Tải bản đầy đủ - 16 (trang)
Cấu tạo của thận gồm Cấu tạo của thận gồm Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm Cấu tạo của tiểu não gồm Cấu tạo của tiểu não gồm Chức năng của tiểu não là Chức năng của tiểu não là

Cấu tạo của thận gồm Cấu tạo của thận gồm Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm Cấu tạo của tiểu não gồm Cấu tạo của tiểu não gồm Chức năng của tiểu não là Chức năng của tiểu não là

Tải bản đầy đủ - 16trang

Phần I : Trắc nghiệm khách quan Phần I : Trắc nghiệm khách quan
3điểm Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 3điểm Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng trước đáp án đúng Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng trước đáp án đúng
1. Cấu tạo của thận gồm 1. Cấu tạo cđa thËn gåm
A, PhÇn vá , phÇn tủ ,bĨ thËn ,ống dẫn nứơc tiểu A, Phần vỏ , phần tuỷ ,bể thận ,ống dẫn nứơc tiểu
B, Phần vỏ , phần tủ ,bĨ thËn B, PhÇn vá , phÇn tủ ,bĨ thận
C,Phần vỏ , phần tuỷ ,với các đơn vị chức năng,bể thận C,Phần vỏ , phần tuỷ ,với các đơn vị chức năng,bể thận
D,Phần vỏ , phần tuỷ , với các đơn vị chức năng của thận cùng D,Phần vỏ , phần tuỷ , với các đơn vị chức năng cđa thËn cïng
c¸c èng gãp,bĨ thËn c¸c èng gãp,bĨ thËn
2. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm 2. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm
A,Cầu thận ,nang cầu thËn A,CÇu thËn ,nang cÇu thËn
B,CÇu thËn ,nang cÇu thËn,èng thËn B,CÇu thËn ,nang cÇu thËn,èng thËn
C,èng thËn,nang cÇu thËn C,èng thËn,nang cÇu thËn
D,èng thËn,CÇu thËn D,èng thËn,CÇu thËn
3, Sù khác biệt trong thành phần của nước tiểu đầu và 3, Sự khác biệt trong thành phần của nước tiểu đầu và
máu là ? máu là ?
A, Trong máu không có sản phẩm thải A, Trong máu không có sản phẩm thải
B, Trong nước tiểu đầu có protêin nhưng không có tế bào máu B, Trong nước tiểu đầu có protêin nhưng không có tế bào máu
C, Trong nước tiểu đầu có các tế bào máu và protêin C, Trong nước tiểu đầu có các tế bào máu và protêin
D, Trong nước tiểu đầu có tế bào máu nhưng không có protêin D, Trong nước tiểu đầu có tế bào máu nhưng không có protêin
4, Cấu tạo của tiểu não gåm 4, CÊu t¹o cđa tiĨu n·o gåm
A, Vá chÊt xám ,chất trắng là các đường dẫn truyền A, Vỏ chất xám ,chất trắng là các đường dẫn truyền
với các phần khác của hệ thần kinh với các phần khác của hệ thần kinh
B, Gồm hành não , cầu não , não giữa B, Gồm hành não , cầu não , não giữa
C, Đồi thị , dưới đồi thị và nhân xám C, Đồi thị , dưới đồi thị và nhân xám
D, Chất trắng bao ngoài và các nhân xám D, Chất trắng bao ngoài và các nhân xám
5. Chức năng của tiểu não là 5. Chức năng của tiểu não là
A, Điều hoà và phối hợp các cử động phứcc tạp của cơ thể A, Điều hoà và phối hợp các cử động phứcc tạp của cơ thể
B, Giữ thăng bằng cho cơ thể B, Giữ thăng bằng cho cơ thể
C, Dẫn truyền các xung thần kinh từ tuỷ sống lên bộ não và ngược C, Dẫn truyền các xung thần kinh từ tuỷ sống lên bộ não và ngược
lại lại
D, Cả A và C đúng D, Cả A và C đúng
6. Người say rượu thường đi đứng xiêu vẹo là do ? 6. Người say rượu thường đi đứng xiêu vẹo là do ?
A, Não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng A, Não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng
B, Trụ não bị rối loạn điều khiển các hoạt động không chính xác B, Trụ não bị rối loạn điều khiển các hoạt động không chính xác
C, Tiểu não bị rối loạn không điều hoà và phối hợp được các C, Tiểu não bị rối loạn không điều hoà và phối hợp được các
hoạt động hoạt động
D, Cả A,B,C D, Cả A,B,C
7. Mục đích phép lai phân tích là gì? 7. Mục đích phép lai phân tích là gì?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo của thận gồm Cấu tạo của thận gồm Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm Cấu tạo của tiểu não gồm Cấu tạo của tiểu não gồm Chức năng của tiểu não là Chức năng của tiểu não là

Tải bản đầy đủ ngay(16 tr)

×