Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ làm bài tập

Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ làm bài tập

Tải bản đầy đủ - 23trang

TUẦN 28 •
Qui ước viết tắt trong giáo án:
1. HS : Học sinh 2. GV : Giáo viên
3. sgk : Sách giáo khoa 4. sgv : SGV: sách giáo viên
5. vbt : Vở bài tập 6. TLCH: Trả lời câu hỏi.
7. BTVN: bài tập về nhà
TOÁN Tiết 133
Luyện tập
Sgk: 134 Tgdk:40’
A. Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn kĩ năng tính nhẩm về phép nhân có thừa số 1 và 0; phép chia có số bị chia là 0.
- Thực hành làm bài tập. - Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm bài.

B. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ làm bài tập


C. Các hoạt động dạy - học: 1.Bài cũ: HS nêu lại số 0 trong phép nhân và phép chia.
- HS trả lời nhanh các phép tính GV nêu. - Nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới: Luyện tập Bài 1:
a. Lập bảng nhân 1
b. lập bảng chia 1. - GV gắn bảng phụ bài tập – HS nêu miệng kết quả
- HS nhận xét - đọc phép tính và kết quả. - HS nêu lại số 1 trong phép nhân; số 1 trong phép chia.
- GV nhận xét, chốt lại qui tắc. Bài 2: Tính nhẩm
- GV gắn bảng phụ - HS nêu miệng kết quả. - HS nhận xét, sửa sai.
Bài 3: Nối theo mẫu: - GV gắn bảng phụ, hướng dẫn mẫu.
- HS làm bài vào vbt – GV kèm HS yếu làm bài. - 1 HS lên bảng làm bài – Lớp nhận xét, sửa sai.

3. Củng cố, dặn dò: - HS đọc lại bảng nhân chia với cho 1.


- Nhận xét tiết học. - Tiết sau: Luyện tập chung.
D. Bổ sung: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 27
Ôn tập về luyện từ và câu
Sgk: 77 tgdk: 40’
A.Mục tiêu : Giúp HS : - Củng cố lại kiến thức về các kiểu câu hỏi: Khi nào? ở đâu? Như thế nào? Vì sao?
- Rèn kĩ năng đặt và trả lời câu hỏi cho HS. - Giáo dục ý thức học tập của HS.
B.Đồ dùng dạy - học : C. Các hoạt động dạy - học :
1.Bài cũ : 1 HS kể tân một số loài cá nước mặn – viết tên 2 loài cá. - 1 HS kể tên một số loài cá nước mặn - viết tên 2 loài cá.
- GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới : Giới thiệu bài
Hướng dẫn HS ôn tập. Bước 1: HS nêu lại các kiểu câu hỏi đã học ở HK 2.
- GV ghi bảng các kiểu câu hỏi: Khi nào? ở đâu? Như thế nào? Vì sao? - GV gọi vài HS đặt câu hỏi với kiểu câu đã học – HS khác nhận xét.
Bước 2: Tiết 1 sgk- 77:
Bài tập 2: HS đọc yêu cầu bài tập. - GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS hỏi-đáp theo cặp - Đại diện các nhóm nêu ý kiến và đặt câu hỏi. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bài tập 3: HS đọc yêu cầu bt3 – trao đổi theo cặp đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm. - GV hướng dẫn HS làm bài.
- Các nhóm hỏi – đáp. Nhóm khác có ý kiến. - GV nhận xét, sửa sai.
Tiết 3, tiết 5, tiết 7: Cách thực hiện tương tự như các bài tập ở tiết 1 3. Củng cố, dặn dò:
- Thực hành hỏi và trả lời câu hỏi với các kiểu câu đã học. - Nhận xét tiết học.
- Về nhà ôn bài chuẩn bị kiểm tra G.HK2
Bổ sung : ………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................
THỦ CÔNG Tiết 27
Làm đồng hồ đeo tay tiết 1
Tgdk: 35’

A. Mục tiêu: - HS biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ làm bài tập

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×