Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra: Mục tiêu: Đồ dùng dạy học: Nội dung: 1. GV nhắc nhở HS trớc khi kiểm tra:

Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra: Mục tiêu: Đồ dùng dạy học: Nội dung: 1. GV nhắc nhở HS trớc khi kiểm tra:

Tải bản đầy đủ - 33trang

đạo đức
tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tiết 2 I.Mục tiêu:
1. Hiểu thế nào là hoạt động nhân đạo. - Vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.
2. Biết thông cảm với những ngời gặp khó khăn hoạn nạn. 3. Tích cực tham gia 1 số hoạt động ở lớp ở trờng.

II. Đồ dùng:


Bìa màu xanh, đỏ, vàng.

III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:


Gọi HS đọc bài học. B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu: 2. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi Bài


4 SGK. - GV nêu yêu cầu bài tËp
- GV kÕt ln: b, c, e lµ viƯc lµm nhân đạo.
a, d không phải là hoạt động nhân đạo. HS: Thảo luận.
- Đại diện nhóm lên trình bày trớc lớp. - Cả lớp nhận xét, bổ sung.

3. Hoạt động 2: Xử lý tình huống Bài 2 SGK.


- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống.
HS: Các nhóm HS thảo luận. - Đại diện các nhóm lên trả lời, các nhóm
khác bổ sung tranh luận các ý kiến. - GV kết luận:
+ Tình huống a: Có thể đẩy xe lăn giúp bạn, quyên góp tiền giúp bạn mua xe.
+ Tình huống b: Có thể thăm hỏi, trò chuyện với bà cụ, giúp bà những công việc
vặt 4. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Bµi 5
SGK.
- GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho các nhóm.
HS: Các nhóm thảo luận, ghi kết quả vào giấy.
- Đại diện các nhóm lên trình bày. Cả lớp trao đổi, bình luận.
- GV kết luận: Cần phải cảm thông, chia sẻ giúp đỡ những ngời gặp khó khăn, hoạn nạn
bằng cách tham gia những hoạt động nhân đạo phù hợp với khả năng.

5. Củng cố , dặn dò:


- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài.
Kỹ thuật
Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật tiếp

I. Mục tiêu:


- HS biết tên gọi, hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. - Sử dụng đợc cờ - lê, tua - vít để lắp - tháo các chi tiết.
- Biết lắp giáp một số chi tiết với nhau. II. Đồ dùng dạy học:
Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật.

III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:


GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu:


2. Hoạt động 1: GV hớng dẫn HS gọi tên, nhận dạng các chi tiết và dụng cụ.
- GV lần lợt giới thiệu từng nhóm chi tiết chÝnh theo mơc1 SGK.
HS: Quan s¸t SGK, nghe GV giíi thiệu để nhận biết tên, đếm số lợng của từng chi tiÕt,
dơng cơ trong b¶ng H1- SGK - GV chän 1 số chi tiết và đặt câu hỏi để
HS nhận dạng, gọi tên đúng và số lợng các loại chi tiết đó.

3. Hoạt động 2: GV hớng dẫn HS cách sử dụng cờ - lê, tua - vít:


Lắp vít: - GV hớng dẫn thao tác lắp vít theo các
bớc SGK. HS: Cả lớp quan sát, nghe GV làm sau đó
lên lắp thử. - Cả lớp tập lắp vít.
Tháo vít: - GV híng dÉn c¸ch th¸o vÝt SGK.
- HS: Võa quan s¸t, võa nghe híng dÉn. - GV quan s¸t sưa sai.
- Cả lớp thực hành tháo vít. Lắp ghép 1 sè chi tiÕt:
- GV thao t¸c mÉu 1 trong 4 mối ghép trong hình 4 SGK.
- Trong quá trình thao tác mẫu GV có thể đặt câu hỏi yêu cầu HS gọi tên và số
lợng của mối ghép. HS: Kể tên các chi tiết GV cầm trên tay.

4. Củng cố , dặn dò:


- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài.
Kể chuyện
Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc đợc tham gia I. Mục tiêu:

1. Rèn kỹ năng nói:


- HS chọn đợc câu chuyện về lòng dũng cảm mình đã chứng kiến hoặc tham gia. Biết sắp xếp thành 1 câu chuyện, biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp với lời nói cử chỉ điệu bộ.

