của nền kinh tế đặc biệt là th ơng mại.

II. Đồ dùng:


Bản đồ Việt Nam, tranh vẽ cảnh Thăng Long, Phố Hiến .

III. Các hoạt động dạy - học: A. Bài cũ:


Gọi HS lên đọc bài học giờ trớc. B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu: 2. Hoạt động 1: Làm việc cả lớp.


- GV trình bày khái niệm thành thị: Không chỉ là nơi trung tâm chính trị, quân sự mà
còn là nơi tập trung đông dân c, công nghiệp và thơng nghiệp phát triển.
HS: Cả lớp nghe.
- GV treo bản đồ Việt Nam. HS: Lên xác định vị trí của Thăng Long
Phố Hiến, Hội An trong SGK để điền vào bảng thống kê cho chính xác.
Bảng thống kê in mẫu SGV.

3. Hoạt động 2: Làm việc cá nhân.


- GV yêu cầu HS đọc các nhận xét của ng- ời nớc ngoài để điền vào bảng thống kê
SGV. - 1 vài em dựa vào bảng thống kê và nội
dung SGK để mô tả lại các thành thị Thăng Long, Phè HiÕn, Héi An ë thÕ kû
XVI - XVII.

4. Hoạt động 3: Làm việc cá nhân.


- GV hớng dẫn HS đọc, thảo luận để trả lời câu hỏi.
HS: Đọc và thảo luận các câu hỏi. ? Nhận xét chung về số dân, quy mô và
hoạt động buôn bán trong các thành thị ở nớc ta vào thế kỷ XVI - XVII
- Thành thị nớc ta lúc đó tập trung đông ngời, quy mô hoạt động và buôn bán rộng
lớn, sầm uất. ? Theo em hoạt động buôn bán ở các thành
thị trên nói lên tình hình kinh tế nớc ta thời đó nh thế nào
- Sự phát triển của thành thị phản ánh sự phát triển mạnh của nông nghiệp và thủ
công nghiệp. = Bài học SGK.
HS: Đọc bài học.

5. Củng cố , dặn dò:


- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài
Luyện lịch Sử
thành thị ở thế kû XVi - xvii I. Mơc tiªu:
- HS biÕt ë thÕ kû XVI - XVII, níc ta nỉi lªn 3 thành thị lớn đó là: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An.

II. Đồ dùng:


Vở bài tập

III. Các hoạt động dạy - học: A. Bài cũ:


B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu:


2. Bài tập 1 :
- GV trình bày khái niệm thành thị: Không chỉ là nơi trung tâm chính trị, quân sự mà
còn là nơi tập trung đông dân c, công nghiệp và thơng nghiệp phát triển.
HS: Cả lớp nghe.
- GV treo bản đồ Việt Nam. HS: Lên xác định vị trí của Thăng Long
Phố Hiến, Hội An trong SGK để điền vào bảng thống kê cho chính xác.
Bảng thống kê in mẫu SGV.

3. Bài tập 2 :


- GV yêu cầu HS đọc các nhận xét của ng- ời nớc ngoài để điền vào bảng thống kê
SGV. - 1 vài em dựa vào bảng thống kê và nội
dung SGK để mô tả lại các thành thị Thăng Long, Phố HiÕn, Héi An ë thÕ kû
XVI - XVII.

4. Bµi tËp 3 :.


- GV hớng dẫn HS đọc, thảo luận để trả lời câu hỏi.
HS: Đọc và thảo luận các câu hỏi. ? Nhận xét chung về số dân, quy mô và
hoạt động buôn bán trong các thành thị ở nớc ta vào thế kỷ XVI - XVII
- Thành thị nớc ta lúc đó tập trung đông ngời, quy mô hoạt động và buôn bán rộng
lớn, sầm uất. ? Theo em hoạt động buôn bán ở các thành
thị trên nói lên tình hình kinh tế nớc ta thời đó nh thế nào
- Sự phát triển của thành thị phản ánh sự phát triển mạnh của nông nghiệp và thủ
công nghiệp.

5. Củng cố , dặn dò:


- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Luyện từ và câu
Câu khiến I. Mục tiêu:
- Nắm đợc cấu tạo và tác dụng của câu khiến. - Biết nhận diện câu khiến, đặt câu khiến.

II. Đồ dùng dạy học:


Bảng phụ, giấy khổ to.

III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:


Gọi HS đọc bài học giờ trớc, chữa bài về nhà. B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu: 2. Phần nhận xét:


+ Bài 1, 2: HS: 1 em đọc yêu cầu bài 1, 2.
- Cả lớp suy nghĩ phát biểu ý kiến. - GV chốt lại lời giải đúng:
Mẹ mời sứ giả vào đây cho con - Tác dụng: Dïng ®Ĩ nhê mĐ gäi.
- DÊu hiƯu: DÊu chÊm than ở cuối. + Bài 3:
- GV chia bảng lớp làm 2 phần và gọi HS lên bảng làm.
- 4 - 6 em lên bảng làm, mỗi em 1 câu văn. - Tự đọc câu văn của mình.
- GV và cả lớp nhận xét từng câu rút ra kết luận.

3. Phần ghi nhí:


HS: 2 - 3 em ®äc néi dung ghi nhớ.

4. Phần luyện tập:


+ Bài 1: - GV cùng cả lớp chữa bài:
Đoạn a: Hãy gọi vào cho ta
Đoạn b: Lần sau, khi boong tàu
Đoạn c: - Nhà vua Long Vơng
- Con đi đây cho ta. HS: 4 em nối nhau đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập. - 1 số em lên bảng làm.
+ Bài 2: GV nêu yêu cầu bài tập. HS: Đọc lại yêu cầu, suy nghĩ làm bài theo
nhóm. - Đại diện nhóm lên trình bày.
- GV cùng các nhóm khác nhận xét. + Bài 3:
GV gợi ý híng dÉn cho häc sinh lµm vµo vë.
- GV nhận xét, cho điểm những câu đúng. HS: Đọc yêu cầu của bài tập.
- Đặt câu khiến viết vào vở. - Nối nhau đọc các câu đó lên.
- 1 số em lên bảng viết câu đó.

5. Củng cố , dặn dò: - Nhận xét giờ học.


- Về nhà học và làm bài tập.
Luyện Luyện từ và câu
Câu khiến I. Mục tiêu:
- Nắm đợc cấu tạo và tác dụng của câu khiến. - Biết nhận diện câu khiến, đặt câu khiến để vận dụng làm bài tập.

II. Đồ dùng dạy học:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Bài cũ: Đồ dùng: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×