Tải bản đầy đủ - 78 (trang)
Bus IBM PCAT Bus PCI

Bus IBM PCAT Bus PCI

Tải bản đầy đủ - 78trang

Ngô Nh Khoa

V.2. Bus IBM PCAT


Bus IBM PCAT là bớc ph¸t triĨn tiÕp theo cđa thÕ hƯ bus IBM PC nhằm phát huy đợc những khả năng hơn hẳn của bộ VXL 80286 so với 8088 trớc nó. Với bus
địa chỉ 24 dây, có khả năng đánh địa chỉ cho 2
24
= 16MB bộ nhớ và có bus dữ liệu 16 bit.
Với giải pháp mở rộng PC bus, bổ sung thêm vào các khe cắm cũ một đoạn khe cắm ngắn, trên đó có 36 dây tín hiệu, tăng thêm cho bus địa chỉ 4 dây, bus
dữ liệu 8 dây, các đờng yêu cầu ngắt, kênh DMA, ... . Nhờ vậy các card mở rộng trớc đây vẫn dùng cho IBM PC cã thĨ dïng cho IBM PCAT.
Ngoµi viƯc më réng bus, tần số tín hiệu đồng hồ bus cũng đợc tăng từ 4,77
MHz ở PC bus thành 8MHz, nhờ đó tốc độ truyền thông trên bus cũng tăng lên nhiều.
Năm 1991 tæ chøc IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers ®· ®a ra tiªu chn qc tÕ cho bus cđa máy AT, gọi là bus ISA Industrial Standard
Architecture Các nhà sản xuất PC khác đã đa ra một chuẩn khác, đó là bus EISA Extended
ISA, về căn bản bus này là sự mở rộng bus PCAT thành 32 bit, giữ nguyên tính t- ơng thích với các máy tính và các card mở rộng đã có.
ở thế hệ PS2, thÕ hƯ sau cđa IBM PCAT mét bus hoµn toàn mới đợc áp dụng, bus Micro chanel.

V.3. Bus PCI


Vào đầu năm 1992, Intel đã thành lập nhóm công nghệ mới. Nhằm nghiên cứu cải thiện các đặc tính kỹ thuật và những hạn chế của các bus hiện có nh: bus ISA, bus
EISA. PCI Peripheral Component Interconnect, liªn kÕt các thành phần ngoại vi.
Định chuẩn bus PCI đã đợc đa ra vào tháng 6 năm 1992 và đợc cập nhật vào tháng 4 năm 1993, đã thiết kế lại bus PC truyền thống bằng cách bổ sung thêm một bus khác
vào giữa CPU và bus IO.
Bus PCI thờng đợc gọi là bus mezzanine vì nó bổ sung thêm một tầng khác vào cấu hình bus truyền thống. PCI bỏ qua bus IO tiªu chn, nã sư dơng bus hƯ
thèng để tăng tốc độ đồng hồ bus lên và khai thác hết lợi thế của đờng dẫn dữ liệu của CPU.
Thông tin đợc truyền qua bus PCI ở 33MHz và độ rộng dữ liệu đầy đủ của CPU. Khi bus ấy đợc sử dụng để nối với CPU 32 bit, dải thông là 132 MBits, đợc
tính theo công thức: 33MHz32bit8 = 132MBits. Khi bus ấy đợc sử dụng với những hệ thống bổ sung 64 bit, dải thông tăng gấp đôi, nghĩa là tốc đọ truyền dữ liệu đạt tới
264MBs. Lý do chíng mà bus PCI đã tăng tốc độ nhanh hơn các bus khác là nó có thể hoạt ®éng ®ång thêi víi bus vi xư lý. CPU cã thể đợc xử lý dữ liệu trong các
cache ngoại trú, trong khi bus PCI phải truyền thông tin liên tục giữa các thành phần khác của hệ thống, đây là u điểm thiết kế chính của bus PCI.
Định chuẩn PCI có ba cấu hình, mỗi cấu hình đợc thiết kế cho một kiểu hệ thống riêng biệt với những quy định nguồn riêng. Định chuẩn 5V cho những hệ
Photocopyable
49
Ngô Nh Khoa
thống máy tính văn phòng, định chuẩn 3,3V cho các hệ thống máy tính xách tay và những định chuẩn chung cho những bo mẹ và các cạc hoạt động trong hai kiÓu Êy.

V.4. Bus nèi tiÕp chung USB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bus IBM PCAT Bus PCI

Tải bản đầy đủ ngay(78 tr)

×