2. Rèn kỹ năng nghe:


Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

II. Đồ dùng dạy học:


Tranh minh họa.

III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra bài cũ:


Một em kể lại câu chuyện giờ trớc.

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:


2. Hớng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài: - GV viết đề bài lên bảng, gạch chân dới
những từ quan trọng. HS: Đọc đề bài.
HS: 4 em nối nhau đọc các gợi ý 1,2,3,4. - Cả líp theo dâi SGK, xem c¸c tranh
minh họa gợi ý đề tài kể chuyện. - Nối nhau nói đề tài câu chuyện mình
chọn kể. VD:
+ Tôi muốn kể về lòng dũng cảm đuổi bắt cớp, bảo vệ dân của 1 chú công an ở ph-
ờng tôi tuần qua. + Tôi muốn kể về một lần mình đã đấu
tranh với bản thân để dũng cảm nhận lỗi trớc bố mẹ.

3. Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: a. Thi kể theo cặp:


b. Thi kể trớc lớp:
HS: Các nhóm cử đại diện lên thi kể. - Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
- GV và cả lớp nhận xét, tính điểm. - Bình chọn ngời kể chuyện hay nhất, ngời
kể chuyện lôi cuốn nhất. 4. Củng cố , dặn dò:
- Nhận xét tiết học. - Về nhà kể cho ngời thân nghe.
- Xem trớc bài giờ sau học.
Toán
Kiểm tra định kỳ giữa kỳ II I. Mục tiêu:
- HS làm đợc bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ II. - RÌn ý thøc nghiªm tóc trong giê kiĨm tra.

II. Néi dung: 1. GV nh¾c nhë HS tríc khi kiĨm tra:


- Đọc kỹ đề bài, tính ra nháp cẩn thận sau đó mới làm.

2. GV phát cho mỗi em 1 đề bài và yêu cầu HS suy nghĩ làm bài.


Đề bài: Bài 1: Khoanh tròn trớc câu trả lời đúng:
a Phân sè
8 7
b»ng ph©n sè: A.
32 21
B.
32 35
C.
24 21
D.
48 35
b Trong các phân số
8 7
;
7 7
;
8 8
;
7 8
phân số bé hơn 1 là: A.
7 8
B.
8 7
C.
8 8
D.
7 7
c Phân số chỉ phần gạch chéo của hình sau là:
A.
3 2
B.
2 3
C.
5 2
D.
5 3
d Phân số nào sau đây là phân số tối giản: A.
12 8
B.
2 3
C.
5 3
D.
8 6
e Chọn số thích hợp với ô trống:
98 98
2
A. 3 B. 2
C. 4 D. 1
Bài 2: So sánh các phân số sau: a
7 5

6 5
;
9 2

8 2
b
4 3

5 2
;
12 5

6 1
Bµi 3: TÝnh: a
7 3
+
7 4
=
9 8
+
9 4
= b
4 3
+
2 1
=
5 4
+
6 5
= Bµi 4: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy lµ 14cm, chiỊu cao lµ 7cm. TÝnh diƯn tÝch
cđa miÕng bìa đó. Bài 5: Không quy đồng hãy so sánh hai phân số:
15 13

17 15

3. GV thu bài chấm:


Bài 1: 2,5 điểm; Bài 2: 2,5 điểm;
Bài 3: 2,5 điểm; Bài 4: 1 điểm;
Bài 5: 1 điểm.

4. Củng cố - dặn dò:


- Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài để giờ sau học.
chính tả
bài thơ về tiểu đội xe không kính I. Mục tiêu:
- Nhớ và viết lại đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Biết trình bày đúng bài thơ theo thể tự do và trình bày các khổ thơ.
- Tiếp tục viết đúng các tiếng có âm, vần dễ lẫn sx, dấu hỏingã.

II. Đồ dùng dạy - häc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra: Mục tiêu: Đồ dùng dạy học: Nội dung: 1. GV nhắc nhở HS trớc khi kiểm tra:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×