Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892 Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-

Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892 Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-

Tải bản đầy đủ - 29trang

1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix
- Thực dân Pháp tiến hành bình định vùng trung du, miền núi chuẩn bị cho
cuộc khai thác thuộc địa. 2. Căn cứ Yên Thế

3. Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892


b. Giai đoạn 1893-1908 c. Giai đoạn 1909-1913


4. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử


+ Địa hình hiểm trở, giao thông thuận lợi.
+ Dân cư: chủ yếu là nông dân lư u tán, sống tự do.
Tại sao cuộc khởi nghĩa Yên ThÕ thÊt b¹i?
+ Chđ quan: - Khëi nghÜa bã hĐp trong một địa phương,
bị cô lập, thiếu liên kết với các phong trào khác.
- Tương quan lực lượng chênh lệch lớn.
+ Khách quan: - Phong trào Cần vương tan rã, thực dân
Pháp cã ®iỊu kiƯn tËp trung lực lượng để đàn áp phong trào.
- Câu kết với tay sai, dùng thủ đoạn thâm độc sát hại thủ lĩnh.

1. Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix

2. Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến


4. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử


II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi


Kể tªn mét sè cuéc khëi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền
núi cuối thế kỉ XIX?
Lược đồ phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi
hoạt động Thành phần tham gia
Nam Kì Người Thượng, Khơ-
me, Xtiêng
Miền Trung Người Mường, Người Thái
Hà Văn Mao Cầm Bá Tước
Tây Nguyên Nơ- trang Gư, Ama
Kol, Ama Jhao...
Tây Bắc Người Thái, Mường,
Mông Nguyễn Quang Bích,
Nguyễn Văn Giáp, Đèo Văn Trì...
Đông Bắc Người Dao
Người Hoa
Lưu Kì

1. Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix

2. Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến


4. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử


II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi


Nhận xét về phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi.
Về số lượng, tính chất, thành phần tham gia, thời gian, địa bàn
hoạt động
Nêu nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào?
Nguyên nhân thất bại: Thực dân Pháp dùng thủ đoạn đàn áp,
mua chuộc, dụ dỗ. -Hoạt động riêng lẻ, thiếu sự phối hợp.
- Trình độ giác ngộ của các tù trưởng đân tộc còn thấp, đời sống khó khăn,
dễ bị lung lạc.
ý nghĩa lịch sử: - Làm chậm lại quá trình xâm lược
của thực dân Pháp.

1. Hoàn cảnh lịch sử I. Khëi nghÜa Yªn ThÕ 1884-1913


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892 Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×