Tải bản đầy đủ - 51 (trang)
Siders Advanced Tools: Animation Tools: Appearance Tools: Conics: Polygons : Sample Tools: Triangle Centers: Đường thẳng 2. Đường tròn E líp Hypebol 5. Parabol Khối tròn xoay VI. Ứng dụng trong giải tích

Siders Advanced Tools: Animation Tools: Appearance Tools: Conics: Polygons : Sample Tools: Triangle Centers: Đường thẳng 2. Đường tròn E líp Hypebol 5. Parabol Khối tròn xoay VI. Ứng dụng trong giải tích

Tải bản đầy đủ - 51trang

sử dụng một Script thì phải vào thư mục cài đặt - Samples - Custom Tools để chạy một Script thì thật là mất cơng. Bạn có thể sử dụng thư mục Tool Folder để đưa những Script vào chương trình mỗi khi khởi
động. Thực hiện: Copy các tập tin Script
trong Custom Tools vào Tool Folder. Khi sử dụng chỉ cần vào vào thấy tòan bộ các Script nằm ngay
ngắn trong một menu.
Các công cụ tạo sẳn gồm có:

1. Siders


: lệnh tạo các loại thanh trượt làm tham số để vẽ đồ thị hàm số

2. Advanced Tools:


lệnh vẽ véctơ đóng, véc tơ mở, góc có đánh dấu góc nét đơn, góc có đánh dấu góc nét kép, góc có ghi chú số đo, đọan thẳng có ghi chú độ dài, đọan thẳng có ghi chú độ dài kiểu kiến
trúc...

3. Animation Tools:


các kiểu chuyển động của một điểm trên một đọan thẳng

4. Appearance Tools:


lệnh dựng một tiếp tuyến với đồ thị của hàm số...

5. Conics:


lệnh vẽ parabol, elip, hypebol

6. Polygons :


dùng để vẽ các loại đa giác đều

7. Sample Tools:


Vẽ tam giác nội đường tròn, tam giác vng, hình vng, cung parabol

8. Triangle Centers:


Vẽ các điểm đặc biệt trong tam giác, đường tròn nội ngoại tiếp tam giác, đường thẳng Euler.

VIII. Tạo hiệu ứng trình chiếu HIDESHOW


Bạn có thể tạo hiệu ứng trình chiếu như PowerPoint bằng nút HideShow. Bạn có thể chọn một đối tượng hình, văn bản... sau đó có thể cho ẩn hoặc hiện ra tùy tình huống phù hợp với thiết kế bài giảng
Cách thực hiện:
• Chọn đối tượng cần che
• Vào Edit
→ Action Buttons
→ HideShow kích chọn
• Xuất hiện nút Hide.Khi ta kích chọn Hide thì đối tượng sẽ bị che đi
• Đối tượng sẽ xuất hiện lại khi ta kích chọn Show

IX. Tạo một File Sketch Document Sketch


Bạn có thể tạo một bản vẽ Sketch trong đó có chứa nhiều trang Page
Cách thực hiện:

X. Sử dụng phép lặp Iterate để dựng hình


Bạn có thể sử dụng phép lặp Iterate để thực hiện một thao tác nhiều lần
XI. Ứng dụng của phần mềm Geometers Sketchpad
Các bạn có thể sử dụng phầm mềm này vào việc giảng dạy theo các hướng sau:
1. Minh họa các khái niệm tốn học ở hai hình thức tĩnh và động 2. Tạo ra các mơ hình tốn học cụ thể để dẩn dắt học sinh tìm ra khái niệm
mới

3. Kiểm tra các kết quả tìm được bằng con đường suy diển


4. Dự đoán kết quả để từ đó đề xuất cách giải quyết bài tốn 5. Phát triển bài toán từ một bài toán đã biết
6. Kiểm chứng các giả thiết tốn học, tạo mơ hình hình học để sáng tạo bài tốn mới
Một số hình ảnh minh họa
------------Hết------------
Các bài tốn dựng hình cơ bản: 1. Dựng tam giác đều khi biết độ dài cạnh
2. Dựng tiếp tuyến của đường tròn 3. Dụng tiếp tuyến chung của hai đường tròn
NỘI DUNG CƠNG TRÌNH
I. Giới thiệu II. Hướng dẫn cách sử dụng
III. Ứng dụng trong hình học phẳng 1.Các phương pháp dựng hình cơ bản trong hình học phẳng

a. Tam giác b. Tứ giác


c. Đa giác IV. Ứng dụng trong hình học giải tích


1. Đường thẳng 2. Đường tròn


3. E líp


4. Hypebol 5. Parabol


V. Ứng dụng trong hình học khơng gian 1. Khối đa diện


2. Khối tròn xoay VI. Ứng dụng trong giải tích


1. Đồ thị hàm số VII. Ứng dụng trong giảng dạy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Siders Advanced Tools: Animation Tools: Appearance Tools: Conics: Polygons : Sample Tools: Triangle Centers: Đường thẳng 2. Đường tròn E líp Hypebol 5. Parabol Khối tròn xoay VI. Ứng dụng trong giải tích

Tải bản đầy đủ ngay(51 tr)

×