Tải bản đầy đủ - 16 (trang)
F2 có tỉ lệ kiểu hình 3trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 3trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3: 3 : 1 F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3: 3 : 1 F2 phân li kiểu hình theo

F2 có tỉ lệ kiểu hình 3trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 3trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3: 3 : 1 F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3: 3 : 1 F2 phân li kiểu hình theo

Tải bản đầy đủ - 16trang

9. 9.
ở ở
cà chua tính trạng tính trạng quả đỏ A so với quả vàng a. cà chua tính trạng tính trạng quả đỏ A so với quả vàng a.
Khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ . Cơ thể mang kiểu hình trội Khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ . Cơ thể mang kiểu hình tréi
sÏ cã kiÓu gen ? sÏ cã kiÓu gen ?
A, Aa®á C, AA ®á A, Aa®á C, AA ®á
B, aa vµng D, Cả AA và Aa B, aa vàng D, Cả AA và Aa
10. Thế nào là trội không hoàn toàn ? 10. Thế nào là trội không hoàn toàn ?
A, Kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ A, Kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ
B, F2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 2 trung gian : 1 lỈn B, F2 cã tØ lƯ kiĨu h×nh 1tréi : 2 trung gian : 1 lặn
C, F2 có tỉ lệ kiểu hình 3trội : 1 lặn C, F2 có tỉ lệ kiểu hình 3tréi : 1 lỈn
D, F2 cã tØ lƯ kiĨu hình 1trội : 1 lặn D, F2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 1 lặn
11. Trường hợp trội không hoàn toàn phép lai nào cho tỉ lệ 1:1? 11. Trường hợp trội không hoàn toàn phép lai nào cho tØ lÖ 1:1?
A, aa x aa C, Aa x Aa A, aa x aa C, Aa x Aa
B, AA x AA D, Aa x aa B, AA x AA D, Aa x aa
12, Trong thí nghiệm của Men đen kết quả cđa phÐp lai hai bè mĐ 12, Trong thÝ nghiƯm của Men đen kết quả của phép lai hai bố mẹ
thuần chủng khác nhau về hai cập tính trạng tương phản là gì ? thuần chủng khác nhau về hai cập tính trạng tương phản là gì ?
A, Sự di truyền của mỗi cặp tính trạng không phụ rhuộc vào các A, Sự di truyền của mỗi cặp tính trạng không phụ rhuộc vào các
cặp tính trạng khác cặp tính trạng khác
B, F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3: 3 : 1 B, F2 cã tØ lệ kiểu hình là 9 : 3: 3 : 1
C, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: 1 C, F2 phân li kiểu hình theo tØ lƯ 1: 1
D, F2 cã tØ lƯ kiĨu hình là 3 : 1 D, F2 có tỉ lệ kiểu hình là 3 : 1
Câu 1 2,5 điểm Câu 1 2,5 điểm
Cấu tạo của cầu mắt nói chung và màng lưới nói riêng Cấu tạo của cầu mắt nói chung và màng lưới nói riêng
Câu 2 2,5 điểm Câu 2 2,5 điểm
Giải thích vì sao phép lai phân tÝch nÕu kÕt qu¶ lai cã hiƯn t­ Gi¶i thÝch vì sao phép lai phân tích nếu kết quả lai có hiện tư
ợng đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen ợng đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen
đồng hợp , hiện tượng phân tính cơ thể mang tính trạng trội phải đồng hợp , hiện tượng phân tính cơ thể mang tính trạng trội phải
có kiểu gen dị hợp ? có kiểu gen dị hợp ?
Câu3 2 điểm Câu3 2 điểm
ở chuột gen B qui định lông đen trội hoàn toàn so với gen b qui ở chuột gen B qui định lông đen trội hoàn toàn so với gen b qui
định lông trắng . Hãy viết sơ đồ lai của F2 khi cho chuột đực định lông trắng . Hãy viết sơ đồ lai của F2 khi cho chuột đực
lông đen thuần chủng giao phối với chuột cái lông trắng ? lông đen thuần chủng giao phối với chuột cái lông trắng ?
Đáp án : Đáp án :
Câu Câu
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
Đáp Đáp
án án
D D
B B
C C
A A
A A
C C
A A
B B
C C
A A
D D
B B
Phần I : Trắc nghiệm khách quan Phần I : Trắc nghiệm khách quan
3điểm Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 3điểm Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Đáp án Đáp án
Câu Câu
Nội dung cần đạt được Nội dung cần đạt được
Số điểm Số điểm
1 1
Cấu tạo cầu mắt gồm Cấu tạo cầu mắt gồm
+ Màng bọc: + Màng bọc:
-Màng cứng phía trước là màng giác -Màng cứng phía trước là màng giác
- Màng mạch phía trước là lòng đen - Màng mạch phía trước là lòng đen
- Màng lưới có các tế bào thụ cảm ánh sáng - Màng lưới có các tế bào thụ cảm ánh sáng
+ M«i tr­êng trong suèt gåm + M«i tr­êng trong suèt gåm
-
Thủ dÞch Thủ dÞch
- ThĨ thủ tinh
ThĨ thủ tinh
- DÞch thuỷ tinh
Dịch thuỷ tinh Cấu tạo màng lưới
Cấu tạo màng lưới + Màng lưới có
+ Màng lưới có -
Các tế bào nón tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu Các tế bào nón tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu
sắc sắc
- Tế bào que tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu
Tế bào que tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu + Điểm vàng là nơi tập trung các tế bào nón liên hệ với tế bào
+ Điểm vàng là nơi tập trung các tế bào nón liên hệ với tế bào thần kinh thị giác
thần kinh thị giác + Điểm mù là nơi đi ra của sợi trục các tế bào thần kinh thị giác
+ Điểm mù là nơi đi ra của sợi trục các tế bào thần kinh thị giác
0,75 0,75
0,75 0,75
1 1
Câ u
Nội dung cần đạt được Số
điểm
2 + Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể có tính trạng trội với cơ thể
mang tính trạng lặn chỉ cho một loại giao tử mang gen lặn a . Loại giao tử này không quyết định được kiểu hình ở đời con lai . Quyết định
kiểu hình ở đời con lai là giao tử của cơ thể mang tính trạng trôị +Nếu đời con lai đồng tính tức là chỉ có một kiểu hình thì cơ thể mang
tính trạng trội chỉ cho ra 1 lo¹i giao tư , nã cã kiĨu gen đồng hợp F

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

F2 có tỉ lệ kiểu hình 3trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 3trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 1 lặn F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3: 3 : 1 F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3: 3 : 1 F2 phân li kiểu hình theo

Tải bản đầy đủ ngay(16 tr)

×